Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

03. Konuşma ve Konuşma Farklılıkları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – konuşma sürecini oluşturan eylemlerin neler olduğunu kavrayabilecek, – konuşma ve dili oluşturan katmanların neler olduğunu öğrenebilecek, – konuşma sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesi dönem çocuklarda konuşma farklılıkları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – çocukların konuşmasında değişik nedenlerle ortaya çıkabilecek farklılıkları gözlemleyebilecek, – okul öncesi dönemde uygulayacağınız etkinliklerde […]

03. Öğretmenin Nitelikleri ve Görevleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğretmenin niteliklerini sınıflayabilecek, – öğretmenin niteliklerinin her birini okulöncesi eğitim alanını göz önüne alarak çözümleyebilecek, – öğretmenin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu açıklayabilecek, – öğretmenin görev ve sorumluluklarını okulöncesi eğitim alanını göz önüne alarak yorumlayabilecek, – geleceğin öğretmeninin nasıl olacağını okulöncesi eğitim kapsamında tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğretmenlik ve […]

03. Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yaklaşımları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinin özelliklerini kavrayabilecek, – öğrenme yaklaşımı (stratejisi) kavramının öğrenme-öğretme sürecindeki yeri, önemi ve kapsamını açıklayabilecek, – çeşitli öğrenme yaklaşımlarını ve kullanım özelliklerini tanıyabilecek, – çeşitli öğrenme yaklaşımlarını, öğrenmeyi sağlamadaki üstünlük ve sınırlılıkları bakımından değerlendirebilecek, – öğrenme yaklaşımlarını dikkate alarak, öğrenme-öğretme durumlarını düzenlerken belli bakış açıları kazanabilecek, […]

03. Tarih Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – “zaman”, “geçmiş” ve “tarih” kavramları ile bunların arasındaki ilişkileri kurabilecek, – tarih anlayışının bugün açısından taşıdığı önemin boyutlarını tartışabilecek, – toplum bilimleri ile tarih arasındaki ilişkiyi kurabilecek, – tarihsel çalışmalarda bilimselliğin yerini saptayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Geçmiş ve Tarih Tarihin Amacı Tarih Kavramı ve Bilimsellik Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları […]

04. Bilişsel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel gelişimin önemini kavrayabilecek, – bilişsel gelişimin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – bilişsel gelişimdeki temel kavramları kavrayabilecek, – bilişsel gelişimle ilgili kavramların birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişime katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel […]

04. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Süreci Google

Öğretme-öğrenme süreci eğitim programının en uygulamalı öğesidir. “Nasıl öğre­telim?” sorusuna yanıt aranıldığı bu süreçte, amaçlara uygun olarak seçilen içeri­ğin öğrencilere kazandırılabilmesi için en uygun strateji, yöntem ve tekniklerin se­çilmesi ve öğretimin araç-gereçlerle desteklenmesi beklenir. Öğretme-öğrenme süre­cinin karmaşık ve zor olduğu birleştirilmiş sınıflarda, istenilen öğrenmelerin ger­çekleşmesi için koşulların dikkate alınması ve olanaklıysa düzeltilmesi gerekmek­tedir. İstenilen öğrenme […]

04. Dramada Öğrenme ve Öğretme Süreci Google

Dramada öğrenme ve öğretme süreci; bu yaşantıları paylaşanlar açısından çeşitli sürprizleri içerir. Sürprizlerin olumlu olanlarının yanı sıra, kimi zaman istenme­dik durumlarla karşılaşılabilir. Böylelikle, drama süreci öğrenen ve öğretmen açı­sından daha etkili yaşantılara dönüşebilir. Bu bölümde, dramada öğrenme ve öğ­retme sürecinin arka planını oluşturan öneriler gözden geçirilecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Dramada öğrenme ve […]

04. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretimin Planlanması Google

Yetersizliği olan öğrencilerin yerleştirildiği ve kaynaştırma sınıfı olarak adlandırı­lan sınıflarda öğretmen, öğretimi planlarken öğrenci ve sınıfın gereksinimlerini be­lirlemelidir. Öğretmen bu gereksinimleri dikkate alarak bireysel farklılıklara uygun öğretim sunmalı ve yetersizliği olan öğrencinin kendisini sınıfın bir üyesi olarak al­gılamasını sağlamalıdır. Böylece öğretmen, olumlu bir sınıf atmosferi yaratarak öğrenciyi akademik ve sosyal açıdan destekleyebilen bir sınıf ortamı […]

04. Okul ve Sınıf Ortamı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulun yapısı ve özelliklerini tanıyabilecek, – okulu oluşturan öğelerin neler olduğunu açıklayarak aralarında ilişkiler kurabilecek, – sınıfın özelliklerini belirtebilecek, – sınıf içi etkileşim konusunda görüş üretebileceksiniz. İçindekiler – Giriş – Okulun Yapısı ve Özellikleri – Okulu Oluşturan Öğeler – Okulun Öğeleri Arasındaki İlişkiler – Sınıfın Özellikleri – Sınıf İçi […]

04. Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – etkin öğrenmeyi tanımlayarak özelliklerini açıklayabilecek, – etkin öğrenmenin gerçekleşeceği koşulları açıklayabilecek, – öğrenmeyi güçlendiren öğretim yöntemlerini tanıyabilecek, – öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitimde sıkça kullanılan öğretim yöntemlerinin (oyun, anlatım, soru-yanıt, drama ve proje vb. ) tanımını, kapsamını, özelliklerini ve gelişimsel ve eğitsel katkılarını […]