Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Özel Öğretim Yöntemleri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4389 – Özel Öğretim Yöntemleri Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğretim Google

İşbirliğine dayalı öğrenme, bir grup çocuğun birlikte, bir amaç doğrultusunda bir etkinliğin gerçekleştirdikleri bir öğrenme yöntemidir. Bu yöntem, öğretmen tarafından başarılı olarak kullanıldığında birçok fayda sağlar. Öğrenciler arasında karşılıklı dayanışma, fikir alış verişleri, ayrılıkların, alternatiflerin düşünülmesi, işbirliğinin bir parçasıdır. Çocuklar beraber öğrenme sürecinde birbirlerinden bir şeyler öğrenip, öğrettikleri gibi birbirlerinin yetenek ve kapasitelerine de saygılı […]

Öğrenme Ne Zaman Başlar ve Nasıl Gerçekleşir? Google

Her çocuk öğrenme kapasitesiyle doğar. Öğrenme yaşam boyu devam eder. Öğrenme ve öğretim sadece okulun ve öğretmenlerin varlığında gerçekleşmez. Ancak, bu kapasiteyi geliştirme şansı bulamayan çocuklar da vardır. Tüm öğrenmeler beyinle ilgilidir. Son yıllarda eğitimciler kadar nöropsikologlar da çocukların öğrenme yaşantılarıyla ilgilenmektedirler. Çocuğun öğrenme işlevi ile beyin arasındaki bağlantılar üzerinde durulmaktadır. Beynin gelişmesi fizyolojik bir […]

Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri Google

Etkili öğrenme, etkili bir öğretimin sonucu ya da ürünüdür. Etkili öğretimi gerçekleştirme öğretmenin görevidir. Etkili öğretim için öğretmenin öncelikle, uygulayacağı öğretme stratejisine karar vermesi ilk adımdır. Öğretme ve öğrenme süreci, öğretmenin yönettiği, bilginin öğretmen tarafından sunulduğu, öğreten merkezli bir süreç mi olacak; yoksa çocuğun aktif katılımıyla bilgiyi kendisinin yapılandırdığı öğrenen ve öğreten etkileşimi üzerine kurulmuş, […]

Öğretme (Öğrenme) Yaklaşımı: Tanımı ve Kapsamı Google

Okulöncesi eğitimde öğretmenler, öğrenme-öğretme etkinliklerini gerçekleştirirken çocukların öğrenmesini sağlamak amacıyla kimi öğretme yaklaşımlarından yararlanırlar. Öğretme stratejileri olarak da adlandırılan bu yaklaşımları daha iyi anlayabilmek için öncelikle öğretme yaklaşımı ya da öğretme stratejisi kavramının açıklığa kavuşturulmasında yarar vardır. Çünkü öğretimle ilgili çeşitli kaynaklarda yaklaşım, strateji, yöntem ve teknik kavramları sık sık kullanılmakta ve çoğu zaman bu […]

Öğretmenlere Öneriler Google

Okulöncesi eğitimde çocukların gelişimsel özellikleri ve öğrenme gereksinimleri doğrultusunda daha kolay ve daha etkili öğrenebilmelerinin sağlanması için öğretmenlerin yukarıda açıklanan öğretim yöntemlerini doğru ve başarılı biçimde uygulamalarının yanı sıra eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ve uygulanmasında aşağıdaki uyarıları da dikkate almaları gerekir: – Çocuklara aktif ilgi gösterin. – Çocuklara zenginleştirilmiş çevreler sunun ve doğal çevrenin zenginliklerine dikkatlerini […]

Okul Öncesi Eğitimde Öğrenme-Öğretme Sürecinin Özellikleri Google

Bir eğitim basamağındaki eğitim sürecinin en önemli aşaması, eğitim programında öngörülen istendik davranış değişikliklerinin öğrencilere kazandırılması için, kasıtlı olarak düzenlenmiş eğitim durumlarında öğrencilerin istenilen öğrenme yaşantılarını geçirdikleri öğrenme-öğretme sürecidir. Bu anlamda öğrenme-öğretme süreci, eğitim sisteminin işgörüşünü yerine getirme, başka bir deyişle, istendik öğrenmelerin oluşturulmasında merkezi bir öneme sahiptir (Senemoğlu, 1997, s. 9). Öğretme durumları ya […]

Okulöncesi Dönemde Eğitim Araçlarının Önemi Google

Okulöncesi dönemde çocukların öngörülen bilişsel, duyuşsal ve devinimsel davranışları kolay, yeterli düzeyde ve kalıcı olarak etkin ve başarılı biçimde kazanabilmeleri için etkinliklerde çeşitli araç-gereçlerden yararlanılması gerekmektedir. Araç-gereçlerin seçimi, hazırlanması ve kullanılması öğretmenin en temel görevlerindendir. Eğitim etkinliklerinde çocuğun dokunduğu, gördüğü, tattığı, duyduğu, hissettiği; yani çocuğun tüm duyularına hitap eden araç ve gereçlerin ya da materyallerin […]

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Araç ve Gereçlerin Kullanımı Google

Okulöncesi eğitim kurumlarının birçoğunda tepegöz, televizyon, video, teyp ve bilgisayar gibi araçlar bulunmasına karşın, bu araçların eğitim ortamında etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kullanım oranları çok düşüktür. Bunun yanı sıra en sıklıkla kullanılan araç ve gereçlerin/materyallerin pazen tahta ve resimlerin olduğu görülmektedir. Ancak, çocuğun bulunduğu dönemin özellikleri düşünüldüğünde, çeşitli araçlardan ve gereçlerden/materyallerden yararlanılması çocuğun öğrenme ortamına etkin katılımını […]

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Fiziksel Özellikler Google

Prescot ve Jones (1967), okulöncesi eğitim mekanlarını değerlendirirken belli ölçütler belirlemişlerdir. Bunlar; yapı, mekandaki uyaran çeşitliliği, uzamsal deneyim çeşitliliği, karmaşıklık, lavabolar ve dış alana açılan geçitler gibi alanların konumu, güneş-gölge durumu, renk kullanımı ve ses düzeninin ayarlanması (dışarıdan gelen seslerin ve içerideki seslerin rahatsız edici boyutta olmaması) durumlarıdır. Okulöncesi eğitim kurumlarının estetik görünümünün oldukça önemli […]

Okulöncesi Eğitim Ortamları Google

Çocuklara sunulan eğitim durumları kadar, eğitim ortamları da önemlidir. Çocukların içinde bulundukları çevre, yaptıkları etkinlikler ve gelişimleri birbiriyle yakından ilişkilidir. Fiziksel ortam; sosyal ve psikolojik yaşantıda, streste, kişisel ve grup hedeflerinde başarılı olmakta, bireyin sosyal etkileşimlerinde ve olumlu duygular geliştirmesinde önemli ölçüde etkilidir. İyi düzenlenmemiş, aydınlatılmamış ve gri gibi renklerle renklendirilen mekanlar olumsuz yüz ifadelerine […]