Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Anlam Bilgisi Google

Dili anlam yönünden inceleyen bilim dalına anlambilim denir. Dilsel yapıların içerik açısından çıkardıkları sorunları inceler. Anlambilimin doğuşu 1826 yılında Alman dilcisi H. Reisig ile olmuştur. 1885’te ise Darmesteter ‘Sözcüklerin Yaşamı’ adlı yapıtında sözcüklerin anlamını incelemiştir. Asıl anlambilimin babası 1897’de ‘Essai de Semantique’ adlı çalışmasıyla Breal olmuştur. Breal anlambilim ile biçimbilimi birleştirerek çalışmasını; dilin düşsel yasaları, […]

Anlama Nedir? Google

Okuma etkinliğinde temel amaç anlamadır. Türkçe Sözlük “anlamak” eylemini “Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak; yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek.” biçiminde tanımlıyor. Demek ki bu eylem bir süreç işidir. Okuma da bir anlama sürecidir. Anlama, birçok işlemin bir arada yer aldığı girişik bir etkinliktir. Önce […]

Anlatım Biçimleri Google

Bir olay anlatımı ile düşünce anlatımı aynı yöntemle olmaz. Düşünce yazılarında ve resmi mektuplarda anlatım daha ciddi, özel mektuplarda, anılarda daha içten, olay yazılarında sürükleyici, heyecan doludur. Anlatımda kimi zaman konuşma dili, kimi zaman şiir dili kullanılır. Her ikisi için de iki anlatım biçimi vardır: Dolaylı anlatım, dolaysız anlatım. Anlatım hangi durumlarda farklılaşır? Dolaylı Anlatım […]

Anlatım Nasıl Tanımlanır? Google

Duygu, hayal, düşünce, bilgi ve gözlemlerimizi başkalarıyla paylaşmak istediğimizde, anlatma yöntemini kullanırız. Anlatma olayına anlatım denir. Öyle ise anlatım; duygu, hayal, düşünce, bilgi ve gözlemlerimizin başkalarına söz ya da yazı ile açıklanması diye tanımlanır. Anlama olmadan niçin anlatma olmaz? Açıklayınız. Anlama olmadan anlatma da anlaşma da olmaz. Anlamayı öğrenmeden, anlatma öğrenilemez. Yaşanan, duyulan, okunan olayların, […]

Anlatım Ortamı Google

Anlatım ortamı, iletişimin yani anlatı alış verişinin yapılması için gerekli ögelerden oluşan bir ortamdır. Bu ortam değerlendirildiğinde anlatımın; verici, alıcı, veri, iletişim yeri, iletişim zamanı olmak üzere beş ögeden oluştuğu görülür. Bir sözlü anlatım ortamında, yukarıdaki ögelerin yerine hangilerini koyarsınız? Sorunun karşılığı aşağıdaki gibi olmalıydı. – Verici: Anlatan (konuşmacı) – Alıcı: Dinleyen (dinleyici ya da […]

Anlatım Türleri Google

Bir duygunun, bir düşüncenin, bir isteğin söz ya da yazı ile belirtilmesine anlatım denildiğini görmüştük. Söz ya da yazıya dönüştürülemeyen düşüncenin hiçbir yararı yoktur. Buna göre anlatım; sözlü anlatım ve yazılı anlatım olmak üzere iki türlüdür. Sözlü Anlatım Sözlü anlatımda, anlatılmak istenen duygu, düşünce ya da istek söz ile anlatılır. Sözlü anlatıma konuşma da denir. […]

Anlatım Yolları Google

Anlatım türleri ile anlatım yollarını karıştırmamak gerekir. Anlatım türleri sözlü anlatım, yazılı anlatım diye ikiye ayrılır. Anlatım yolları daha genel bir kavramdır. Hem sözlü anlatımda hem yazılı anlatımda, metin oluşturma sürecinde, anlatım yollarından birine ya da birkaçına başvurulur. Bunlar şunlardır: 1. Anlatım Yolları – Yazılı Anlatım – Sözlü Anlatım 2. Anlatım Biçimleri – Açıklayıcı Anlatım […]

Anlatımın Ögeleri Google

Anlatımda; ses, dil, söz varlığı ve düşünsel etkinlik kullanılır. Bunlara anlatımın ögeleri denir. Dil Anlatımda anlaşma aracımız olan dili kullanırız. Anlatımın birinci ögesi dildir. Anlatıcı; sözlü anlatımda sesli dili, yazılı anlatımda yazı dilini kullanır. Dil, genellikle vericinin (anlatıcının ya da yazanın) ana dilidir. Ancak verici, alıcı (dinleyici ya da okuyucu) ile aynı dili paylaşmadıkça anlaşma […]

Anlatımın Özellikleri Google

İyi bir anlatımı yakalayabilmek için anlatımın özelliklerini bilmek gerekir. Anlatım özellikleri “Nasıl bir anlatım istiyoruz? sorusunun karşılığıdır. Bu sorunun karşılıkları bizi iyi bir anlatımın özelliklerine götürür. Anlatım özellikleri şöyle sıralanabilir: iletişim dilinde yetkin olmak, ilginçlik, doğallık, tutarlılık, inandırıcılık, özlülük, duruluk, açıklık, akıcılık, özgünlük. İletişim Dilinde Yetkin Olmak İyi bir anlatımı yakalayabilmek için, anlatıcı kullandığı dilde […]

Araç ve Gereçleri/Materyalleri Hazırlama İlkeleri Google

Öğretmen, programını uygularken etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kullanacağı gerekli araçları ve gereçleri /materyalleri hazırlarken aşağıdaki ilkelere dikkat etmelidir: – Materyal, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. – Materyal, hedef ve hedef davranışlara yönelik hazırlanmalıdır. – Materyal, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. – Kullanılacak görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamalıdır. – Çocuğun gelişimsel […]