Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Bilim Google

Buraya kadarki açıklamalar sırasında bilimin bir bilgi edinme yöntemi olduğu belirtilmişti. Bu bölümde önce yöntem kavramı üzerinde durduktan sonra, bilimsel yöntem’in özelliklerini belirtmeye çalışacağız. Yöntem nedir? Genel anlamıyla yöntem (metot) , belli bir hedefe ulaşma amacıyla ve belli çıkış noktalarına göre gerçekleştirilen planlı bir eylemdir. Belli bir hedefe uzanan yoldaki belli tutumlar ve davranış biçimleri, […]

Bilim ve Bilimin Temel Nitelikleri Google

İnsan var olduğu günden bu yana, bir yandan evrende olup bitenleri anlama, tanıma, onun sırlarını çözme, öte yandan doğayı denetim altına alarak daha rahat ve güvenli bir yaşam sürdürme isteğini duymuştur. Bu istek doğrultusunda sürdürülen sistemli çabalar sonucu, bilim oluşmuştur. Bilim, teknolojik uygulamalarıyla hem yaşam koşullarımızı değiştirmekte hem de düşünmemizi biçimlendirerek dünya görüşümüzü etkilemektedir. Bireylerin […]

Bilimlerin Sınıflandırılması Google

Antikçağdan günümüze uzanan süreç boyunca sayıları gittikçe artan bilim dalları arasında, 18. yüzyıldan başlanarak çeşitli sınıflandırmalara gidilmiştir. Bu sınıflandırmalar, bilimler arasında konu ve yöntem açısından saptanan ortaklıklara ve/veya farklara göre yapılmıştır. Burada bize konumuz açısından rehber olabilecek ve toplum bilimlerinin (sosyal bilimlerin) bir kavram olarak daha kolay anlaşılmasını sağlayabilecek olan sınıflandırma, doğa bilimleri ve toplum […]

Bilimsel Araştırmalar ve Türleri Google

Bilimsel araştırma ya da kısaca araştırma, ilgili kaynaklarda değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Yaygın olarak benimsenen tanım, “sorunlara güvenilir çözümler bulmak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci” biçimindedir. Bilimsel araştırmaların temel amacı nedir? Bilimsel araştırmaların temel amacı, bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenlere doğru yol almak ve bu doğrultuda bilgi üretmektir. […]

Bilimsel Araştırmanın İlkeleri Google

Bilimsel araştırmalara yön vermesi gereken ilkeler şöyle sıralanabilir: – Bilim, gerçeği hedefler. – Bilimsel araştırmanın amacı, kendi kendisiyle sınırlı olamaz. – Bilimsel araştırma, nesnel olmalıdır. – Bilimsel araştırma, doğruyu ve kesinliği amaçlamalıdır. Bilim, gerçeği hedefler! Bilimsel araştırma, ancak doğa, toplum ve insan gerçekliğine yöneldiği, başka deyişle bu gerçeklikleri daha iyi öğrenmek amacıyla bilgi toplamayı amaçladığı […]

Biliş Bilgisi Google

Bilgi işleme modelinin bilgi depoları ve bilişsel süreçlerden sonra gelen üçüncü ana bileşeni biliş bilgisidir. Bilgi işleme sürecinde bu üçüncü bileşen, öteki iki bileşenin bir bütünlük içinde işlemesini sağlayan bir işlevi yerine getirir. Daha açık bir deyişle, duyusal belleğe gelen uyarıcıların, dikkat ve algı süreçlerinin yardımıyla, bilgiye dönüşmüş olarak işleyen belleğe aktarılmasını, bilginin oradan tekrar […]

Bilişsel Gelişim Dönemleri Google

Piaget’nin bilişsel gelişim dönemlerini açıklayan kuramı insanoğlunun biyolojik büyümeye paralel olarak gelişen bilişsel gelişimini açıklamaktadır. Piaget, çocukların doğumdan yetişkinliğe kadar kullandıkları düşünme örüntülerini, belli yaş aralıklarını içeren dönemlerle açıklamıştır. Bilişsel Gelişim Kuramı dört temel dönemden oluşmaktadır. Diğer gelişim kuramlarında olduğu gibi, belirtilen yaşlar, dönemlerin değişmez kesim noktaları olmayıp, bireysel farklılıkları da dikkate alan yaklaşık sayılar […]

Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel Kavramlar Google

İnsanı, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi düşünebiliyor olmasıdır. Bilişsel gelişim, bilginin kazanımı, bellekte işlenmesi ve tutulması, akıl yürütme, gerektiğinde bilginin bulunup kullanılması, kısaca düşünme ve bu öğelerin nasıl geliştiği gibi konuları ele alır. İsviçreli bir bilim adamı olan Piaget (Piyaje) zekâ testleri ile ilgili çalışmaları sırasında, aynı yaş grubundaki çocukların benzer yanlışlıklar yaptıklarını […]

Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı Google

İnsan öğrenmesi, şimdiye dek yapılan bilimsel çalışmalarda, iki temel yaklaşımla açıklanmıştır. Bunlardan birincisi davranışçı yaklaşım, ötekisi bilişsel yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşımda öğrenme, uyarıcıyla tepki arasında bağ kurma işidir. Birey, belli uyarıcılara karşı belli tepkiler, davranışlar geliştirir. Bu nedenle, öğrenme bir bakıma koşullanmadır. Bu yaklaşıma göre, yalnız gözlenebilen davranışlardaki değişmeler öğrenmedir. Bilişsel yaklaşımdaysa öğrenme, uyarıcıyla tepki arasındaki […]

Bilişsel Süreçler Google

Bilgi işleme modelinin ikinci ana bileşeni olan bilişsel süreçler, bilgilerin duyusal bellekten işleyen belleğe, işleyen bellekten uzun süreli belleğe, uzun süreli bellekten de yeniden işleyen belleğe aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinliklerdir. Bu etkinlikleri, daha doğrusu bilişsel süreçleri şöyle adlandırabiliriz: – Dikkat – Algı – Tekrar – Kodlama – Geri getirme Bunlardan dikkat ve algı, bilgilerin duyusal […]