Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

06. Ahlak Gelişimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ahlak gelişiminin önemini kavrayabilecek, – ahlak gelişiminin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – ahlak gelişimindeki temel kavramları kavrayabilecek, – ahlak gelişimiyle ilgili kavramların, birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – ahlaki gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – ahlak gelişimine katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Piaget ve Ahlak Gelişimi Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Kuramı […]

06. Anlatım Nedir? Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anlama ile anlatım arasında ilişki kurabilecek, – anlatımın özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olabilecek, – anlatım ögelerini kavrayabilecek, – anlatım ortamını tanımlayabilecek ve sözlü-yazılı anlatım ortamlarının özelliklerini tartışabilecek, – anlatım türlerini kavrayabilecek, – anlatım yolları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Anlatıma ilişkin bilgilerinizi gözden […]

06. Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan öğretmen için sınıf yönetimi, bağımsız sı­nıflarda öğretim yapan öğretmene göre daha zordur. Çünkü, birleştirilmiş sınıflar­da öğretimde kimi dersler öğretmenli kimi dersler ödevli olarak işlenmektedir. Bu­na göre, öğretmen, bir grupla öğretmenli ders işlerken diğer grup öğretmenin açık­lamaları ve rehberliği doğrultusunda kendi kendilerine çalışmak durumunda kal­maktadırlar. Böylesi bir ortamda, sınıf yönetimi değişkenlerini eğitim-öğretimin […]

06. Din Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – din kavramının toplum bilimlerindeki yerini tartışabilecek, – din kavramının öğelerini tanımlayabilecek, – dinlerin ortaya çıkış nedenlerini maddelendirebilecek, – din, kültür ve siyasal iktidar ilişkilerini ana ilkelerini belirtebilecek, – laiklik ilkesinin temel dayanakları arasındaki bağıntıyı tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Toplumbilimleri ve Din Din Kavramı ve Öğeleri Dinlerin Ortaya Çıkışı Din ve […]

06. Drama Ders Planları Google

İlköğretimde farklı konu ve öğrenme alanlarına ilişkin ya da tema odaklı drama ders planları hazırlanabilir. Bu planlar; hangi konu ya da öğrenme alanlarında, hangi temalarda, hangi kazanımlara ulaşmak için ve hangi araç gereçler yardımıyla geliştirilebilir? Planlardaki etkinlikler nasıl sıralanabilir? Bu bölümde, bu so­ruların yanıtları aranmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – ilköğretimde farklı konu […]

06. Eğitimin Psikolojik Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitimin bir bilim olarak gelişimini kavrayabilecek, – eğitimin psikolojik temellerinin atılmasına öncülük eden bilim adamlarını görüşleriyle birlikte tanıyabilecek, – farklı bakış açılarından eğitim psikolojisini tanımlayabilecek, – günümüz eğitim psikologlarının ne tür sorunlar üzerinde yoğunlaştıklarını kavrayabilecek, – öğretmenin eğitim psikolojisinin ilgi alanlarına ilişkin kazanımlarını, sınıftaki etkinliklere nasıl uygulayabileceğini kavrayabileceksiniz. İçindekiler […]

06. Okulöncesi Dönemde Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi dönemde eğitim ortamlarının kapsamını tanıyabilecek, – iyi bir okulöncesi eğitim kurumunda/anaokulunda bulunması gereken özellikleri açıklayabilecek, – okulöncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken genel fiziksel özellikleri tanımlayabilecek, – okulöncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanların yapı özelliklerini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitim kurumlarında sınıfiçi ortamların düzenleme ilkelerini açıklayabilecek, – bir eğitim ortamı olarak […]

06. Sık Rastlanan Yetersizlikleri Olan Öğrenciler Google

Sık rastlanan yetersizlikler, dil ve konuşma güçlüğü, hafif düzeyde zihinsel yeter­sizlik, öğrenme güçlüğü ve duygu ve davranış bozukluğu kategorilerinden oluşur. Sık rastlanan yetersizliğe sahip tüm öğrencilerin genel öğrenci nüfusu içerisindeki oranının % 10 kadar olduğu sanılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – sık rastlanan yetersizlik türlerinin neler olduğunu sıralayabilecek, – dil ve konuşma güçlüğü olan […]

07. Aile Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – aile kavramını daha iyi tanımlayabilecek, – toplumsal bir birim olarak ailenin toplum ve birey için önemini anlatabilecek, – evlilik kurumunun toplum yapısının sağlık ve sürekliliği için gereğini tartışabilecek, – aile ile hukuk düzeni arasındaki bağıntının temel dayanaklarını sıralayabilecek, – Türk Medeni Kanunu’nun uygulanması sonucunda Türk aile yapısında gerçekleşen değişiklikleri belirtebileceksiniz. […]

07. Anlatım Birimleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – paragrafın planına, konusuna ve anlatım özelliklerine göre türleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – tümce, sözcük, ses, harf terimlerini açıklayabilecek, – sözcüklerin gerçek, somut, yan ve mecaz anlamlarını seçebilecek; – sözcükler arası anlam ilişkilerinde eş anlamlılık, zıt anlamlılık, yakın anlamlılık, eş seslilik hakkında bilgi sahibi olabilecek, – anlamsız sözcükleri, ikilemelerin […]