Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Özel Öğretim Yöntemleri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4389 – Özel Öğretim Yöntemleri Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Okulöncesi Eğitim Programının İncelenmesi Google

Eğitim programı; öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, eğitim basamağı ne olursa olsun öğrenenlere öğrenme yaşantıları sağlamak eğitim programları aracılığı ile olmaktadır. Öğretmenler yıllık, ünite ve günlük planlarını eğitim programı doğrultusunda hazırlamaktadırlar. Herhangi bir ülkede sürekli gelişmeyi sağlamak için, her şeyden önce, eğitim sisteminin […]

Okulöncesi Eğitimde Değerlendirme Google

Bir eğitim etkinliğinde hangi tür öğrenme programı uygulanırsa uygulansın, uygulanan programın tek tek bireyler veya grubun bütünü tarafından ne ölçüde özümlendiğinin, kavrandığının değerlendirilmesi de en az programın kendisi kadar önemli bir konudur. Çünkü o eğitim etkinliğinin programında belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığının saptanması ancak böyle olanaklıdır. Bir eğitim etkinliğinde hedeflere ne kadar yaklaşıldığını belirlemek ne […]

Okulöncesi Eğitimde Planlama ve Uygulama Google

Eğitim biyo-kültürel ve sosyal bir varlık olan insanoğlunun varoluşundan beri sürekli olagelmiştir. Günümüzde de uygarlık düzeyi ne olursa olsun her toplumda sürmektedir. Uygar toplum, sosyal yaşamını sürdürebilmek için çeşitli kurumlar geliştirmiştir. Eğitimin kurumsallaşması doğrultusunda okullar kurulmuştur. Eğitim okulöncesinde, okul yaşamında ve okul sonrasında başka bir deyişle, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç, bireyin […]

Okulöncesi Eğitimde Temel Kavramlar Google

Okulöncesi eğitim konusunda çalışanların çocukların eğitimini gerçekleştirirken, göz önünde bulundurmak zorunda oldukları bazı temel kavramlar vardır. Bu kavramlar büyüme, olgunlaşma, gelişme, öğrenme, kritik dönem, hazırbulunuşluk, çevre ve yetişkin desteği, aktif öğrenme, çocuk merkezli eğitim, yaratıcılık ve oyun şeklinde özetlenebilir. Büyüme Organizmanın döllenmeden itibaren ölüme kadar süregelen fizyolojik boyuttaki değişiklikleri kapsar. Bir başka deyişle büyüme kilo, […]

Okulöncesi Eğitimin Temel Amaçları Google

Okulöncesi eğitim alanındaki ilgili kaynaklar incelendiğinde okulöncesi eğitimin amaçlarının ülkeden ülkeye, gruptan gruba değişiklik gösterdiği bilinmekle birlikte, hemen her ülkede ortak olan evrensel amaçların varlığı da dikkati çekmektedir. Bu bölümde, önce okulöncesi eğitimin evrensel nitelikteki amaçlarına yer verilmiş, sonra da ulusal nitelikteki amaçları açıklanmıştır. Okulöncesi Eğitimin Evrensel Amaçları Dünya Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Örgütü’nün (OMEP) uzun […]

Okulöncesi Eğitimin Temel İlkeleri ve Bu İlkeler Doğrultusunda Öğretmenden Beklenenler Google

Okulöncesi eğitimin ilkeleri konusu, Okulöncesi Öğretmenliği Programının 1. sınıf dersleri arasında yer alan “Okulöncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri” kitabında ayrıntılı olarak ele alınmış bulunmaktadır. Bu bölümde, kitapta yer alan ilkelerle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Okulöncesi Eğitim Programına ait ilkeler birleştirilerek her biri için kısa açıklamalar verilmiş, ayrıca, özellikle her ilkeyi hayata geçirebilmek için öğretmenlerin […]

Sunuş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Google

Ausubel tarafından geliştirilen bu yaklaşım, “sunuş yoluyla öğrenme”, “alış yoluyla öğrenme”, “anlamlı öğrenme” biçimlerinde adlandırılmaktadır. Bruner tarafından geliştirilen buluş yoluyla öğrenme yaklaşımına alternatif olarak geliştirilmiştir. Her ne kadar birbirine alternatif olsalar da, her iki kuram da bilişsel öğrenme kuramlarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Ausubel’in anlamlı öğrenme yaklaşımında bilgilerin çocuklara sunularak kazandırılması temeldir. Sunuş yoluyla öğretim ya […]

Yıllık Plan, Günlük Plan ve Örnekleri Google

Yıllık Plan Yıllık plan; bir eğitim-öğretim yılı içerisinde kazandırılması düşünülen hedefler ve davranışları, ele alınacak kavramları, gezi-gözlem etkinliklerini, özel gün ve haftalara ilişkin etkinlikleri ve bu etkinliklere ailenin katılımının nasıl olacağını içeren ana plandır. Bu ana planda, belirlenen etkinliklerin nasıl uygulanacağı ile ilgili eğitim durumları ve değerlendirmenin farklı boyutlarda nasıl yapılacağı da ana hatlarıyla yer […]