Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Dram, Drama Google

Dram, Drama sözcüklerinin kökenleri ve anlamlarına ilişkin çeşitli görüşler bulun­maktadır. Dram, hem sahnede oynanmak üzere yazılmış, konuşmalar ve devinim­lerle gelişen, karşıt oluşların çatışmasıyla sonuçlanan oyun, yapıt olarak hem de mecazi anlamda da acıklı olay olarak drama ise tiyatro yazını, oyun yazma sana­tı, (televizyonda) oyun biçiminde oyun, yapıt (Püsküllüoğlu, 2004:303) olarak ta­nımlanmaktadır. Tiyatro bilimcisi Özdemir Nutku’ya […]

Drama Eğitim Programını Geliştirme Google

Drama eğitim programını geliştirme süreci; dersin öğrencileri, bu öğrencilerin bi­reysel farklılıkları, bireysel farklılıkların kaynakları, hedefler ve hedef-davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumu öğelerinin sırasıyla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesiyle gerçekleşebilir. Drama Dersi Öğrencileri Drama eğitim programının odağında kimler olacaktır sorusu, dersi alan öğrenci­leri işaret eder. Öğrenciler, drama dersinin gönüllü ya da zorunlu ortaklandır. Bu kişiler, drama […]

Drama Etkinliklerinde Ortam Düzenleme Google

Eğitimde drama çalışmaları, çalışmanın amaçlarına göre açık-kapalı tüm ortamlar­da yapılabilir. Ancak hemen belirtmek gerekiyor ki bu ortamların önceden hazır­lanması, şartların drama çalışmaları yapmaya elverişli hâle getirilmesi gerekir. Dra­ma eğitimcisi, katılımcı, çalışma amacı ve çalışma ortamı arasında olması gereken uyum ve bu öğeler arasında kurulacak bir denge, eğitimde drama çalışmalarının amaçlarına ulaşmada çok önemlidir. Ortamın sağlanmasının […]

Drama Planı Hazırlama ve İnceleme Google

Planlı öğretimin, eğitimin niteliğine getireceği katkılar yadsınamayacak kadar önemlidir. Planlı çalışmanın gereğine inanmak, planlı denemecilikle kendini geliş­tirmek diğer öğretmenler kadar, drama öğretmeninin de sahip olması gereken te­mel beceriler arasındadır. Drama planı; tarih ve yer, öğrenciler, içerik, süre, yöntem ve teknikler, araç ge­reçler, kazanımlar, öğrenme-öğretme süreci: giriş, geliştirme ve sonuç etkinlikle­rinden oluşan başlıklar altında hazırlanabilir. Buna […]

Drama ve Çocuk Yazını (Edebiyatı) İlişkisi Google

Çocuklar, kendilerine okunan ya da okuma aşamasına gelmelerinden başlayarak okudukları kitapların dünyasında gezinirken yaratıcı bir uğraş içerisine de girerler. Bu uğraşlar, düş gücünün sınırlarını genişletip değişik duygu, macera, güzellik, çir­kinlik, iyilik, kötülük gibi kavramları çocuğa tanırlar. Bu da hiç kuşkusuz çocuğun yaratıcı düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlar. Sorun çözme, yeni düşünceler ge­liştirme, özdeşimde bulunma, özgür düşünme […]

Drama ve Dans/Devinim İlişkisi Google

Genel olarak dans/devinim etkinlikleri, dramatik anlatıma yaklaştıkça gerçeklik kazanır. Dramatik dans, dışa vurumsal hareketin bir parçası olup dans eğitiminde yardımcı bir öğedir ama dansın kendi deneyiminin yerini tutamaz. Dans tek başı­na tartımsal akışa etkili katılımı ve ortamla biçimin uyumunun gelişmesini sağlar. Dans bir temanın en önemli (öze dönük) öğelerinin soyutlanması, dramatik dans ise daha çok, […]

Drama ve Görsel Sanatları İlişkisi Google

Görsel Sanatlar Eğitimi derslerinin en önemli amacı, çocuğun yaratıcılığını ge­liştirmek olduğuna göre, öğretmen bu dersleri daha etkin ve eğlenceli hale ge­tirmek; çocuğun imgelem gücünü harekete geçirecek çalışmalara yer vermek durumundadır. Bunun en uygun yollarından biri de oyun oynamak ve canlan­dırma yapmaktır. İlköğretim programında yer alan “Görsel Sanatlar Eğitimi”nin drama yöntemiy­le işlenmesi, birinci sınıftan başlatılır. Ancak […]

Drama ve Müzik İlişkisi Google

Drama ve müziğin başlangıç noktalarının yaratıcılığa ve doğaçlamaya dayalı oluşu ve duyguların aktarım aracı olmaları her iki alanın da ortak yanlarıdır. Sanat tarihi içerisinde bazen müzik dramayı kendine araç olarak görmüştür, bazen de drama, müziği kendine araç olarak görmüştür. Müzik tarihi ve yazını incelendiğinde pek çok eserin dramatik bir ilişkiye dayandırıldığı görülür. Ya da doğrudan […]

Drama Yoluyla Öğrenme ve Öğretim Google

Tanımı Drama, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel yaşamına ait duyarlılığını geliştiren, kendisine ve çevresine karşı anlayış ve bilgi düzeyini genişleten doğal malzemelerden, deneyimlerden oluşan bireye özel yaşamsal projeksiyondur (Tuğrul, 2002). Drama yoluyla öğrenme ve öğretim, bir fikir, durum, olay, nesne ya da kişinin canlandırılması, dramatize edilmesidir. Çocuklar oyunları sırasında aldıkları roller sayesinde gerçek yaşam deneyimlerinin provalarını […]

Dramada Etkinlik Dağarcığı Google

Konu: Meslekler Sınıf: 2 Kazanımlar 1. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar 2. Hayalindeki meslekle ilgili duygu düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder. Hazırlık A- Katılımcılar iki kümeye ayrılır. Her küme bir meslek belirleyerek diğer gruptan bir kişiyi çağırarak hangi mesleği anlatmasını istediklerini söyler. Bu kişi arka­daşlarına belirli bir sürede hiç […]