Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Birleştirilmiş Sınıflarda Ünitelerin Düzenlenişi ve İşlenişi Google

1968 ilkokul programı uyarınca, birleştirilmiş sınıflarda işlenecek üniteler yıl temeline göre düzenlenmiştir. Buna göre, birleştirilmiş sınıflarda “A grubu”nda Ha­yat Bilgisi temaları ile “B grubu”nda Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji üniteleri tek bir grup olarak ele alınmakta ve işlenmektedir. “A grubu” Hayat Bilgisi tema­ları I., II. ve III yıl; “B grubu” Sosyal Bilgiler ve Fen […]

Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Google

Bruner tarafından geliştirilen bu yaklaşım keşfetme yoluyla öğrenme yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. Buluş yoluyla öğrenme, çocukların kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eden, çocuk merkezli bir yaklaşımdır (Sözer, 2000, s. 101; Özdemir ve Sönmez, 2000 2, s. 63). Bruner, öğrenme kuramında, çocukta düşünme aşamalarından çok düşünce biçimleri üzerinde durmuştur. Kuramını sadece öğrenme […]

Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri Google

Beynin gücündeki büyümeye ilişkin bilgilerimiz arttıkça, zekâyı ve düşünme eylemini daha iyi anlar olduk. Geçmişte, zekâ ve düşünme ile ilgili pek çok hatalı varsayım, yanlış eğitimsel uygulamalara temel olmuştur. Örneğin zekâdaki farklılıkların, düşünme hızındaki büyük farklılıklarla aynı şey olduğu görüşü, uzun yıllar boyunca doğru olarak kabul görmüştür. Yani hızlı düşünebilen insanların bu özelliklerinin onların zekâ […]

Çağdaş Felsefenin Temelleri: Başlıca Felsefe Akımları Google

Felsefe, çağlar boyunca sürüp giden ve ünlü düşünürlerin görüşleriyle bütünleştirilmiş felsefi kuram ya da düşünce sistemlerinden oluşmuştur. Tarih boyunca çeşitli düşünürler, birbirlerinden değişik, kimi zaman da birbirlerine bütünüyle karşıt felsefi sistemler geliştirmişlerdir. İnsanlar bu sistemlerden yalnızca etkilenmekle kalmamış, bir bölümü insan düşüncesine ve yaşamına da egemen olmuştur. belli başlı çağdaş felsefeleri dört temel akım içinde […]

Çağımıza Egemen Olan Başlıca Eğitim Felsefeleri: Başlıca Eğitim Felsefesi Kuramları Google

Eğitim felsefeleri, değişik dönemlerde genel felsefeye bağlı olarak değişik görünümler sergiledi. Bunların içerdikleri bir ölçüde aynı kalmakla birlikte, adlarında değişik düşünürlerin anlatımlarına göre farklılıklar görüldü. Eğitimle ilgili olarak geliştirilen felsefi ve kurumsal nitelikli görüşler genelde dört ayrı akım (dört ayrı ekol) içinde ele alınmaktadır. Bunlar, daha önce kısaca incelediğimiz belli başlı felsefe akımlarının eğitime olan […]

Çocuğun Gelişim Özellikleri Google

Çocuğun ana karnında başlayan gelişimi doğumdan sonra da hızla sürer. Çocuğun gelişim alanlarını yaşa göre farklı özellikleri olan fiziksel gelişim, psikomotor gelişim, zihinsel gelişim, dilsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim oluşturur. Fiziksel Gelişim Vücudun, boy ağırlık ve hacım olarak artmasına, vücut sistemlerinin ve organların işlevlerini yerine getirecek düzeye gelmesine fiziksel gelişim denir. Fiziksel gelişim, çocuğun boy ve […]

Çocuklara Hikâye (Öykü) Okuma Google

Çocuklara hikâye kitabı okumak, onların kitaplarla ilgilenmelerini ve kitap okumaya ilgi duymalarını sağlayan bir etkinliktir. Smith ve Elley’e göre; çocuklara hikâye kitapları okunduğunda, farklı hikâyeleri tanımaya, hikâyede yaşanan olaylar ve karakterlerle daha fazla ilgilenmeye başlarlar. Çocuklar sevilen kitaplara ilişkin deneyimler edinirken farklı konuları merak ederek, farkında olmadan sözdizimi, sözcük dağarcığı, deyimler hakkında bilgiler edinebilirler. Aynı […]

Çocuklara Sunulan Konuşma Ortamlarında Gelişim Google

Dil ve Konuşma Dil, insanların düşüncelerini diğer insanlara aktarabilmelerine olanak veren, kendi iç dünyalarını tanımalarını sağlayan, sorunları çözümlemede yardımcı olan, zaman ve yer sınırlarını aşarak, ötesindeki dünyayı anlamayı ve o dünyadaki yaşantılara ulaşmayı sağlayan bir araçtır. Buradaki anlamıyla sınırlı dil olgusu, en genel anlamı ile kültürün bir kuşaktan diğerine aktarılmasını sağlayan etkin bir araçtır. Birey […]

Değişim Süreci Olarak Gelişim Google

Gelişim; bir organizmada döllenmeden ölüme kadar olan süreçte ortaya çıkan sistemli ve birbirini izleyen değişmeler olarak tanımlanmaktadır. Ancak, gelişim ve değişme, tamamıyla eşit kavramlar değillerdir. Her ne kadar gelişimde, değişme var olmakla birlikte, tüm değişmeler gelişimsel durumlar içermemektedir. Rastlantı ile ya da gelişigüzel oluşmuş karışık, düzensiz, organize olmamış değişmeler, gelişimsel değişmeler olarak görülmemektedir. Değişmeleri, gelişimsel […]

Deneysel Yöntemler Google

Deneysel yöntem, bilimsel bilgiyi en objektif bir biçimde elde etmeye yarayan bir araştırma yöntemidir. Deneysel yöntem; laboratuar ya da laboratuar dışındaki bir deney düzeneğinde olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini belirlemeyi amaçlayan ve araştırmacının önceden öngördüğü hipotezleri test etmeye yarayan bir araştırma yöntemidir. Deneysel araştırmalarda, bağımlı değişkeni etkilediği düşünülen bir ya da daha fazla değişkenin, bağımlı […]