Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Google

Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımı, bir sorun (problem) çözme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temel alındığı öğrenme etkinliğinde sorun çözme yöntemi izlenir. Araştırma inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımında, çocuklar konuyla ilgili belli bir sorunu çözmek için araştırma süreçlerini kullanarak sonuca ulaşmaya çalışırlar. Çocukların araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bu yaklaşımda çocuk, sorun çözme yönteminin aşamalarına uygun olarak, sorunu […]

Avrupa’da Eğitimin Tarihsel Gelişimi Google

Eğitim, toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olgularından ayrı düşünülmez. Bu nedenle çağlar boyunca eğitim sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olguların dinamizmine koşut bir görünüm izlemiştir. Bu bakımdan Avrupa’daki eğitimin tarihsel gelişiminin, eğitime etki eden bu etmenlere koşut olarak belli dönemler içinde incelenmesinde yarar olacaktır. Eski Yunan uygarlığı, Batı uygarlığının temeli ve esin kaynağı olmuştur. […]

Bağımsız Öğrenme Stratejileri Google

Yetersizliği olan öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim almaları, bu öğrencilerin sosyalleşmelerine ve topluma kolaylıkla uyum sağ­lamalarına katkıda bulunmaktadır. Yetersizliği olan öğrencilerin genel eğitim sınıf­larında etkinliklere katılımları, onların akademik, sosyal, iletişim ve motor beceri­lerinin gelişimini desteklemektedir. Yetersizliği olan öğrencilerin kaynaştırma ortamlarında en üst düzeyde öğren­melerini sağlamak ve bu öğrencilerin öğretime katılımını artırmak için […]

Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim Google

Bebeklik dönemi, 0-2 yaş arasını kapsar ve doğum sonrası gelişimin ilk yılları olarak kabul edilir. Doğumla birlikte, bebek dünyaya gelir ve yaşamın bu ilk iki yılında çok hızlı bir fiziksel gelişim gösterir. Böylece, bebeklik süresince gelişim, doğumdan sonraki herhangi bir zamanda olduğundan daha hızlıdır. Bebekler, doğduktan sonraki ilk birkaç hafta veya ilk bir ay süresince […]

Belli Başlı Toplumsal Olgular ve Eğitim Google

Eğitim, bir yandan toplumsal kurumlarla etkileşim içindeyken, öte yandan toplumsal yaşamda yer alan süreçlerde de önemli rol oynar. Aşağıda eğitimin belli başlı toplumsal süreçlerle ilişkisi ele alınmaktadır. Toplumsal Denetim ve Eğitim Eğitim hem bir kurum olarak, hem de yetiştirdiği bireylerle toplumu etkiler. Eğitimin en önemli toplumsal işlevi var olan toplumsal yapıyı korumak ve toplumun sürekliliğini […]

Betimsel Yöntemler Google

Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut varolan durumunu ortaya koymaya yöneliktir. Bu yöntemlerin en temel özelliği, mevcut hâlihazır durumu kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi çalışmaktır. Betimsel araştırma, çalışılan konunun mevcut durumuna ilişkin hipotezler test etmek için veya sorulara cevap bulmak için veriler toplamayı gerektirir. Betimleyici veriler, genellikle gözlem, anket, görüşme veya test […]

Bilgi Depoları Google

Bilgi işleme modelinde bilgi depolarını, yukarıda da belirttiğimiz gibi, üç tür bellek oluşturmaktadır: Duyusal bellek, işleyen bellek ve uzun süreli bellek. Duyusal Bellek Duyusal bellek; çevreden gelen uyarıcıların, dikkat edilinceye ya da daha ileri bir işlemden geçirilinceye kadar, kısa süreliğine tutulduğu bilgi deposudur. Bu belleğe “duyusal kayıt” ya da “duyusal depo” adları da verilmektedir. Duyusal […]

Bilgi ve Çeşitleri Google

En kısa tanımıyla bilgi ve bilme eylemi, insanın çevresiyle kurduğu bir ilişki biçimidir. İlk zamanlarından bu yana insanoğlu, düşünen bir varlık olarak hiçbir zaman çevresinde olup bitenlere ve bu çevrede bulunan nesnelere bakmakla yetinmemiş, hep onları akıl düzeyinde kavrama, düşünerek değerlendirme ihtiyacını da duymuştur. Bir başka deyişle, düşünen bir varlık olmasından kaynaklanan merak, neredeyse içgüdüsel […]

Bilgilendirici Metinler Google

Toplumu bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde bilgilendirmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı amaçlayan yazı türlerine bilgilendirici metinler denir. Bilgilendirici metinlerin duygusal boyutları pek yoktur. Bir gözlem, araştırma, inceleme ya da deneyime dayalı yazılardır. Genellikle gazetelerden tanıdığımız makale, fıkra, haber, inceleme, biyografi, otobiyografi, bibliyografi türündeki metinlerdir. Birçoğu sonradan kitaplaşır. Bu ünitede bu […]

Bilginin Niteliği Google

Bilgi, bilişsel öğrenmelerin temel gerecini oluşturur. Bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olan bilgi, öğrenme ürünüdür. Sözgelimi; Atatürk’e başöğretmen unvanının kaç yılında verildiğini, başlıca yazım kurallarının neler olduğunu, matematik problemini çözmede hangi basamakların izlendiğini öğrenmemiz demek, onları bilmemiz ya da o bilgilere sahip olmamız demektir. Bilginin daha önemli bir özelliğiyse, yeni öğrenmelere yön vermesidir. Daha […]