Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

10. Dramada Etkinlik Dağarcığı Google

Drama gibi eyleme ve yaşantılara dayalı öğrenme biçimleri, örnek olaylara bağlı olarak zenginleştirilir. Katılımcılarla birlikte, ne kadar etkinlik örneği oluşturulur­sa, o kadar zengin yaşantı elde edilir. Bunun için değişik yaş ve düzeylere uygula­nabilecek drama dağarcığına gereksinim duyarız. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – İlköğretimin değişik sınıflarında uygulanabilecek drama etkinliklerine sahip olabilecek, – Yeni etkinlikler tasarlayabileceksiniz. […]

10. Eğitimde Farklı Bakış Açıları ve Yeni Yaklaşımlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilim ve bilimin temel niteliklerini kavrayabilecek, – bilimsel araştırma türlerini tanıyabilecek, – “okulsuz toplum, “açık okul” ve “kendi kendine öğrenme” kavramlarını tanımlayabilecek, – bireyselleştirilmiş öğretimin niteliklerini açıklayabilecek, – uzaktan eğitimin özelliklerini ve yararlarını kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Bilim ve Bilimin Temel Nitelikleri Bilimsel Araştırmalar ve Türleri Eğitimde Değişik Görüngü […]

10. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenmenin Değerlendirilmesi Google

Öğrenci başarılarının nasıl ölçüleceği, değerlendirileceği ve raporlaştırılacağı eği­tim sisteminin önemli konuları arasındadır. Özellikle yetersizliği olan öğrencilerin başarılarını belirlemek için sınav ve not verme uygulamaları sorunlu olabilmekte­dir. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için öğretmenlerin sınavlarda bazı uyarla­malara ve not verme sistemlerinde bazı değişikliklere gitmeleri gerekmektedir. Bu ünitede bu uyarlamalar ve not verme sistemleri açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

10. Politik (Siyasi) Bilimler Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – politik (siyasi) bilimlerin alanının tanımlayabilecek, – devletin ve iktidarın işleyişi üzerine siyasetbilim literatürüne geçmiş görüşler arasındaki benzerlik ve farkları ifade edebilecek, – politik bilimlerin, toplum bilimlerinin başka dallarıyla bağlantılarını belirleyebilecek, – günümüzde politik bilimlerin yeni yönelimlerin belirtebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Politik Bilimlerin Konusu Politik Bilimlerin Tarihi Devletin Tanımı ve Politik […]

10. Weiner’in Nedensel Çıkarsama Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – nedensel çıkarsamayı tanımlayabilecek, – nedensel çıkarsama, duygu ve davranış ilişkilerini betimleyebilecek, – nedensel çıkarsamaların biçimlenmesinde yaşantısal bilgilerin, bilişsel özelliklerin ve kişilik özelliklerinin oynadığı rolleri betimleyebilecek, – nedensel çıkarsamaların boyutlarını sıralayabilecek, – kuramın eğitim ortamları açısından doğurgularını belirtebilecek, – olumlu bir sınıf atmosferi yaratmada öğretmenin neler yapabileceğini açıklayabileceksiniz. İçindekiler – […]

10. Yazılı Anlatım Türlerinden Düşünsel Metinler ve Yazışmalar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – düşünsel metin ve yazışmaların önemini kavrayabilecek, – deneme, eleştiri, röportaj, gezi yazısı, günlük gibi metinlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – özel yazışmaların amaçlarını ve yazılış şekillerini kavrayabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Deneme, eleştiri, röportaj, gezi yazısı, günlük gibi yazıların metinlerin özelliklerine ilişkin bilgilerinizi düşünerek eksiklerinizi […]

11. Gagne’nin Öğrenmenin Koşulları Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Gagne’ye göre öğrenmeyi tanımlayabilecek, – beş öğrenme çeşidini betimleyebilecek, – zihinsel beceri çeşitlerini betimleyebilecek, – öğretim amaçlarında kullanılabilecek yüklemleri sıralayabilecek, – öğrenmenin içsel ve dışsal koşullarını betimleyebilecek, – öğretimin dokuz aşamasını örneklerle açıklayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğrenme Çeşitleri Zihinsel Beceriler Hiyerarşisi Öğretim Amaçları Öğrenmenin Koşulları Öğretim Aşamaları Öğretim İlkeleri […]

11. Kaynaştırma Uygulamalarında Davranış Yönetimi Google

Davranışların öğrenilmiş olduğu bilinmektedir. Uygun olan ya da olmayan her davranış bir yaşantı sonucu çevreden öğrenilmektedir. Sınıf içinde oluşan her bir öğrenci davranışından öğrencinin kendisi kadar sınıf öğretmeni de sorumludur. O halde iyi bir sınıf öğretmeninin, öğrencilerinin davranışlarını yönetebilecek bilgi ve beceriyle donatılmış olması gerekmektedir. Öğrencilerin davranışlarını yönetmek için ayrıca, sınıf öğretmeninin her bir öğrencisini […]

11. Okul Öncesi Eğitimde Konuşma ve Dinlenme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – dil ve iletişim ilişkisi hakkında bilgi sahibi olabilecek, – çocukların konuşma ve dinleme becerilerini edinmelerine ilişkin bilgi sahibi olabilecek, – dil edinim döneminde yetişkin davranışlarını tanımlayabilecek, – konuşma, dinleme, öğrenme arasında ilişki kurabilecek, – çocukların dinleme becerilerini geliştirmek için dikkat edilmesi gereken özellikleri kavrayabilecek, – konuşma ve dinleme etkinliklerinin […]

12. Gelişim ve Öğrenme Terimler Sözlüğü Google

A Algı: Duyumları yorumlayıp, anlamlı hale getirme süreci. Animizm: Bilişsel yapılarının sınırlı olması nedeniyle çocuğun canlı ile cansızı, gerçek ile hayaliyi karıştırması. Ayrımlı Pekiştirme: Bir önuyarana bağlı olarak davranış sergilendiğinde pekiştirecin sunulması ve o uyaran ortamda bulunmadığında davranışın pekiştirilmesi. B Bağımlılık: Karşı karşıya kaldığı sorunları tek başına çözebilmek ve kendi yönünü belirleyebilmek için gerekli yetenekten […]