Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Eğitimde Birbirlerine Öğretme Google

Okulda, evde ya da sokakta çocuklar bir arada oldukları her zaman birbirlerinden bir şeyler öğrenirler, birbirlerine bir şeyler öğretirler. Öğretmenler sınıf ortamında çocukların birbirlerine bir şey öğretmesini destekleyecek düzenlemeler yaptıklarında, çocuklar arasında olumlu bir iletişim ortamı yaşanır. Özellikle, çocuklar henüz öğrendikleri şeyleri birbirlerine öğrettiklerinde öğrenme güçlenir. Çocuklar, öğretmek için bildiklerini gözden geçirmek ve organize etmek […]

Eğitimde Davranış Değiştirme Planı Hazırlama Google

Buraya kadar öğrendikleriniz, uygun olan davranışların artırılması, uygun olmayan Etkili bir davranış yönetimi, davranışların oluşumunun önlenmesi ve uygun olmayan davranışların azaltılması hazırlama™gerektirir ile ilgili konulardı. Şimdi de bu teknik ve stratejileri nasıl uygulamaya koymanız gerektiğini görelim. Etkili bir davranış yönetiminden söz edebilmemiz için iyi bir davranış değiştirme planı hazırlamayı ve uygulamayı bilmemiz gerekmektedir. Bu nedenle […]

Eğitimde Değerlendirme Sistemi ve Alternatif Değerlendirmeler Google

Eğitim sistemine katılan her öğrencinin performansı, öğretim öncesinde, öğretim anında ve öğretim sonunda olmak üzere sürekli olarak değerlendirilir. Özellikle öğretim süreci içinde ve sonunda öğrencilerin başarılı olup olmadıkları, başarılı ise ne derecede başarılı oldukları belirlenmelidir. Öğretmenler öğrencilerin başarılı olup olmadıklarını sınavlarla değerlendirmekte ve bu sınavlardaki performansı te­mel alarak not vermektedirler. Eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanan […]

Eğitimde Değişik Görüngü ve Yaklaşımlar Google

Bilim ve teknolojideki hızlı değişme ve gelişmeler eğitimde birtakım görüngü ve yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Okulsuz toplum, bireyselleştirilmiş öğretim ve uzaktan eğitim bu görüngü ve yaklaşımlara örnek olarak gösterilebilir. Okulsuz Toplum / Açık Okul: Kendi Kendine Öğrenme “Okulsuz toplum, İvan İllich’in okula ilişkin getirdiği köktenci (radikal) eleştiriler sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. İllich’e göre […]

Eğitimde Dramanın Amaçları Google

Tüm eğitimcilere düşen asıl görev çocukların ve ergenlerin yaşadığı çevreyi, dün­yayı algılayabilip anlayabilmeleri, kendilerini tanıma ve başkalarıyla iletişime geçip çeşitli etkileşimleri yaşamları için olanaklar hazırlayıp ortam sunmaktır. Özellikle günümüzde, okulda ve evde çocuklara ve ergenlere bu bakımdan sağlanan ola­naklar kısıtlı olup üstelik çevresi ve dünyası ile kurduğu iletişimde, arada hep bir araç bulunmaktadır. Ya öğretmen […]

Eğitimde Dramanın Aşamaları Google

Eğitimde drama çalışmalarında önemli olan saptanan amaçlara göre işlenecek ko­nunun uygun olan kümeye ve gereken zamanda verilmesi tüm etkinlikler arasın­da bir bağlantının olması, etkinliklerin bir birini destekleyen ve bütünleyen bir özelliğe sahip olması ve katılımcıda içselleştirilmesi düşünülen kazanımlara ulaş­mada etkili olup olmayacağının belirlenmesidir. Bu açıdan düşünüldüğünde birbi­rini destekler ve tamamlar nitelikte olduğu ve önceden saptanan […]

Eğitimde Dramanın Genel Özellikleri ve Tanımları Google

Eğitimde dramada önceden yazılmış ve canlandırılmak üzere hazırlanan bir metin yoktur. Katılımcıların (öğrencilerin) kendi yaratıcı ve özgün düşünceleri, yaşantıla­rına dayalı olarak oluşturdukları eylem durumları, canlandırmaları da oluşturur. Bu canlandırmalar içinde eylem olan her türlü etkinliği içerir. Bir yönüyle tasarımların eyleme dönüşebildiği oyunları da kapsayan eğitimde drama, tüm eylemleri kapsa­dığı için birden çok insanın bir yaşam […]

Eğitimde Dramanın Öğeleri Google

Eğitimde drama kendi bileşenlerine, öğelerine sahip farklı bir sanat alanıdır. Aynı zamanda eğitimde ve sanat eğitiminde bir yöntem ve başlı başına bir derstir. Eği­timde dramanın öğelerini (bileşenlerini) açıklamak için kavramın tanımından yola çıkmakta yarar görülmektedir. Eğitimde drama, tiyatro ile iç içe geçmiş, tiyatronun hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalarının tümünden yararlanan bir eğitim, kültür ve […]

Eğitimde Dramanın Tanımı Google

Eğitim, çok boyutludur, süreklidir, zaman ve yer açısından sınırsızdır, yaşantılarla kazanılır. Eğitim, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç içerisinde önem­li bir yere sahip olan öğretim ise öğrenmeyi bir anlamda sağlama, kolaylaştırma iş­levine sahiptir. Çünkü “öğrenme, bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşim­leri sonucunda meydana gelir” (Senemoğlu,1997) ve belli bilgi, beceri ve anlayış­ları edinme, davranışlarda […]

Eğitimde Dramanın Temel Bileşenleri Google

Eğitimde dramanın tanımını yaparken konu, teknikler, küme, katılımcılar ve dene­yimler, oyun ve canlandırma gibi birkaç temel sözcüğe gereksinim duyulmaktadır. Bu sözcükler aynı zamanda eğitimde drama alanının temel bileşenlerini de oluştu­rur. Bu bileşenler eğitimde dramanın hem tiyatrodan farklı yanlarını ortaya koyar hem de eğimde dramanın çözümlemesini kolaylaştırır. 1980’li yıllardan sonra dramatizasyon kavramından daha çağdaş bir anlama […]