Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin planlanması bağımsız sınıflara göre daha karma­şık ve güçtür. Bu nedenle, birleştirilmiş sınıflarda öğretimin planlanması daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle, öğretim etkinliklerinin planlanmasında kimi ilkelere uymak gerekir. Öğretim etkinliklerinin planlamasında göz önünde bulun­durulması gereken genel ilkeler şöyle sıralanabilir (Fidan, 1987, s.32-33; Gültekin, 2001, s.194): – Plan, katı ve şekilci olmamalı, öğretmene çalışmalarında […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimde Dikkat Edilmesi Gerekenler Google

Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri ve yöneticilerinden, bağımsız sınıflarda uygulanan programın birleştirilmiş sınıflarda da uygulaması beklenmektedir. Ancak, programı birleştirilmiş sınıflı okullarda uygulamak zordur. Çünkü, programın öngörüleri ba­ğımsız okullara göre düzenlenmiştir. Buna göre, bir sınıfta, bir sınıf düzeyi ve bir öğretmen bulunduğu zaman program öğretmenlere rehberlik etmektedir. Oysa, birleştirilmiş sınıflarda, program, öğretmenlere bağımsız sınıflar kadar rehberlik et­memektedir. Nitekim, […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Temel Dayanakları Google

Bireylere kazandırılacak temel özelliklerin çerçevesini çizmesi ve bu özellikleri gerçekleştirmek amacıyla yapılacak okul içi ve dışı etkinliklere yön vermesi bakı­mından programlar, eğitim sistemi içinde önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Örgün eğitim programları içinde de ilköğretim programı, toplumdaki tüm yurttaş­ların sahip olması gereken temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklar kazandır­ması ve öğrencinin daha sonra devam edeceği […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Sürecinde Kullanılan Stratejiler Google

Birleştirilmiş sınıflarda, öğretim biçimindeki farklılık nedeniyle öğretme-öğrenme sürecinde farklı stratejiler kullanılmaktadır. Her şeyden önce, birleştirilmiş sınıflar­da öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeyleri arasında büyük farklılıklar olması ve öğrencilerin zamanının büyük bir kısmını ödevli derslerde kendi kendine çalışarak geçirmesi nedeniyle, sıklıkla kullanılan stratejiler bulunmaktadır. Mathot (2001), birleştirilmiş sınıflarda, öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan stratejileri şöyle sıralamaktadır: – Öğretmen merkezli […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Sürecini Etkileyen Etmenler Google

Öğrencilerde istenilen yönde davranış değiştirme ya da oluşturma öncelikle oku­lun görevidir. Okul bu işlevini, öğrencilerin öğrenmesini sağlayacak uygun öğretme-öğrenme etkinlikleriyle gerçekleştirir. Bu bağlamda, okulların, öğrencilere ön­görülen bilişsel yeterlikler, duyuşsal özellikler ve devinimsel becerileri kazandıra­bilmesi için gerekli öğretme-öğrenme etkinliklerini planlı ve düzenli bir biçimde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bunun için, okullardan, öğrencilerine uygun öğ­renme yaşantıları ve ortamları sağlaması […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Sürecinin Özellikleri Google

Programın amaçları, bir başka deyişle, öğrencilerin sahip olması gereken özellik­ler saptandıktan sonra sıra, bu özellikleri kazandırmaya hizmet edecek eğitim du­rumlarının seçilmesine ve örgütlenmesine gelir. Programın öğretme-öğrenme sü­reci boyutunda “Nasıl öğretelim?” sorusu yanıtlanmaya çalışılır. Öğretme durum­ları olarak da isimlendirilen bu süreç, bireylere gerekli davranışları kazandıracağı düşünülen öğretme ortamlarıdır. Öğretme durumları sınıf içi uygulamalarda, han­gi davranışları kazandırmak […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları Google

Öğretmen, önceden belirlenmiş olan amaçları öğrencilere kazandırmak için öğre­timi planlayan, öğrenme için gerekli olan ortamı düzenleyen, öğrenme yaşantıları oluşturarak öğretim sürecine katılmalarını sağlayan, sürecin çeşitli aşamalarında öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini izleyen ve değerlendiren kişidir (Yaşar, Sözer ve Gültekin, 2000, s.458). Hızla gelişen bilim ve teknolojiye koşut olarak, eğitimin, okulun ve öğretmenin görev ve sorumlulukları ve rolleri […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretmenlerin Nitelikleri Google

Öğretmenler, eğitim programlarını uygulayan, öğretimi yürüten ve öğretim prog­ramını değerlendiren kişiler olarak eğitim sisteminin kilit personeli durumundadır. Çünkü, öğretmenin nitelikleri tüm bu süreçlerin niteliğini önemli ölçüde etkile­mektedir. Bu durum, öğretimin çeşitli basamaklarında görev yapacak öğretmenle­rin nitelikleri üzerinde dikkatle ve önemle durulmasını gerekli kılmaktadır. Özel­likle koşulları çok farklı olan birleştirilmiş sınıflarda görev yapacak öğretmenlerin kimi niteliklere […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi Google

Sınıf, öğrenci ve öğretmenin öğretme ve öğrenme durumlarını gerçekleştirdiği or­tamlar olarak tanımlanabilir. Sınıfta, öğretmen, öğrenciler ve öğrenciler arasında oluşan gruplar birbirleriyle etkileşim halindedir. Sınıfta birbiriyle etkileşimde bulu­nan birey ve gruplar, öğretime olumlu ya da olumsuz etkide bulunmaktadır. Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Ortamı Eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği sınıf ortamı; sınıfın fiziksel ve duyuşsal ola­rak düzenlenmesi, öğretim araç-gereçlerinin […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi ve Disiplin Google

Yönetim, eldeki madde ve insan kaynaklarını belirlenen amaçlara ulaşabilmek için etkili ve verimli kullanabilmedir. Sınıf yönetimi ise öğretimde belirlenen amaçların gerçekleştirebilmesi için karar, planlama, örgütleme, koordinasyon, iletişim, etkile­me ve değerlendirme öğelerinin etkili bir biçimde işe koşulmasıdır. Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimiyle ilgili çeşitli tanımlar yapmak olanaklıdır. Erdoğan’a (2000: s. 11) göre sınıf yönetimi, belirli […]