Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Eğitimde Uygun Olmayan Davranışların Oluşumunu Önleme Google

Uygun olmayan davranışların azaltılmasında kullanılabilecek teknikleri öğrenme­den önce daha ılımlı bir yol olan, önlemeye yer vermek yerinde olacaktır. Sınıf içinde uygun olmayan davranışların önlenebilmesi için bazı unsurların varlığı söz konusudur. Aşağıda bu unsurları kısaca ele alacağız: Öğretim ortamları, öğrencileri öğrenmeye özendirmelidir: Dördüncü ünitede öğ­renciyi öğrenmeye heveslendirecek öğrenme ortamı hazırlamayı öğrenmiştiniz. Bu hazırlıkların pek çoğu davranış […]

Eğitimde Uygun Olmayan Davranışlarla Başa Çıkma Google

Buraya kadar ele alınan konular uygun olmayan davranışın ortaya çıkmasını ön­leme çalışmaları ile ilgiliydi. Bazen her ne kadar önleme çalışmalarına yer verilse ve bu çalışmalar etkili bir şekilde kullanılsa da uygun olmayan davranışlar görü­lebilir. İzleyen bölümlerde davranış sorunlarıyla baş edebilme stratejileri üzerinde durulacaktır. Sınıf içerisinde zaman zaman görmezlikten gelinemeyecek uygun olmayan davranışların ortaya çıkması kaçınılmazdır. […]

Eğitimin Öteki Toplumsal Kurumlarla İlişkisi Google

Eğitimle, toplum arasındaki ilişki iki yönlüdür. Bir yandan eğitim kurumları yetiştirdikleri bireyler yoluyla toplumun çeşitli kurumlarını ve toplumsal ilişkileri değiştirirken, öte yandan toplumdaki başka kurumlar eğitim sisteminin yapısını, programlarını değiştirir. şekil 1’de eğitim kurumlarını etkileyen toplumsal kurum ve ilişkiler gösterilmektedir. Ekonomi ve Eğitim Toplumların tarihleri incelendiğinde, genellikle ekonomi ve eğitimdeki gelişmelerin birlikte gerçekleştiği görülür. Ekonomik […]

Ergenlik Döneminde Fiziksel Gelişim Google

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçilen bir yaşam dönemidir. Çocuklar, ergenlik döneminin başlangıç yıllarında, yoğun bir fiziksel gelişim yaşarlar. Ergenliğin bu ilk yıllarına “erinlik” adı verilir. Erinlik, ergenlik döneminin ilk yıllarındaki gelişimin fiziksel boyutlarını betimler ve ergenliğe girmenin bir işareti olarak kabul edilir. Erinlik yıllarında çocuklar çok hızlı bir bedensel büyüme gerçekleştirir. Bedensel büyüme değerinde, bebeklik […]

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Google

Freud, insan kişiliğinin gelişimini psikoseksüel gelişim dönemleriyle açıklamış ve kişilik gelişiminde cinselliği temel alarak, cinselliği aşırı bir şekilde vurgulanmıştır. Erikson’sa insan kişiliğinin gelişimini psikososyal gelişim dönemleriyle açıklamış ve kişilik gelişiminde cinsellik yerine psikososyal gelişimi temel almıştır. Bununla birlikte, Erikson psikososyal gelişim kuramını geliştirirken, Freud’un gelişim kuramından etkilenmiştir. Erikson, Freud gibi, kişilik gelişimini dönemler halinde açıklamıştır. […]

Eski Türklerde Eğitim Google

Türklerin ilk anayurdu Orta Asya’dır. Türklerin tarihi M. Ö. üçüncü yüzyıla kadar derinleşmektedir. Orta Asya’da sırasıyla Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar olmak üzere üç büyük Türk devleti kurulmuştur. Orta Asya’nın coğrafi koşulları orada yaşayan Türklerin yaşam biçimini etkilemiştir. Hunlar, yerleşik yaşamı olmayan göçebe halinde yaşayan ilk Türk topluluğudur. Yerleşik bir yaşamı olmayan Hunların sınırlardan gelecek saldırılara […]

Etkili Öğrenme Nasıl Gerçekleşir? Google

“Çocuklar nasıl daha etkin ve daha kolay öğrenirler?” sorusuna verilecek yanıt, öğretmenlerin öğrenme ve öğretim ortamlarını planlamalarında hareket noktası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenin hem bütün boyutlarıyla çocuğun gelişimini hem de çocuğun nasıl öğrendiğini bilmesi gerekir. Çocukların öğrenmeyle ilgili özellikleri şunlardır (Tuğrul, 2002; Edwars ve Spinqate, 1995): – Çocuklar beş duyunun fonksiyonuyla öğrenirler. – Çevrelerindeki kişi, […]

Evlilik Kurumu Google

Eski ya da yeni bütün toplumlarda ailenin kaynağını, bir erkek ile bir kadının evlilik (nikâh) bağıyla birleşmeleri oluşturur. Evlilik, bir kadın ile bir erkeğin bundan böyle sürekli bir birliktelik içersinde yaşama iradelerini belli usullere uyarak açıklamalarıdır. Bu usuller, belli tören ve biçim kuralları doğrultusunda oluşur ve bunlara uyulmaksızın yürütülen birliktelikler toplum ve hukuk önünde ne […]

Felsefe ve Felsefenin Uğraş Alanları Google

Felsefenin pek çok tanımı vardır. Bu nedenle “felsefe nedir?” sorusuna çeşitli yanıtlar verilebilir. Yanıtların farklılığı, felsefedeki uygulamaların da birbirilerine göre farklı özellikler içerdiğini göstermektedir. Felsefe terimini ilk kez Pythagoras’ın kullandığı belirtilmekle birlikte Philosophia terimi kesin anlamını Platon ve Aristoteles felsefesinde kazanmıştır. Yunanca Philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, “sevgi” (phillia) ve “bilgi, bilgelik” (sophia) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. […]

Freud’un Kişilik ile İlgili Kuramları Google

Freud, yaşadığı dönem içerisinde pek çok konuyla ilgilenmiş ve bunlara ilişkin çeşitli kuramlar geliştirmiştir. Freud’un görüşlerini oluşturan bu kuramlar, pek çok psikolog tarafından temel alınmış ve onların görüşlerinin dayanak noktasını oluşturmuştur. Böylece Freud’un kuramlarını temel alan çeşitli psikodinamik kuramlar ortaya çıkmıştır. Freud’un kuramları, psikoloji alanını etkilemiş ve yeni görüşler, yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Freud; kişiliğin […]