Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Ekonomisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2071 – Aile Ekonomisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Aile Gelirinin Sınırlılıkları Google

Aile gelirinin planlanmasında aile kaynaklarının sınırlılıklarını ve ilişkilerini anlama Ailenin ve aile bireylerinin hayatının kalitesi var olan kaynaklardan haberdar olma ve onların kullanımı ile yakından ilişkilidir. Kaynakların her biri aile hayatının kalitesini artırmada çok büyük önem taşımaktadır. Aile belirlediği amaçlara ulaşabilmesi için kaynakları üretmekte, çeşitli tüketim faaliyet alanlarına tahsis ederek tüketmekte ve bunun sonucu bir […]

Aile Toplum Etkileşimi Google

Teknolojik, kültürel, ekonomik alanlarda aile toplum etkileşimini açıklayabilmek. Aile bir toplumu oluşturan en önemli sosyal kuramlardan birisi olduğu için toplumun ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle toplumla sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Etkileşim sözcüğü ile kastedilen çift yönlü bir iletişimdir. Yani aile hem toplumdan etkilenir. Toplumun koymuş olduğu kurallara uyar. Kurallara göre kendi öz çıkarını […]

Aile ve Yatırım Araçları Google

Yatırını araçlarım gruplayabilmek Aileler tasarruflarının kıymetini korumak, değerlendirmek ve nihayet kendilerine düzenli ve sürekli bir gelir getirecek bir şekle dönüştürmek isterler. Bu amaçla piyasada bulunan oluşumlardan yararlanırlar. İşte piyasada bulunan bu oluşumlar yatırım araçları olarak bilinir. Yatırını araçları zamana, ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyine ve o ülkede uygulanan ekonomik sisteme bağlı olarak değişir. Bazı yatırım araçları […]

Aile ve Yatırım Türleri Google

Yatırını türlerini açıklayabilmek Yatırını doğrudan doğruya tasarruf ile ilgilidir. Aile herhangi bir konuda yatırım yapabilmek için öncelikle tasarruf etmek zorundadır. Daha sonra bu tasarrufların en iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve nihayet belirli bir miktara ulaşan tasarruflarını üretim kapasitesi yaratacak bir şekilde değerlendirmelidir. Ancak, bir ailede tasarruflar çoğu zaman üretim kapasitesi yaratacak bir şekilde değerlendirilmez. Olay […]

Ailede Gelir, Tüketim, Birikim Google

Türkiye’de gelir türlerinin dağılımını, tüketim durumlarını ve birikim durumunu açıklayabilmek Aile ekonomisinde bireylerin bir üretim faktörü olarak emeğin karşılığı elde ettikleri gelirleri yanı sıra daha önce tasarruf edilmiş servetleri ve bu servetlerden elde edilen gelirler ailenin satın alma gücünü ve refah seviyesini belirleyen en önemli unsur olmaktadır. Dayanıklı tüketim malları ve ihtiyaçların karşılanmasında üretimde etkili […]

Ailede Kaynak Yönetim İlkeleri Google

Aile ekonomilerinde kullanılabilecek kaynakları açıklamak ve kaynak yönetim ilkelerini sıralayabilmek İhtiyaç ve isteklerin karşılanmasında yani amaçlara ulaşmada kullanılan değerlere kaynak denir. Aile ekonomisinde kaynak yönetimi söz konusudur. Aile bireylerinin iş gücü karşılığı elde ettikleri kazanç, ücretler, faizler, kâr hisseleri, mal varlığı ve buradan gelen kira, emekli gelirleri vb. ailenin kaynaklarıdır. İnsansal kapital olarak kabul edilen […]

Ailede Kaynak Yönetim Süreci Google

Kaynak yönetim süreçlerini ve süreç aşamalarında birbirleri ile etkileşimini açıklamak. Süreç üretim sisteminin işleyişidir. Bir sonuca ulaşmada birbirine bağımlı, birbirini tamamlayan aktiviteler ve fonksiyonlar dizisinden oluşur. Kaynak yönetim süreci karar verme, planlama, örgütleme (organizasyon etme) uygulama ve değerlendirme aktivitelerini kapsar. Karar verme ve değerlendirme kaynak yönetim sürecinin her aşamasında vardır. Ayrıca üretim-tüketim aktiviteleri kaynak yönetim […]

Ailede Kaynak Yönetiminde Etkili Olan Faktörler Google

Kaynak yönetiminde etkili olan faktörleri açıklamak Kaynak yönetiminde etkili olan faktörlere dört grup altında bakılabilmektedir: Bilgi Aile ekonomisinde aktivitenin yürütülmesinde en önemli faktörlerden biri bilgidir. Kaynak yönetiminde iki konuda yoğun bilgiye ihtiyaç vardır. Bunlar; A. Yönetilecek kaynaklar, bu kaynakların yapısı, işlevi diğer kaynakların yerine geçebilirliği; bireylerin ve ailenin ihtiyaçları, istekleri, amaçları, bunların doğru belirlenebilirliği; kaynakların […]

Ailede Kaynak Yönetiminin Tanımı Google

Yönetimi – kaynak yönelimini tanımlayabilmek Değişik bilim dallan bakış açısıyla yönetim kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Yönetim: sosyologlara göre bir sınıf ve statü sistemi, siyaset bilimcilere göre iktidarın örgütlenmesi, iktisatçılara göre doğa, emek ve sermaye ile birlikte üretim faktörleri, yönetim ve organizasyon düşünürlerine göre beklenen amaçlara ulaşmak ve iş görmek olarak tanımlanmaktadır. Aile yapısına en fazla […]

Ailenin Ekonomik Faaliyet Alanları Google

Ailenin kaynaklarını kullandığı ekonomik faaliyet alanlarını sıralayabilmek Aile oluştuğu günden itibaren, varlığını sürekli ekonomik aktiviteler ile sürdürmektedir. Bu aktiviteler ailenin beslenme, barınma, giyinme gibi fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen temel tüketim aktiviteleridir. Bu istek ve ihtiyaçlar aileye ilişkindir ve kaynaklar da ailenin kontrolünde bulunmaktadır. Ailenin çok az bir oranda kontrol edebildiği aile dışı ekonomik güçler ise […]