Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

08. Gözleyerek Öğrenme Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – gözleyerek öğrenmenin tanımını yapabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının özelliklerini sıralayabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının ilkelerini anlayabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının eğitim ortamlarındaki doğurgularını sıralayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Gözleyerek Öğrenme Kuramı Gözleyerek Öğrenmenin Süreçleri Gözleyerek Öğrenmede Öğrenmeyi Kolaylaştıran Özellikler Gözleyerek Öğrenme Kuramının Eğitsel Doğurguları Özet Değerlendirme Soruları Düşünelim, Tartışalım Başvuru […]

08. Öğretimsel Uyarlamalar Google

Daha önceki ünitelerde öğrendiğimiz gibi, öğretmenin uyguladığı öğretim yön­temleri ve kullandığı materyallerin, öğrencilerin sınıfta ne öğrenmekte olduğu üze­rinde güçlü etkileri vardır. En iyi öğretim yöntemleri uygulansa ve en iyi materyal­ler kullanılsa bile özel gereksinimi olan birkaç öğrenci için özel bazı uyarlamaya da düzenlemelere gidilmesi gerekecektir. Bu ünitede bu uyarlamalar kapsamında uygulayabileceğiniz stratejiler açıklanacaktır. Bu stratejilerin […]

08. Okulöncesi Eğitimde Değerlendirme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini kavrayabilecek, – çocuğu tanıma ilke ve teknikleri ile ilgili temel özellikleri kavrayabilecek, – okulöncesi öğretmeninin öğrencileri değerlendirmede kullanabileceği gözlem tekniğinden yararlanabilecek, – okulöncesi eğitimde programı ve öğretmeni değerlendirme yaklaşımlarını kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nedir? Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin […]

08. Yazılı Anlatım Nedir? Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yazılı anlatımın önemini kavrayabilecek, – yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenleri anlayabilecek, – yazılı anlatım sürecinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yazılı anlatıma ilişkin bilgilerinizi gözden geçirerek, eksik gördüğünüz yerleri araştırınız. – Bir yazıyı yazmadan önce neler yaptığınızı belirleyiniz. – Bir […]

09. Bilgi İşleme Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel öğrenme yaklaşımıyla ilgili temel kavramları kavrayabilecek, – öğrenmede bilişsel yaklaşımla davranışçı yaklaşımın ayrılan yönlerini sayabilecek, – bilgi türlerini, özellikleri ve örnekleriyle ayırt edebilecek, – bilgi işleme kuramına göre öğrenmenin, nasıl oluştuğunu betimleyebilecek, – bilgi depolarının özelliklerini açıklayabilecek, – bilişsel süreçlerin işlevlerini sayabilecek, – bilişsel süreçlerin etkili biçimde, uygulama […]

09. Drama ve Sanatlar Eğitimi – 2 Google

Drama eğitiminin yararlandığı alanlardan biri de değişik sanat türleridir. Bun­lardan müzik ve dansla dramanın ilişkisi ele alınmıştır. Bütüncül sanat eğitimine giden yolda, drama eğitiminin diğer sanat türleriyle ilişkiye gereksinimi olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Drama ve müzik ilişkisini kurabilecek, – Müzikli dramanın temellerini öğrenebilecek, – Drama ve dans/devinim ilişkisini kurabileceksiniz. Örnek Olay Seçkin, […]

09. İnsan Hakları Google

Bu üniteyi çalıştığınızda; – “Hukuk düzeni” ve “hak” kavramları arasındaki benzerlik ve farkları tanımlayabilecek, – hak kavramının genel tanımı içinde “insan hakları”nın özelliğini gerekçeleri ile belirtebilecek, – insan haklarının içeriğinde yer alan hakları maddelendirebilecek, – tarihsel gelişme sürecinde insan haklarının gelişmesinde kaydedilen evrimin dönüm noktalarını belirtebilecek, – günümüzde yaşanan insan hakları sorunlarına nesnellik ölçüleri içinde […]

09. Kaynaştırma Uygulamalarında Bağımsız Öğrenme Stratejileri Google

Yetersizliği olan öğrencilerin kaynaştırma ortamlarında en üst düzeyde öğrenme­lerini sağlamak ve öğrencilerin kendi öğrenmelerine aktif olarak katılımlarını ar­tırmak için bağımsız öğrenme stratejileri kullanılmaktadır. Bu ünitede, bağımsız öğrenme stratejileri kapsamında yer alan ve yetersizliği olan öğrencilerin eğitimin­de sıklıkla kullanılan kendine ön uyaran verme, kendini izleme/kaydetme, kendi­ni değerlendirme, kendine yönerge verme ve kendini pekiştirme stratejilerinin kul­lanımı örneklerle […]

09. Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Türk milli eğitiminin amaçları ile temel ilkelerini açıklayabilecek, – Türk milli eğitim Sisteminin yönetim yapısını kavrayabilecek, – Türkiye’deki örgün eğitimin basamaklarını tanıyabilecek, – yaygın eğitim konusunda görüş belirtebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri Türk Milli Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı Türkiye’de Örgün Eğitimin Basamakları Yaygın […]

09. Yazılı Anlatım Türlerinden Sanatlı Metinler ve Bilgilendirici Metinler Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yazılı anlatım türlerinin önemini kavrayabilecek, – sanatlı ve bilgilendirici metinleri tanımlayabilecek, – sanatlı ve bilgilendirici metinlerin kişiler, olay, yer, zaman ve planlarına ilişkin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Şiir, öykü, fıkra, masal, roman, tiyatro ve makale özelliklerine ilişkin bilgilerinizi hatırlayınız. – Bu […]