Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

12. Okul Öncesi Eğitimde Okuma ve Yazma Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okul öncesinde okuma ve yazma eğitimine ilişkin görüşler hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesinde okuma ve yazma eğitiminin amacını kavrayabilecek, – erken çocukluk dönemindeki yazı gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesinde okuma ve yazmayı hangi özelliklerin etkilediğini açıklayabilecek, – okul öncesinde sınıfta düzenlenen farklı köşelerle okuma-yazmaya […]

12. Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi Google

Kaynaştırma sınıflarında kaynaştırmanın başarısı, kaynaştırmaya yerleştirilen öğrencinin akranları tarafından kabul edilmesi ve yetersizliği cilan öğrencinin kendisini sınıfın bir üyesi olarak algılamasına bağlıdır. Bu bağlamda öğretmenle­re düşen görev, yetersizliği olan öğrencilerin sosyal yeterliklerini geliştirmek yoluy­la sosyal kabullerini sağlamaktır. Bu ünitede sizlere sınıfınızdaki tüm öğrenciler için sosyal etkileşimi artırarak öğrencilerinizin sosyal yeterliklerini geliştirebilece­ğiniz stratejiler açıklanmaktadır. Amaçlarımız Bu […]

13. Okul Öncesi Eğitimde Okuma ve Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okul öncesi eğitimde çocuklara hikâye okumanın önemini anlayabilecek, – okul öncesinde çocuklara hikâye okurken nelere dikkat edileceği ve izleyen etkinliğin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesinde çocuklarla birlikte kitap yapımının önemini anlayabilecek, – okul öncesinde çocuklarla birlikte kitap yaparken dikkat edilmesi gereken özellikleri anlayabilecek, – okul […]

2004 İlköğretim Programı ve Öğretim Programlarının Temel Özellikleri Google

Türk eğitim sisteminde, 2005-2006 öğretim yılına değin, 1968 Programı, yıllar içe­risinde birtakım değişikliklere uğratılarak günümüze değin uygulanmıştır. Ancak, çağdaş gelişmeler ışığında eğitim sistemimizde ve programlarda birtakım değişik­liklerin yapılması son yıllarda bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla geliştiri­len yeni ilköğretim programı 2004-2005 öğretim yılında 9 ilde pilot olarak uygulan­mış, 2005-2006 öğretim yılından başlayarak da ülkemizdeki tüm […]

Ahlak Eğitimi Google

Ahlak eğitimi gerek anne ve babalar, gerekse öğretmenlerin çocukluğun çok erken yıllarından itibaren verilmesine inandıkları bir seri öğretiyi içermektedir. Çocuğa doğruyu, iyiyi ve dolayısıyla doğru davranmayı öğretmek olarak genelde anlaşılan bilgiler topluluğu, farklı biçimlerde verilebilmektedir. İçinde yaşadığımız toplumda çocuğa “doğru/yanlış” davranış ayrımının öğretilmesinde genelde, korku, suçluluk ve utanma duygularının temel alındığını söylemek abartılı olmayacaktır. 2 […]

Aile Kavramı Google

Bir kavramın çatısı altında anlatılmak istendiğinde aile, evlilik, kan ya da evlat edinme bağıyla birbirlerine bağlı ve belli bir yaşam (ev) ortaklığı içersinde yer alan kişilerden oluşma bir birimdir. Bu birim içersindeki bireyler, birbirlerine karı-kocalık, anne ve babalık, kardeşlik ve nihayet hukuki yoldan sağlanmış evlatlık bağlarıyla bağlıdırlar. Modern Aile ile belli bir yaşam ortaklığı içersinde […]

Aile, Hukuk ve Türkiye’deki Düzenlemeler Google

Ünitemizin “Giriş” bölümünde, en eski zamanlardan günümüze kadar uzanan süreç boyunca toplumun en küçük birimi olarak aileye verilen önem üzerinde durmuştuk. Bu önem doğrultusunda aile kurumu, bütün hukuk düzenlerince şu ya da bu ölçüde koruma altına alınmıştır. Aile hukuku düzenlemeleri elbette her kültürde kendine özgü bir takım farklılıklar taşır. Ancak genel olarak bakıldığında, aile hukuku […]

Ailenin Önemi Google

Başta “aile yaşamı”, “aile ortamı”, “aile terbiyesi”, “aile içi eğitim”, “aile politikası” ve “aile ekonomisi” gibi söylemler olmak üzere, günlük dilimize yerleşmiş çok sayıda söylem, toplum yaşamı açısından ailenin taşıdığı öneme işaret etmektedir. Tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar uzanan süreçte aileye verilmiş olan bu önem, hangi nedenlerle açıklanabilir? Giriş bölümünde de belirtildiği gibi bu […]

Akran Öğretimini Geliştirme ve Destekleme Google

Sosyal becerilerin kazanılmasında, yetişkin aracılığı ile uygulanan yöntemlerle ka­zandırılan becerilerin akranlara genellenmesinde güçlükler yaşanır. Bu nedenle yetersizliği olan öğrencilerin sosyal yeterliklerinin geliştirilmesinde diğer öğrenci­ler, iyi öğreticiler olabilirler. Akran öğretimi akademik becerilerin gelişimine ek olarak yetersizliği olan öğrencilerin sosyal yeterlik ile ilişkili becerilerinin gelişi­minde etkili biçimde kullanılmaktadır. Öğrencilerin akademik becerilerini geliştir­mede kullanılan akran öğretimi uygulamaları ile […]

Alan Gezileri ve Araştırmaları Google

Çocuklar, çevre gezileriyle öğrenme ufuklarını genişletirler. Öğrenmenin öğretmenle ve sınıfla sınırlı olmadığının en değerli fırsatlardan birisi alan gezileri ve araştırmalarıdır. Alan gezileri, çocuklar için doğal öğrenme laboratuarlarıdır. Geziler, bazen sınıfta çalışılan bir konunun pekiştirilmesi için sınıf çalışmalarının sonunda gerçekleştirilir, bazen de sınıf çalışmalarının bir parçası olarak programın bütünlüğünü sağlayacak şekilde çalışma sırasında gerçekleştirilir. Çocukların gezi […]