Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Eğitimde Grup Tartışması Google

Çocuklar, günlük iletişimleri içinde çok doğal olarak birbirleriyle fikirlerini paylaşırlar, tartışırlar, bazen uzlaşırlar, bazen uzlaşamazlar, bu informel bir tartışmadır. Öğretmenler, çocukların tartışabilecekleri bir problemi ortaya koyduğunda, çocuklar bu problem üzerinde tartışabilirler. Bu formel bir tartışmadır. Tartışma sürecinde çocuklar, üzerinde tartıştıkları konu hakkında fikirlerini belirtmek, yeni fikirler edinmek gibi zihinsel alanda bilgilerini genişletmenin yanı sıra tartışmanın […]

Eğitimde Not Verme Uyarlamaları Google

Öğrenmedeki ilerlemelerine göre öğrencilere not verme uygulaması, eğitim siste­minin önemli bir öğesidir. Öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler öğrenmedeki ilerlemeleri ve değişmeleri doğru bir şekilde görmek isterler. Bu durum özellikle genel eğitim programlarına devam eden, akranlarından daha düşük not alma eği­limindeki yetersizliği olan öğrenciler için daha da önemlidir. Not verme uyarlama­ları, yetersizliği olan öğrenciler için değerlendirme (not […]

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nedir? Google

Standartlara uygun ve etkili bir ölçme-değerlendirme yapılabilmesi için bazı kavramların anlaşılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme kavramları pek çok kişi tarafından eş anlamlı gibi kullanılmaktadır; ancak bu iki kavram birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte birbirinden farklıdır. Ölçme Ölçme, belli varlıkların veya olayların çeşitli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade […]

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri ve Önemi Google

Eğitim süreci içinde ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu görürüz. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde doğru ve etkili geribildirimler verebiliriz, daha etkili rehberlik yapabiliriz. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha önce genel […]

Eğitimde Oyun Yoluyla Öğrenme Google

Eğitim sürecinde öğretmenin ve öğrenmenin temel taşı olarak oyunun seçilmesi, Jean Jacques Rousseau’nun (1712 …1778) felsefesine dayanır. Oyun, bebeklerin, çocukların sağlıklı büyümesinde önemli bir etkendir. Oyun deneyimi; yaratıcılık, sözel zeka, perspektif alma, dil gelişimi ve konuşma becerisini kazandırmakla kalmayıp, işbirliği, uyarıcı kontrolü gibi sosyal becerilerin gelişimini de sağlar (Johnson, Christie ve Yawkey 1987, s. 23). […]

Eğitimde Performansı Temel Alan Değerlendirmeler Google

Performans değerlendirmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerine dayalı olarak ortaya koydukları çalışma, ürün ya da etkinliklerin doğrudan ölçümü olarak ifade edile­bilir. Böylece yetersizliği olan öğrencilerin, verilen görevleri yerine getirip getirme­diğini gözlemek, gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Performansı temel alan değerlendirmede sadece öğrenme ürünleri üzerinde yoğunlaşmaktan daha çok, öğrenme işlemleri (süreci) ölçümü üzerinde yoğunlaşılır. Örneğin bir […]

Eğitimde Proje Yaparak Öğrenme Google

Çocuklar, gereksinimleri doğrultusunda, seçilmiş konular üzerinde derinlemesine çalıştıklarında, o konu üzerinde hakimiyetleri artar ve çok yönlü bilgi ve deneyim sahibi olurlar. Proje, çocukların seçilen konu üzerinde merak ettikleri soruların yanıtlarını aradıkları etkileşimli bir süreçtir. Bu süreç de çocuk aktif olarak işin içindedir. Proje çalışmaları sırasında çocuklar bireysel, küçük ve büyük gruplarla çalışırlar. Projenin anahtar özelliği, […]

Eğitimde Sınav Uyarlamaları Google

Öğrenim gereksinimi farklı olan öğrenciler, özellikle yetersizliği olan öğrenciler, sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında uyarlamalara gereksinim duymaktadırlar. Sınav uyarlamaları alternatif sınav teknikleri olarak da adlandırılmaktadır. Sınav uyarlamaları, öğrencilerin bilgi ve becerilerini en üst düzeyde göstermesini sağ­lamak için sınavın uygulanmasında yapılacak değişikliklerdir. Sınav uyarlamalarına olan gereksinim, konuların öğrenilmesine yardımcı olan öğretimsel uyarlamalara olduğu kadar öğrencinin bireysel […]

Eğitimde Soru-Yanıt Yoluyla Öğrenme Google

Tanımı Soru sormak, soruyu soran kişi için de sorunun yöneltildiği kişi için de aktif bir iştir. Sözel becerilere dayanan bir öğrenme ve öğretme yöntemdir. Soru sormak merak edilen bir konuyla ilgili mevcut bilgilerin hatırlanmasını, gözden geçirilmesini ve çözüme ulaşmak için kullanılmasını gerektirir. Soru sormada önemli olan, çocuğun doğru yanıt vermesi değil, araştırma, keşif ve sorunun […]

Eğitimde Uygun Davranışların Oluşumunu Destekleme Google

Sınıf içinde uygun davranışların oluşumunu destekleme, aslında uygun olmayan davranışları önlemenin bir yoludur. Bu bakış açısıyla bakıldığında sınıf içinde uygun olmayan davranışların oluşumunun önlenmesi ile uygun davranışların oluşmasını destekleme birbirine paralel yürütülmesi gereken süreçlerdir. Sınıflarda uygun dav­ranışların görülme sıklığının artırılması, bazı davranış yönetimi tekniklerinin kulla­nılması ile mümkün olabilmektedir. Uygun tekniklerin kullanılmasının yanı sıra, öğ­rencilerle tartışarak […]