Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Google

Yetersizlik tanısı konup genel eğitim sınıfına ya da herhangi bir eğitim ortamına yerleştirilen öğrenciye, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanmaktadır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), özel gereksinimi olan her öğren­ci için ayrıntılı değerlendirme verilerine dayalı olarak hazırlanan yazılı bir dokü­mandır. Bu yönüyle tanılama öncesindeki süreçte toplanan bilgiler ve hazırlanan raporlar önemli olmaktadır. BEP, özel gereksinimi olan öğrenciye kazandırılacak […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Değerlendirme ve Not Verme Google

Eğitimde,ölçme işlemleri sonucu elde edilen ölçümlerden sonra karar vermek için mutlaka bir değerlendirme işlemine gerek duyulur. Kararın doğru olabilmesi için ölçümlerin geçerli ve güvenilir, değerlendirmenin de doğru olması gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde en önemli öğe ölçüttür. Değerlendirme sürecinde kulla­nılan ölçüte göre değer yargısı ve dolayısıyla karar değişecektir. Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi şöyle açıklayabiliriz. Değerlen­dirme ölçmeyi […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Güdüleme ve İletişim Google

Neden kimi öğrenciler derse devam etmezler ya da derslere geç gelir? Neden kimi öğrenciler dersi dinlemede isteksizdirler? Neden kimi öğrenciler öğretim sırasında istenmeyen davranışlar gösterirler? Neden kimi öğrenciler öğretim sırasında kendi hayal dünyasındadırlar? Neden kimi öğrenciler sürekli teneffüs olmasını istemekte­dirler? Bu ve benzeri sorular bizi, öğrencinin güdülenmesi ve güdülenmenin öne­mine götürmektedir. Birleştirilmiş Sınıflarda Güdüleme Sınıfta […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi ve Zamanlama Google

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarında, haftalık ders dağıtım çizelgesi ve zamanlama da normal ilköğretim okullarından farklı özellik göster­mektedir. Birleştirilmiş sınıflarla ilgili haftalık ders dağıtım çizelgelerinde öğret­menli yapılacak dersler büyük harflerle öğrencilerin kendi kendine ödevli olarak çalışacakları dersler ise küçük harflerle gösterilmiştir. Bu çizelgede, ayrıca, her bir etkinliğe ayrılacak süre de verilmiştir. Tablo 3 -1’de […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Karşılaşılan Davranış Sorunları ve Önlemler Google

Sınıf yönetiminin önemli bir boyutu davranış yönetimiyle ilgilidir. Öğretmenin sı­nıfı yönetirken işini zorlaştıran olumsuz davranışlar söz konusu olabilir. Bu neden­le, öğretmenin davranış yönetimi konusunda da becerili olması gerekir. Birleştirilmiş Sınıflarda Karşılaşılan Davranış Sorunları Okulda, eğitsel çabaları engelleyen her tür davranış “istenmeyen davranış” olarak adlandırılır (Başar 1994, s.95). İstenmeyen davranışların sağlıklı ve açık bir biçim­de tanımlanması, […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Kullanılan Öğretim Planları Google

2003.2004 öğretim yılına kadar, sınıf öğretmenleri yıllık plan, ünite planı, günlük plan ve ders planı olmak üzere dört tür plan hazırlamaktaydı. Ancak, Talim ve Ter­biye Kurulu Başkanlığı’nın 226 sayılı ve 30/07/2003 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” kararı, Ağustos 2003’te Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 2551. sayısında yayın­lanarak 2003.2004 […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Kullanılan Ölçme Araçları Google

Eğitimde başarı düzeyini ve amaçların gerçekleşme derecesini belirlemek için çe­şitli ölçme araçları kullanılmaktadır. Ölçme araçlarının hazırlanması ve uygulanma­sı için öğretmenin ölçme konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olması gerek­mektedir. Bu kapsamda, öğretmenin, öncelikle ölçmeye ilişkin temel kavramları tanıması beklenmektedir. En genel anlamıyla ölçme, herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayılarla ya da başka sembollerle […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Google

Okullarda öğrencileri sınıflara ayırma anlayışı, 1800’lere kadar uzanmaktadır. Da­ha sonra sınıf, okullarda ve öğretim kurumlarında hızlı bir biçimde bir düzenleme birimi durumuna gelmiştir. Sınıf düzeyleri daha çok öğrencilerin yaşlarına göre be­lirlenmektedir. Bir sınıf, aynı yaş düzeyindeki çocukları kapsamaktadır. Bu sınıfla­ra bağımsız sınıf adı verilmektedir. Bir okulda, birden fazla sınıfın birleştirilmesiy­le bir küme oluşturulmasına ise birleştirilmiş […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Etkinlikleri ve Yönetim Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, genel olarak, öğretmenin yönetiminde yapılan et­kinlikler ve öğrencilerin kendi kendilerine yaptıkları ödevli çalışmalar biçiminde gerçekleştirilir. Bu tür sınıflarda öğretim etkinliklerinin büyük bölümü, öğrencile­rin kendi kendilerine yaptıkları çalışmalarla geçer. Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin belirtilen biçimde yapılmasının ortaya çıkardı­ğı önemli güçlükler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, öğretmenin dersleri farklı sınıf düzeylerinde bulunan ve farklı gelişim, yetenek ve […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Etkinliklerinin Düzenlenmesi Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim etkiliklerinin düzenlenmesi ve yönetiminde başarı­lı olmanın kimi temel koşulları bulunmaktadır. Bu koşullar şöyle açıklanabilir (Berry, 2007; Fidan, 1987, ss.7-8): Birleştirilmiş sınıflarda öğretim etkiliklerinin düzenlenmesi ve yönetiminde başarılı olmanın temel koşulları: – Öğretmenin hazırlık yapması ve istekli olması – Planlı çalışma – Öğrencilerin kendi kendilerine çalışmaları – Öğretim yöntemi – Yardımcı öğrenciler – […]