Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Ekonomisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2071 – Aile Ekonomisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

11. Ailede Üretim ve Tüketim Açısından Para Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – paranın tanımını yapabilmek ve günlük yaşamdaki fonksiyonlarını sıralayabilmek, – paranın ortaya çıkışını ve gelişimini açıklayabilmek, – tarihsel süreç içerisinde para sistemlerinin gelişimini açıklayabilmek, – para hacminin ne olduğunu ve bir ülkenin ödeme araçlarının nelerden oluştuğunu açıklayabilmek, – bir ekonomide para talebinin önemini ve nelere bağlı olduğunu açıklayabilmek, – para […]

Aile Bütçesinin Özellikleri Google

Aile bütçesinin özelliklerini anlamak Ekonomik planlamalar ailede var olan kaynaklardan en üst düzeyde tatmin sağlamak amacı ile yapılmaktadır. Yapılan planlamada tatmin düzeyinin yüksek olması planın bazı özellikleri taşıması ile mümkün olmaktadır. Bu özellikler şunlardır: • Ailenin kısa ve uzun dönemli amaçları • Günün yaşam koşulları • Ailenin / bireyin yaşam düzeyi ve yaşam standardı • […]

Aile Bütçesinin Türleri ve Bütçe Hazırlama Google

Aile Bütçesinin Türleri Aile bütçesinin türlerini göstermek ve bütçe hazırlayabilmek Aile bütçesinin türlerini kapsadığı konu, süre ve bütçenin sonucu belirlemektedir. Kapsadığı konu açısından bakıldığında; • Genel bütçe • Özel bütçe • Geçici bütçe olmak üzere üç tür bütçe görülmektedir. Kapsadığı süre açısından bakıldığında ise; • Günlük bütçe • Haftalık bütçe • Aylık bütçe • Yıllık […]

Aile Ekonomisinde Güvenlik Google

Refaha ulaşmada güvenin önemli bir unsur olduğunu ve güvenli koşullan sağlamanın gerektiği üç alanın doğal çevre, sosyal beklentiler ve ekonomik birikimler olduğunu açıklayabilmek Yoksulluk; muhtaçlık, mahrumiyet düzeyinde ise bu durum parasızlıktan çok parayı elde edecek psikolojik, mesleki, fiziki veya sosyal imkânlardan mahrumiyetten kaynaklanmaktadır. Çeşitli düzeylerdeki yoksullukta, güvensizlik de bulunmaktadır. Aile ekonomisinde önce yeterliliğe sonra da […]

Aile Ekonomisinde Refaha Yaklaşımlar Google

Refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayabilmek Bir ulusun refaha katılımında bulunan mal ve hizmetlerin temini refaha ekonomik yaklaşımla ilişkilidir. Aile ekonomisinde beş ekonomik unsur refaha yaklaşımda rol oynamaktadır. 1. Kaynaklar; Aile ekonomisinde belirlenen hedeflere ulaşmada bazı kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynaklar enerji, yetenek gibi insani, gelir, sermaye, toprak gibi insani olmaysan, okul, park, yol gibi farklı […]

Aile Ekonomisinde Refahı Sağlama Kriterleri Google

Refah sağlamada kriterlerin, genel amaçların belirlenmesi, eğitimin uygun duruma getirilmesi, mal ve hizmetlerin sağlanması ve kurallara uygulanması olduğunu yazabilmek Aile ekonomisinde refah, ulusal ekonomilere paralel gelişmektedir. Bir ulusun ya da ailenin refaha ulaşmasını sağlamak için aşağıda verilen dört kriterin genel ve özel hedeflerinin iyi belirlenmesi, planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Genel Amaçların Belirlenmesi Amaçlar konusunda bir […]

Aile Ekonomisinde Refahın Tanımı Google

Refahı tanımlamak ve ulusal refah ile aile ekonomisini ilişkilendirmek Refah genellikle bireylerin sağlıklı ve sosyal yapıda başarılı olmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Bu duruma ulaşma ise fiziksel ve sosyal ihtiyaçların en az yeterlilik ve bolluk düzeyinde karşılanmasını gerektirmektedir. Ailelerin, bireylerin yaşam kalitesi düzeyi; kişi başına GSMH göz önüne alınarak, temel insan ihtiyaçlarının karşılanma göstergeleri ile ortaya konulmaktadır. […]

Aile Ekonomisinin Tanımı Ve Fonksiyonları Google

Aile ekonomisini tanımlamak ve fonksiyonlarını açıklayabilmek Aile ekonomisi, aile kaynaklarının kullanılmasına ilişkin kavram kuram ve ilkeler bütünüdür. Aile ekonomisi ekonomik prensiplerin eve aileye uygulanmasıdır. Ailede var olan kaynakların en verimli şekilde kullanılarak istek ve ihtiyaçların karşılanmasının sağlanmasıdır. Aile Ekonomisi; ailede var olan kaynakları keşfetme, en verimli şekilde kullanma ve çeşitli yöntemlerle kaynakları geliştirme ve bu […]

Aile Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi Google

Aile Ekonomisinin gelişini sürecini ve aşamalarını açıklayabilmek Aile ekonomisi alanına ilişkin çalışmalar, ev ekonomisi bilim dalı çatısı altında yapılmıştır. O nedenle burada ev ekonomisi bilim dalının gelişimi ele alınmaktadır. Ev ekonomisi ile ilgili en eski belgelerden biri Romalı ve Yunanlıların kadının ev ve aile ile ilgili durumlara yönelik eğitim almalarının gereğini belirten yazılardır. 16. yy. […]

Aile Ekonomisinin Toplum Kalkınmasındaki Önemi Google

Aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek Gereken eğitimi almış iyi yetişmiş sağlıklı ve mutlu insanlar nitelikli aileler oluşturmakta, nitelikli ailelerin oluşturduğu toplumlar ise kısa zamanda refaha ulaşmaktadır. İnsan ve aile ile ilgili konuların hepsi ekonomik, sosyal ve kültürel yönden toplumu etkilemektedir. Kalkınma ile kaynakların kullanımı arasında yakın ilişki vardır. Bir hammaddenin işlenmesi, ürün haline […]