Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

02. Dramada Amaç ve Özellikler Google

Eğitimde dramanın amaç ve özellikleri başlığını taşıyan bu ünitede eğitimde dra­manın genel bir tanımı yapılıp eğitimde dramayı oluşturan temel öğeler üzerinde durulmuştur. Eğitimde dramanın temel öğeleri aynı zamanda dramanın özellik, amaç ve ilkelerine de ışık tutmaktadır. Bunun yanında ünitede eğitimde drama çalışmalarında izlenen aşamalar ve bu aşamaların içeriğine uygun geniş açıkla­malara yer verilmiştir. Amaçlarımız Bu […]

02. Gelişim ve Öğrenmede Bilimsel Araştırma Yöntemleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – psikolojide yaygınlıkla kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflayarak, bu yöntemlerin insan gelişimini ve öğrenmesini açıklamada nasıl kullanıldığını açıklayabilecek, – bilimsel araştırma yöntemlerinin her birine ilişkin örnekler oluşturarak, bu yöntemlerin güçlü ve sınırlı yönlerini tartışabilecek, – insan gelişimini ve öğrenmesini anlamaya yönelik gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve yöntemlerine ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda, […]

02. Kaynaştırma Uygulamalarında İş Birliği Google

Kaynaştırmada sınıf öğretmeninin kaynaştırılan öğrencinin gereksinimlerine iliş­kin meslektaşları, uzmanlar ve ebeveynler ile iş birliği içerisinde çalışması, kay­naştırma uygulamalarının başarısında önemli bir etmendir. Bu ünitede kaynaş­tırma sınıf öğretmenlerinin iş birliği yapma olasılığı olan özel eğitim ve destek hiz­metleri sunan meslek alanları/disiplinler tanıtılarak iş birliği kavramı üzerinde durulacak, ardından kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin meslektaşları, uzmanlar ve ebeveynler ile […]

02. Konuşmanın Üretimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Sözlü iletişim hakkında bilgi sahibi olabilecek, – kesintisiz ve akıcı sözlü iletişimin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, – konuşmanın önemini kavrayabilecek, – konuşmanın nasıl gerçekleştiğini anlayabilecek, – konuşmada kullanılan organlar ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – konuşmayı oluşturan sesbirim ve bürünsel özellikler hakkında bilgi sahibi […]

02. Okulöncesi Dönemde Gelişim Alanları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – gelişimle ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, – gelişimi etkileyen etmenleri açıklayabilecek, – gelişimin temel ilkelerini sayabilecek, – çocuğun fiziksel gelişim özelliklerini tanıyabilecek, – çocuğun psikomotor gelişimini kavrayabilecek, – çocuğun yaş dönemlerine göre zihinsel gelişimini açıklayabilecek, – çocuğun 0-6 yaş arasında dil gelişimini kavrayabilecek, – çocuğun sosyal-duygusal gelişim özelliklerini kavrayabilecek, – […]

02. Sosyal Bilimler (Toplum Bilimleri) Google

Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilimlerin sınıflandırılma yöntemlerini anlatabilecek, – konu bakımından doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki ayrımı tanıtabilecek, – Toplum Bilimleri kavramını tanımlayabilecek, – bilimsel çalışma bakımından doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki benzerlik ve farkları belirtebileceksiniz. İçindekiler Bilimlerin Sınıflandırılması Kavram Olarak Toplum Bilimleri (Sosyal Bilimler) Toplum Bilimlerinde Bilimselliğin Sınırları Özet Test Soruları […]

03. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Düzenlenmesi Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, bağımsız sınıflarda yapılan öğretimden farklı bir niteliğe sahiptir. Bağımsız bir sınıfta yapılan öğretim ile birleştirilmiş sınıfta yapı­lan öğretim arasındaki fark, öğretim biçiminden kaynaklanmaktadır. Buna göre, birleştirilmiş sınıflarda, bağımsız sınıflardan farklı olarak öğrenciler derslerin bü­yük bir kısmını kendi kendilerine çalışarak geçirmekte, bazı dersleri, iki ya da da­ha çok sınıfta birlikte görmektedirler. Bu nedenle, […]

03. Drama ve Öğrenme Ortamları Google

Dramanın öğretim yöntemi olarak kullanılmasında, ortam düzenleme ya da her­hangi bir ortamın eğitim amaçlı kullanılması söz konusu olabilir. Bu öğrenme or­tamı, bazen bir oyun parkı, bazen bir müze bazen de boş bir salon olabilir. “Bü­tün dünya bir sahne” olduğuna göre her türlü rol, her yerde oynanabilir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Eğitimde drama ortamlarının […]

03. Fiziksel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – insan gelişiminde doğum öncesi gelişimin evrelerini açıklayabilecek, – yeni doğan bebeğin fiziksel özelliklerini kavrayabilecek, – bebeklik, ilk çocukluk, ikinci çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan fiziksel gelişimi açıklayabilecek, – doğum öncesinden ergenliğe kadar olan fiziksel gelişime ilişkin açıklamaları, fiziksel gelişimle diğer gelişim alanlarının ilişkisini kurmada kullanabileceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

03. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenci Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Google

Değerlendirme, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerle çalışan öğretmenler ve uzmanlar için önemli bir kavramdır. Bu nedenle öğretmenlerin; öğrencilerin okulda öğrenme ve davranış sorunu olup olmadığını fark edilebilmesi, bu sorunun yetersizlikle ilgisinin belirlenebilmesi, özel eğitim kararının verilebilmesi, uygun eğitim programlarının geliştirilebilmesi ve öğrencilerdeki ilerlemelerin izlenebilme­si için değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunabilmeleri gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; […]