Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Devlet Kavramı ve Öğeleri Google

En kısa tanımıyla Devlet, toplumun politik bakımdan örgütlenmiş ve yönetim biçimini kurumlaştırmış olan biçimidir. Bu kısa tanımın önemi kendini, politik bakımdan örgütlenmemiş ve yönetimsel kurumlarını geliştirmemiş hiçbir toplumsal örgütlenmenin devlet niteliğini kazanamamasında gösterir. Bu olguya, devletin artık zamanımızdaki niteliklerini de eklediğimiz takdirde, karşımıza şöyle bir tanım çıkacaktır: Devlet, toplumun politik bakımdan örgütlenmiş ve yönetim biçimini […]

Devlet ve Anayasa Google

Biraz yukarda Devlet kavramını açıklarken, “Devlet, toplumun politik bakımdan örgütlenmiş ve yönetim biçimini kurumlaştırmış olan biçimidir” şeklinde bir tanım verilmişti. Bu tanımda sözü edilen örgütlenmeyi ve kurumlaştırmayı hem gerçekleştiren, hem de mutlaka uyulması gereken kurallara dönüştüren bütün, anayasa diye adlandırılmaktadır. Zaten bizdeki “anayasa” sözcüğünün İngilizce ve Fransızcadaki karşılığı olan “constitution” sözcüğünün bir anlamı da “kuruluş”tur. […]

Devletin Tanımı ve Politik Bilimlerin Tarihi Google

Ünitemizin başında, politik bilimleri, devletin ve iktidarın işleyişini bilimsel yöntemlerle çözümlemeyi ve açıklamayı amaçlayan bilimler diye tanımlayabileceğimizi söylemiştik. Bu tanım göz önünde tutulduğunda, devletin tanımının doğal olarak politik bilimlerin de tanımını ve işlevlerini yönlendireceği kendiliğinden anlaşılmaktadır. Yine aynı nedenden ötürü politik bilimlerin tarihi, bir bakıma devlet dediğimiz kurumun tanımlanmasının da tarihidir. 19. yüzyıldaki bilimsel araştırmalardan […]

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler Google

DEHB Gösteren Öğrencilerin Özellikleri DEHB, en tartışmalı özel eğitim kategorilerinden biridir. Örneğin DEHB’nin Ame­rika Birleşik Devletleri’nde tüm öğrenci nüfusu içindeki oranı, farklı bölgelerde, % 1 ile % 20 arasında değişmektedir. Ancak genel olarak kabul gören yaygınlık ora­nına göre, DEHB kategorisinde yer alan öğrencilerin tüm öğrenci nüfusu içindeki oranı, % 3 ile % 7 arasında değişmektedir. […]

Din Kavramı ve Öğeleri Google

Dine ilişkin, herkes tarafından benimsenebilir bir tanımlama yapabilme ya da bir kavram oluşturabilme çabaları, başlangıcından günümüze kadar hep güçlüklerle karşılaşmıştır. Din için, herkesçe benimsenebilecek bir tanımlama verilebilir mi? Bu güçlüklerin başlıca nedenleri şunlardır: Her din, içinden kaynaklandığı toplumun kültürel kimliğinin yapısını geniş ölçüde yansıtır ve o kimliğin izlerini yansıtır. Çeşitli kültürlerden kaynaklanma çeşitli dinler arasında […]

Din ve Kültür Google

Kültür, insanın kendini doğumuyla birlikte içinde bulduğu, zaman içersinde türlü bakımlardan ondan etkilendiği, yine zamanın akışı boyunca düşünce ve eylemleriyle kendisinin de etkilediği ortamdır. Din kurumu ile insanın doğumuyla birlikte kendini içinde bulduğu, daha sonra da kendi düşünce ve eylemleriyle etkilediği gerçeklik anlamına gelen “kültür” arasında nasıl bir ilişki vardır? Her insan, doğumuyla birlikte kendini […]

Din ve Laiklik Google

Dinlerin birer inanç sistemi olduğunu ve insanlarla Tanrı arasındaki ilişkileri düzenlediğini bundan önceki bölümlerde belirtmiştik. Bu yapısıyla her din, doğruluğu tartışılamaz inançları temel alır; bir başka deyişle dinin gerçekleri, sonrasız (ebedi) ve o dine inanan herkesi bağlayıcı, doğrulukları tartışmasız benimsenmesi gereken gerçeklerdir. Batıda, özellikle 18. yüzyıldaki Aydınlanma Hareketi ile kökleşen laiklik ilkesi ise, genelde dinin […]

Din ve Siyasal İktidar Google

Din, ünitemizin başında da belirttiğimiz gibi, insan ile Tanrısı arasındaki ilişkileri düzenleyen bir inanç sistemidir. Öte yandan din, insanın iç dünyası açısından ele alındığında, çok güçlü inançları içinde barındıran bir sistemdir. İnsan ile Tanrısı arasındaki bir ilişki olan dinin, siyasal iktidarla herhangi bir ilişkisi var mıdır? İşte özellikle bu durum, yani dini inançların insanların iç […]

Dinlerin Ortaya Çıkışı Google

Ünitenin başlarında, dünya tarihinde şu ya da bu biçimde bir dine sahip bulunmayan topluluklara ve toplumlara rastlamanın neredeyse olanaksız olduğunu belirtmiştik. Bu durumda şöyle bir soruyu sormak, aklın gereği olmaktadır: Acaba din, başlangıcından bu yana insanoğlunun temel bir ihtiyacı niteliğiyle mi ortaya çıkmıştır? Sorunu önce düşünen insan açısından ele alırsak, şöyle diyebiliriz: Düşünce düzleminde din, […]

Doğum Öncesi Dönemde Fiziksel Gelişim Google

Doğum öncesi gelişimde, çok hızlı bir fiziksel gelişim gerçekleşmektedir. Ancak, bu gelişim dönemindeki fiziksel gelişim süreci doğrudan gözlenememektedir. Bununla birlikte, bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu bulgulara dayanarak, doğum öncesindeki değişim süreci, bu sürece ilişkin genetik ve çevresel etkiler betimlenebilmektedir. Doğum öncesi dönem, döllenmeyle başlamakta, normal koşullarda ortalama 38 haftalık bir süre sonucunda, bebeğin doğmasıyla son bulmaktadır. […]