Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Dramada Program Geliştirme Google

Program geliştirme, eğitim programlarını tasarlama-hazırlama, uygulama ve değer­lendirme sürecidir. Başka bir deyişle, eğitim programının hedef-davranış, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bü­tünüdür (Demirel, 2004). Dramada program geliştirme; bilimsel dayanakları olan, güncel değişimleri yansıtan, alanında uzman kişilerce gerçekleştirilen, eğitim prog­ramında “5 N ve 1 K” ile adlandırılan; “kime, niçin, neyi, ne zaman, nasıl […]

Dramada Teknikler Google

Anlatı Tekniği Konuşma becerisinin gelişimine bağlı olarak herkes bir şeyler anlatır. Bazen ken­di yaşadıklarını ya da bilgisini, bazen de duyduğu ya da gördüğünü anlatır. Ancak, teknik olarak anlatının dramada kullanımı, değişik biçimlerde olabilir. Bir öykü­nün canlandırılması sırasında özetleme yapmak için anlatıya başvurulabilir. Bir ka­rakter bir öyküyü anlatırken diğerleri onu canlandırabilir ya da sahneler birbirine bağlı […]

Dramada Temel Kavramlar Google

Drama eğitim-öğretim-ders programı ve drama örtük programı kavramlarının ta­nımları şöyle sıralanabilir: Drama Eğitim Programı Drama eğitim programı, dramayı öğrenecek kişiye okulda ya da okul dışında plan­lanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Tanımda yer alan öğrenen, öğrenme isteğinde bulunan ve eğitim sürecinin odağında bulunan bireyi işaret eder. Okulda ya da okul dışında ifadesi, drama çalışmalarının […]

Dramatik An Google

Bir ya da birden çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da başka nesnelerle etkileşe­rek yaşadıkları içsel ve dışsal devinimler drama ortamlarında ortaya çıkar. İnsanlar arasındaki çeşitli ilişki biçimleri, insanların diğer nesnelerle kurduğu iletişim ya da etki ve tepkiye dayalı durumlar da bu eylemler arasındadır ve bu durumlar aynı zamanda içinde çeşitli sorunları, gerilimleri barındırdığı için dramatik […]

Dramatik Oyun Google

Dramatik oyun, daha çok çocukların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm karakter­leri ve hareketleri taklit ettikleri özgür bir ortamda oynanan oyundur. Bu tür oyun­lar bir kümeyi gerektirir, bireysel değildir, anlıktır, süresi kestirilemez, temel olarak öykünmeye (taklide) dayanır. Bir anda başlar ve bitişi belli olmayan, rollerin var olduğu, metnin olmadığı doğaçlama ve rol oynama tekniklerinin kullanıldığı, geli­şimini gündelik […]

Dramatizasyon Google

Dramatizasyon, eğitimde drama ile en çok karıştırılan kavramlardan biridir. Günü­müzde sahneye koyma, oyunlaştırma adıyla anılan dramatizasyonda, dramatize, drama biçimine sokulmuş, oyunlaştırılmış ya da oyun biçiminde olan; dramatize etmek ise, roman, öykü, şiir gibi bir yazın türünü radyo, TV ya da sahne oyunu bi­çimine sokmak, oyunlaştırmak anlamında kullanılır. Dramatizasyon, günümüzde daha çok yazılı bir metne dayalı […]

Dramda Eğitim Programını Geliştirmede Gereksinimler Google

Drama eğitim programını geliştirmeden önce, iki temel adım atılır. İlki; drama eği­tim programının öğelerine, diğeri ise dramada program geliştirmeye ilişkin gerek­sinimlerin belirlenmesidir. Drama Eğitim Programının Öğelerine İlişkin Gereksinimlerin Belirlenmesi Drama eğitim programının öğeleri ile ilgili gereksinimlerin belirlenmesi demek “5 N ve 1 K” sorularının yanıtlarını aramak demektir. Bu soruların yanıtlarını bulmak, sonraki adımın ön koşulu […]

Düşünsel Metinler Google

Toplumu sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürerek, tartıştırarak gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine düşünsel denir. Çoğunda yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur, fakat ince söyleyişler de yok değildir. Deneme, eleştiri, gezi yazıları, günlük, anı türündeki. Birçoğu sonradan kitaplaşır. Deneme Özgürce seçilen bir konuda hem öğretici hem de düşünsel özellikleri olan fakat yazarın kendi kendisiyle […]

Eğitim Araç-Gereçlerinin Seçimini Etkileyen Etmenler Google

Eğitim ortamlarında, öğretme ve öğrenme amaçlı kullanılacak araç-gereçlerin seçimini etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Okulöncesi eğitim ortamları için bu etmenleri; eğitim amaçları, içerik, çocukların özellikleri, eğitim ortamlarının özellikleri, öğretmen özellikleri ve maliyet şeklinde özetleyebiliriz. Eğitim Amaçları Eğitim ortamında kullanılan tüm araç-gereçler, eğitimin amaçları doğrultusunda öngörülen davranışların kazanılmasına yardımcı olmalıdır. Her araç her amacın gerçekleştirilmesinde aynı […]

Eğitim Biliminin Gelişimi Google

Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı bir biçimde istendik değişiklikler meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bireyde eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan tüm değişikliklerin, bireyin içinde yaşadığı toplumun değerlerine uygun düşmesi, toplum tarafından istenilen ve beğenilen davranışlar olması gerekmektedir. Bu nedenledir ki eğitim, belli amaçlar doğrultusunda, bireyin davranışlarını planlı bir biçimde değiştirmeye yönelik yasaları, ilkeleri ve […]