Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

01. İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Google

Evlilik. Birçok insan için uygun bir eş bulmak kolay değilken, uygun eş bulunduğunda ise günümüz koşullarında evlilik oldukça pahalıya mâl olmaktadır. Bu nedenle evlenme sayısında bir gerileme veya en azından bir duraklama beklenirken istatistikler bunun tam tersini, yani evlenme sayısının arttığını söylüyor. Bu da birçoğumuzun eninde sonunda bir eş seçimi kararı vereceğimizi gösteriyor. Bu kararı […]

01. İktisat Tarihine Giriş Google

Toplumlar geçmişte nasıl ve neden iktisadi büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşadılar? Bu toplumların refah düzeyi ne olmuştur? Büyüme, durgunluk ve gerileme süreçlerini yaşayan toplumlarda bireylerin yaşamı nasıl etkilenmiştir? İktisadi değişim sürecini nasıl açıklayabiliriz? İşte bu ve benzeri sorular iktisat tarihini ilgilendirmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Bir bilim olarak iktisat […]

01. Kalkınma ve Azgelişmişlik Google

Kalkınma ve azgelişmişlik, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın en çok ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Dünyanın yaklaşık 3/4’ünü azgelişmiş diye tanımlanan ülkeler oluşturmaktadır. Kalkınmak, azgelişmişlikten kurtulmak bu toplumların tüm güçleriyle başarmak istedikleri bir savaşa benzemektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz. – Kalkınma ve büyüme nedir? – Kalkınma ve büyüme arasında nasıl bir fark […]

01. Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri Google

Bu ünitenin konusu, genel olarak, kamu ekonomisi kavramıdır. Kamu ekonomisi devletin, ekonomiye giderek daha fazla müdahale etmesi nedeniyle doğan sorunlara çözüm getirmeye yönelik çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kamu ekonomisinin görevi, ihtiyaçların karşılanmasında piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini gidermektir. Özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarının önem kazandığı son yıllarda kamu ekonomisi alanının küçülmesine yönelik girişimlere karşın, devletin […]

01. Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar Google

Günümüzde, ekonomilerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorun, enflasyonun hızlanması ve enflasyon ile birlikte işsizliğin ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle son yıllarda ülkeler ekonomik istikrarsızlık ile mücadeleyi ön plana almışlar ve örneğin, enflasyonu ve stagflasyonu önlemede etkin bir araç olarak hangi politikanın, para politikasının mı yoksa maliye politikasının mı kullanılması gerektiği üzerinde tartışmalar başlatmışlardır. Gerçekten, devletin […]

01. Toplum ve Sosyal Yapı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – toplum kavramını açıklayabilmek, – toplumun demografik yapısını açıklayabilmek, – aile ve nüfus yapısı arasındaki ekonomik bağlantıyı kurabilmek, – nüfus ile kentleşme ve barınma arasında ilişki kurabilmek, – nüfus ile istihdam arasında ilişki kurabilmek, – toplumun sosyal yapısını açıklayabilmek, için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. 2050’de yaşlı sayısı gençleri geçecek […]

02. İlkçağ Ekonomileri Google

Tarihin başlangıcındaki Sümer toplumundan, Ortaçağa kadar uzanan Roma İmparatorluğuna kadar geçen yaklaşık 3500 yıllık bir süre genel olarak İlkçağ olarak adlandırılmaktadır. Doğal olarak, bu toplumların bütün özellikleriyle birbirine benzemesi beklenemez. Bunlar arasında büyük farklar olabilir. Ancak, bütün bu eski çağ toplumlarının en belirgin ve ortak özelliği tarımsal karakterleridir. Marjinal prodüktivitesi çok düşük tarımsal nüfusun, tarımdışı […]

02. Kıtlık, Tercih ve Fayda Google

Mutluluk parayla satın alınabilir mi? İktisatçılar bu soruya cevap verebilmek için geçmiş yıllarda psikoloji literatürünü kullanmakta, psikologlar tarafından yürütülen araştırma sonuçlarından yararlanmaktaydılar. 1960’ların ortalarında yapılan bir araştırmada, çeşitli gelir dilimlerine giren insanlara mutlu olup olmadıkları sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, geliri en yüksek olan insanlar aynı zamanda en mutlu insanlardır. Son yıllarda iktisatçıların bu soruna […]

02. Toplumun Ekonomik ve Kültürel Yapısı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – bir toplumun ekonomik yapısını açıklayabilmek, gayri safi milli hasılanın ne olduğunu ve hangi sektörlerin toplamından oluştuğunu açıklayabilmek, – mili gelir kavramını ve nasıl hesaplandığını açıklayabilmek, – birey başına düşen gayri safi milli hasılayı açıklayabilmek, – beşeri kalkınma endeksini açıklayabilmek, – toplumun kültürel yapısını, kültürün nasıl şekillendiğini açıklayabilmek, – toplum yönetimi […]

03. Aile ve Toplum İlişkileri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – toplum bileşiminde ailenin rolü ve önemini açıklayabilmek, – teknolojik, kültürel ve ekonomik alanlarda aile toplum etkileşimini açıklayabilmek, – ailenin ekonomik yapısını etkileyen 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununu açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Öğrenmek Üzere Eve Yürüyüş Deneyim: En acımasız öğretmen odur. Fakat en iyi öğreten öğretmen de […]