Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

07. Birleştirilmiş Sınıflarda Ölçme ve Değerlendirme Google

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, eğitimde öngörülen amaçların öğrencide ne kadar davranışa dönüştüğünü belirlememize yardım eder. Birleştirilmiş sınıflarda öğretimde amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı, yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle belirlenir. Her dersin ya da ünite/temalar kapsamında gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin sonuçları, bir sonraki ders ya da ünite/tema için temel oluşturur. Amaçlarımız […]

07. Dramada Teknikler Google

Eğitimde drama uygulamaları bir yanıyla öğretim yöntemi, bir yanıyla bilim dalı, bir yanıyla da sanat eğitimidir. Doğaçlama tekniği başta olmak üzere birçok tek­nik kullanılabilir. Özellikle, sürece dayalı etkinliklerde değişik tekniklerin kullanı­mı, sorunun çözümüne de katkı getirmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Drama etkinliklerinin geliştirilmesinin tekniklere bağlı olduğunu anlayabilecek, – Dramada kullanılabilecek tekniklerin neler olabileceğini […]

07. Eğitimin Felsefesi Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – felsefenin uğraş alanlarını tanıyabilecek, – başlıca felsefe akımlarını kavrayabilecek, – eğitim ile felsefe arasında ilişki kurabilecek, – başlıca eğitim felsefesi kuramlarını bilecek, – Türk eğitiminin dayandığı temel felsefeleri belirleyebilecek, – Türk Ulusal Eğitiminin felsefi temellerini açıklayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Felsefe ve Felsefenin Uğraş Alanları Çağdaş Felsefenin Temelleri: Başlıca Felsefe […]

07. Klasik Koşullama ve Edimsel Koşullama Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğrenmenin tanımını yapabilecek, – öğrenmenin özelliklerini sıralayabilecek, – klasik koşullama kuramını ve ilkelerini anlayabilecek, – edimsel koşullama kuramını ve kuramın ilkelerini anlayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğrenmenin Özellikleri Pavlov’un Klasik Koşullama Kuramı Skinner’ın Edimsel Koşullama Kuramı Özet Değerlendirme Soruları Düşünelim, Tartışalım Başvuru Kaynakları Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – […]

07. Okulöncesi Dönemde Eğitim Araç-Gereçleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitim ortamlarında kullanılan “eğitim aracı” ile “eğitim gereci” arasındaki farkı anlayabilecek, – okulöncesi dönemde eğitim araç-gereçlerinin önemini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçlerin çeşitlerine örnekler verebilecek, – okulöncesi eğitimde araç-gereçlerin kullanılma amaçlarını açıklayabilecek, – okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçleri hazırlama ilkelerini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçlerin seçimini etkileyen etmenleri […]

07. Özel Gereksinimi Olan Diğer Öğrenciler Google

Özel eğitim gerektiren diğer öğrenciler, resmî olarak kaynaştırma öğrencisi kapsa­mında olmasalar da eğitsel gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanabilmesi için eğitim ortamlarında çeşitli düzenlemelere gereksinim duyan öğrencilerdir. Bu öğrenciler şu başlıklar altında toplanabilir: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bo­zukluğu (DEHB) olan öğrenciler, üstün yetenekli öğrenciler ve risk grubundaki öğrenciler. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – özel gereksinimi […]

08. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Google

Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretimin niteliği öğretmenin niteliğine bağlıdır. Birleştirilmiş sınıflı okullarda sınıfların oluşma biçimi, planlama çalışmaları ve öğrencilerin öğrenme biçimindeki farklılıklar öğretmenin farklı niteliklere sahip ol­masını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, birleştirilmiş sınıflı okullarda öğrencilere istenilen davranışların kazandırılması, bu okullarda öğretimi gerçekleştiren öğret­menin birleştirilmiş sınıflarda öğretim konusunda geniş bilgi ve beceriye sahip ol­masıyla olanaklıdır. Amaçlarımız Bu […]

08. Devlet Google

Bu üniteyi çalıştığınızda; – bir kavram ve kurum olarak devleti tanımında yaşanan sorunun kaynağını tartışabilecek, – devletin örgütlenme biçimini belirleyen temel ilkeleri maddeler halinde sıralayabilecek, – toplum bilimleri ile devlet kavramı arasındaki bağıntıyı tanımlayabilecek, – devletin hukuk temeli olarak anayasaların işlevlerini tanımlayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Devlet Kavramı ve Öğeleri Toplum Bilimleri ve Devlet Devlet ve […]

08. Drama ve Sanatlar Eğitimi – 1 Google

Dramanın sanatlar arası köprü oluşturabilme özelliği, çok yönlü öğrenme biçimi­ni de desteklemektedir. Ele alınan bir nesneye, öykü oluşturup onu canlandırmak olabileceği gibi, bir kuklayı kişileştirip canlandırmak da olasıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Drama ve çocuk yazını ilişkisini kurabilecek, – Çocuk yazını metinlerinin drama yoluyla nasıl işlenebileceğini öğrenebi­lecek, – Drama ve görsel sanatlar ilişkisini […]

08. Eğitimin Tarihsel Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – tarih bilgisinin eğitim açısından taşıdığı önemi kavrayabilecek, – eski Türklerde eğitimin temel özelliklerini açıklayabilecek, – eğitimin Avrupa’daki gelişimini ana çizgileriyle kavrayabilecek, – Selçuklu Devleti dönemindeki eğitim kurumlarını tanıyabilecek, – Osmanlı Devleti döneminde eğitimde görülen gelişmeleri açıklayabilecek, – Türkiye’de Cumhuriyet döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen gelişmeleri özümleyebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Tarih […]