Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Eğitim ile Felsefe Arasındaki İlişki ve Eğitim Felsefesi Google

Genel felsefede, bir yandan değişik felsefe akımları gelişirken, öte yandan da bu akımların doğurgularının eğitime yansımaları sonucu, eğitim felsefelerinin geliştiği görülmüştür. Felsefe, kişinin doğaya bakış açısını nasıl etkiledi ise, Eğitim Felsefesi de kişinin eğitim olgularına bakış açısını etkileyerek eğitimin bir “bütün” olarak kavranmasına olanak sağlamıştır. Eğitim Felsefesi, en yalın anlamıyla, eğitim düşüncesi ve ülküsü çevresinde […]

Eğitim Kurumlarının İşlevleri Google

Her toplum bireylerini eğiterek, onların toplumla uyumlu ve topluma katkıda bulunacak biçimde yetişmelerini amaçlar. Günümüzde endüstrileşmiş toplumlarda bu işlevi eğitim kurumları olan okullar üstlenmiştir. Okulların toplum ve birey açısından sayısız yararları vardır. Okulların başlıca işlevi toplumdaki bireyleri toplumsallaştırmak, toplumdaki bireylere kültürel mirası aktarmak, bireyleri kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda eğitmek ve toplumu kalkındırmaktır. Okulların bu […]

Eğitim Ortamında Kullanılan Araç ve Gereçlerin Sınıflandırılması Google

Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan araçların çocuğun duyularına hitap etmesi öğrenmelerin kalıcı olması açısından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organını içine alırsa, öğrenme olayı o oranda kalıcı ve nitelikli olmaktadır. Bu nedenle, araçların seçiminde çocuğun görsel ve işitsel duyularını devreye sokacak araçlar olmasına dikkat edilmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, insanlar okuduklarının %10’unu, duyduklarının […]

Eğitim Ortamları Açısından Doğurgular Google

Eğitim Ortamları Açısından Doğurgular

Weiner’ın nedensel çıkarsama kuramının eğitim ortamları açısından iki önemli özelliği vardır: – Bu kuram, başarı ve başarısızlık durumlarının etkilerini inceler. – Bu kuram, sınıftaki öğretmen-öğrenci etkileşimini irdelemek için bir çerçeve sunar. Sınıfta nedensel çıkarsamalar nasıl oluşur? Weiner”ın nedensel çıkarsama kuramına göre, öğretmenin gösterdiği tepkiler, öğrencinin kendi başarısına ilişkin yapacağı nedensel çıkarsamaları üç şekilde etkiler: 1. […]

Eğitim Psikolojisinin Anlamı Google

Eğitim, ister formel ister informel olsun, insan davranışları ile ilgili olduğu için yine bir davranış bilimi olan psikoloji ile yakından ilişkilidir. Bu ilişkinin bir ürünü olarak ortaya çıkan eğitim psikolojisi ise henüz gelişimini sürdürmekte olan bir disiplin olarak, farklı yazarlarca farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Eğitim psikolojisi ile ilgili olarak ne gibi farklı tanımlar yapılmıştır? Psikologlara göre […]

Eğitim Psikolojisinin Gelişimi Google

Felsefe ve eğitim alanındaki düşünceleri ile dikkatleri çeken bilim adamlarının öğrenme- öğretme sürecinin niteliğini artırmaya yönelik çabaları bir yana, psikolojinin felsefeden ayrılarak bağımsız bir davranış bilimi olmaya yönelmesi ile birlikte, eğitim ile psikoloji arasında daha sıkı bir işbirliği gündeme gelmiştir. Bir davranış değiştirme süreci olarak eğitim, daha etkili bir işleve kavuşabilmede; psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji […]

Eğitim Psikolojisinin İlgi Alanları ve Öğretmene Düşen Görevler Google

Öğrenme- öğretme sürecinin niteliğini artırmaya yönelik bir disiplin olarak eğitim psikolojisinin ilgi alanına giren konuların, oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı söylenebilir. Eğitimin geniş anlamda bireyin topyekün gelişimini hedefleyen bir disiplin olduğundan hareket edildiğinde, bireylerin kişiliklerinin bütün boyutlarıyla en uygun bir düzeyde gelişebilmesini sağlayabilmeleri için, bireyin yetiştirilmesi sorumluluğunu üstlenenlerin, eğitim psikolojisinden yararlanmaları kaçınılmaz bir gereklilik olmaktadır. […]

Eğitim, Öğrenme ve Öğretme Google

Temel amacı, eğitim bilimi alanını, sistemli belli bir bütünlük içinde vermek olan böyle bir dersin içeriğine, kavramları incelemekle başlama zorunluluğu vardır. Eğitimin temellerini, ilişkilerini ve yöntemlerini kavramak ve hepsinden önemlisi, ülkemizde varolan sistem ve süreçleri yorumlayabilmek için, alanla ilgili belli başlı terimlerin taşıdığı kavramlarda birleşilmesi önem taşımaktadır. Eğitim politikasını oluşturmaya çalışanların, eğitimin derinleşme alanlarında araştırma […]

Eğitimde Anlatım Yoluyla Öğrenme Google

Tanımı Bütün öğretim yöntemleri içinde oyun yoluyla öğrenmeden en uzak ve en ters nitelikte olan yöntem, anlatım yoluyla öğretim yöntemidir. Oyun ne kadar çocuk merkezliyse, anlatım yoluyla öğretim yöntemi de o kadar öğretmen merkezlidir. Oyunla eğitim, esnek ve minimum öğretmen karışmasının olduğu bir öğretim ve öğrenme yöntemi iken, anlatım yoluyla öğretme, tüm ayrıntılarına kadar öğretmen […]

Eğitimde Başarının Değerlendirilmesi Google

Eğitim sistemi içerisinde öğretmenlerin temel görevlerinden biri, öğrencilerin öğ­renmedeki ilerlemelerini değerlendirmektir. Değerlendirme etkinlikleri süresince elde edilecek bilgiler, öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanıp karşılanma­dığı ve öğretimin etkili olup olmadığını yansıtabilmelidir. Sınıf değerlendirmeleri, öğrenci başarısının nasıl daha iyi olacağı konusunda öğrenciye, ailesine ve öğret­mene yardımcı olduğu gibi okulların etkililiğini değerlendirmek için okul yöneti­mine de katkı sağlayabilir. Değerlendirme etkinliklerinin […]