Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

04. Okuma ve Anlam Çıkarma Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okumanın, anlama olduğunu açıklayabilecek, – öğretici ve yazınsal metinlerin özelliklerini kavrayabilecek, – öğretici ve yazınsal metinleri okuyup anlamada, nelere dikkat edileceğini kavrayabilecek, – metin okumada, anlamanın önemini tartışabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla bir metni okuyarak, anlayıp anlamadığınızı tartışınız. – Bir metni okuyunuz ve […]

04. Toplum Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplum ile öteki insan kümeleri arasındaki farkları tanıyacak, – toplum kavramını öğrenecek, – toplumu oluşturan temel öğeleri görecek, – toplumsallaşma sürecinin nasıl ve hangi aşamalarla gerçekleştiğini bileceksiniz. İçindekiler – Giriş Toplumve Öteki Kümeler Toplumun Tanımı Toplumsallaşma Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için okumaya başlamadan önce; […]

05. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Google

Okullarda öğretim etkinlikleri belli bir plan kapsamında yürütülür. Böylece, öğret­menler gerçekleştirecekleri öğretim etkinliklerinde neyi, ne zaman, nasıl ve neden yaptıklarını önceden belirlemiş olurlar. Birleştirilmiş sınıflarda, bütün öğrencileri aynı anda etkinliğe yöneltmek ve etkinlikleri başarıyla sonuçlandırmak planlı ça­lışmayı gerektirir. Özellikle, ödevli çalışma saatlerinde öğrencilerin yapacakları et­kinlikleri planlamak, başarının temel koşullarından biridir. Bu nedenle, öğretim işinin daha […]

05. Dramada Program Geliştirme Google

Dramada program geliştirmek için, temel kavramları bilmek ve kavramların bir­birleriyle ilişkilerini yorumlamak önemlidir. Sonraki adım, drama eğitim progra­mının öğelerini ve program geliştirmeye ilişkin gereksinimleri belirlemektir. Ancak bu adımlardan sonra drama eğitim programını geliştirme süreci başlayabilir. Bu süreç; drama dersini alacak öğrencileriyle ilgili özellikleri belirleyerek dersin he­deflerini, içeriği, eğitim ve sınama durumunu tasarlamak, uygulamak ve değer­lendirmekle […]

05. Eğitimin Toplumsal Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplumsal kurum olarak eğitimin özelliklerinden söz edebilecek, – eğitim kurumlarının işlevlerini açıklayabilecek, – eğitimin öteki toplumsal kurumlarla ilişkisini kurabilecek, – belli başlı toplumsal olguların eğitimle ilişkisini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Toplumsal Kurum Olarak Eğitim Eğitim Kurumlarının İşlevleri Eğitimin Öteki Toplumsal Kurumlarla İlişkisi Belli Başlı Toplumsal Olgular ve Eğitim Özet […]

05. Kişilik Gelişimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – kişiliğin anlamını kavrayabilecek, – kişilik gelişimini etkileyen faktörlerin neler olduğunu kavrayarak, bu faktörler arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, – kişilik gelişimi ile ilgili kuramların, kişilik gelişimini nasıl açıkladığını anlayabilecek, – kişilik gelişimini açıklayan kuramların temel kavram ve ilkelerini kavrayarak, bunlar arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, – kişilik gelişimi kuramlarının açıklamalarını kullanarak, çevrenizdeki bireylerin […]

05. Konuşma, Okuma ve Yazma Arasındaki İlişki Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okuma ve konuşma arasında ilişki kurabilecek, – konuşmanın ögeleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – iyi bir konuşmacının niteliklerini açıklayabilecek, – okuma ve yazma arasında ilişki kurabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla okuduğunuz kitapların, konuşmanıza etkilerini tartışınız. – Konuşmanızı nelerin etkilediğini araştırınız. – İyi bir […]

05. Kültür Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – kültür kavramının günlük dilde kullanılan anlamı ile bilimin tanımladığı anlamı arasındaki farkı ayırt edebilecek, – kültür kavramının tarihsel gelişimdeki evrimlerin bugünkü kavram içeriğine katkılarını belirtebilecek, – kültür kavramı ile tarih ve uygarlık kavramları arasındaki benzerlik ve farkları tanımlayabilecek, – kültür kavramının tarih ve uygarlık gelişimiyle işlevsel bağıntılarını kurabileceksiniz, İçindekiler – […]

05. Okulöncesi Eğitimde Planlama ve Uygulama Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – planlama ve plan kavramlarını tanımlayabilecek, – planlı çalışmanın yararlarını açıklayabilecek, – 36-72 aylık çocuklar için hazırlanan okulöncesi eğitim programının temel özelliklerini açıklayabilecek, – programda yer alan bölümleri analiz edebilecek, – örnek olarak verilen planları değerlendirebilecek, – programı analiz etmenin önemini benimseyebilecek, – planlı çalışmanın önemini takdir edebileceksiniz. İçindekiler – […]

05. Seyrek Rastlanan Yetersizlikleri Olan Öğrenciler Google

Seyrek rastlanan yetersizlikler; ileri düzeyde ve çoklu yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalık kategorilerinden oluşur. Seyrek rastlanan yetersizliği olan tüm öğrencile­rin genel öğrenci nüfusu içindeki oranının % 2’nin altında olduğu sanılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – seyrek rastlanan yetersizliklerin her birini betimleyebilecek, – seyrek rastlanan yetersizliği olan […]