Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1330 – Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilgi kavramını ve bilginin türlerini tanıyacak, – bilgi edinmede ve bilimsel çalışmada yöntem kavramının önemini görecek, – çeşitli yönleri ve nitelikleriyle bilimsel çalışmayı ve bilim kavramını tanımlayabilecek, – bilimsel sonuçların niteliklerini öğrenebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Bilgi ve Çeşitleri Bilim Bilimsel Araştırmanın İlkeleri Özet Değerlendirme Soruları Başvuru Kaynakları Öneriler Bu […]

02. Sosyal Bilimler (Toplum Bilimleri) Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilimlerin sınıflandırılma yöntemlerini anlatabilecek, – konu bakımından doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki ayrımı tanıtabilecek, – Toplum Bilimleri kavramını tanımlayabilecek, – bilimsel çalışma bakımından doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki benzerlik ve farkları belirtebileceksiniz. İçindekiler Bilimlerin Sınıflandırılması Kavram Olarak Toplum Bilimleri (Sosyal Bilimler) Toplum Bilimlerinde Bilimselliğin Sınırları Özet Test Soruları […]

03. Tarih Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – “zaman”, “geçmiş” ve “tarih” kavramları ile bunların arasındaki ilişkileri kurabilecek, – tarih anlayışının bugün açısından taşıdığı önemin boyutlarını tartışabilecek, – toplum bilimleri ile tarih arasındaki ilişkiyi kurabilecek, – tarihsel çalışmalarda bilimselliğin yerini saptayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Geçmiş ve Tarih Tarihin Amacı Tarih Kavramı ve Bilimsellik Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları […]

04. Toplum Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplum ile öteki insan kümeleri arasındaki farkları tanıyacak, – toplum kavramını öğrenecek, – toplumu oluşturan temel öğeleri görecek, – toplumsallaşma sürecinin nasıl ve hangi aşamalarla gerçekleştiğini bileceksiniz. İçindekiler – Giriş Toplumve Öteki Kümeler Toplumun Tanımı Toplumsallaşma Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce; […]

05. Kültür Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – kültür kavramının günlük dilde kullanılan anlamı ile bilimin tanımladığı anlamı arasındaki farkı ayırt edebilecek, – kültür kavramının tarihsel gelişimdeki evrimlerin bugünkü kavram içeriğine katkılarını belirtebilecek, – kültür kavramı ile tarih ve uygarlık kavramları arasındaki benzerlik ve farkları tanımlayabilecek, – kültür kavramının tarih ve uygarlık gelişimiyle işlevsel bağıntılarını kurabileceksiniz, İçindekiler – […]

06. Din Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – din kavramının toplum bilimlerindeki yerini tartışabilecek, – din kavramının öğelerini tanımlayabilecek, – dinlerin ortaya çıkış nedenlerini maddelendirebilecek, – din, kültür ve siyasal iktidar ilişkilerini ana ilkelerini belirtebilecek, – laiklik ilkesinin temel dayanakları arasındaki bağıntıyı tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Toplumbilimleri ve Din Din Kavramı ve Öğeleri Dinlerin Ortaya Çıkışı Din ve […]

07. Aile Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – aile kavramını daha iyi tanımlayabilecek, – toplumsal bir birim olarak ailenin toplum ve birey için önemini anlatabilecek, – evlilik kurumunun toplum yapısının sağlık ve sürekliliği için gereğini tartışabilecek, – aile ile hukuk düzeni arasındaki bağıntının temel dayanaklarını sıralayabilecek, – Türk Medeni Kanunu’nun uygulanması sonucunda Türk aile yapısında gerçekleşen değişiklikleri belirtebileceksiniz. […]

08. Devlet Google

Bu üniteyi çalıştığınızda; – bir kavram ve kurum olarak devleti tanımında yaşanan sorunun kaynağını tartışabilecek, – devletin örgütlenme biçimini belirleyen temel ilkeleri maddeler halinde sıralayabilecek, – toplum bilimleri ile devlet kavramı arasındaki bağıntıyı tanımlayabilecek, – devletin hukuk temeli olarak anayasaların işlevlerini tanımlayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Devlet Kavramı ve Öğeleri Toplum Bilimleri ve Devlet Devlet ve […]

09. İnsan Hakları Google

Bu üniteyi çalıştığınızda; – “Hukuk düzeni” ve “hak” kavramları arasındaki benzerlik ve farkları tanımlayabilecek, – hak kavramının genel tanımı içinde “insan hakları”nın özelliğini gerekçeleri ile belirtebilecek, – insan haklarının içeriğinde yer alan hakları maddelendirebilecek, – tarihsel gelişme sürecinde insan haklarının gelişmesinde kaydedilen evrimin dönüm noktalarını belirtebilecek, – günümüzde yaşanan insan hakları sorunlarına nesnellik ölçüleri içinde […]

10. Politik (Siyasi) Bilimler Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – politik (siyasi) bilimlerin alanının tanımlayabilecek, – devletin ve iktidarın işleyişi üzerine siyasetbilim literatürüne geçmiş görüşler arasındaki benzerlik ve farkları ifade edebilecek, – politik bilimlerin, toplum bilimlerinin başka dallarıyla bağlantılarını belirleyebilecek, – günümüzde politik bilimlerin yeni yönelimlerin belirtebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Politik Bilimlerin Konusu Politik Bilimlerin Tarihi Devletin Tanımı ve Politik […]