Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1337 – Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Temel Kavramlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitim, öğretim ve öğrenme kavramlarını tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi belirleyebilecek, – formal ve informal eğitimi ayırt edebilecek, – öğrenmenin ortak özelliklerine uygun örnekler verebilecek, – öğretme kavramının öğretimle olan ilişkisini kurabilecek, – öğrenmenin gerçekleşmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini gerekçeleriyle açıklayabilecek, – öğretmenin eğitim sürecindeki rolünü ve önemini çeşitli öğretim […]

02. Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğretmenlik mesleğinin özelliklerini kavrayabilecek, – kimi Avrupa, ülkelerindeki öğretmen eğitimine ilişkin uygulamaları açıklayabilecek, – Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin durumunu değerlendirebilecek, – Türkiye’de öğretmen yetiştirme modellerini açıklayabilecek, – öğretmenlerin, hizmet içinde yetiştirilmesinin önemini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Kimi Avrupa Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Durumu Türkiye’de Öğretmen […]

03. Öğretmenin Nitelikleri ve Görevleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğretmenin niteliklerini sınıflayabilecek, – öğretmenin niteliklerinin her birini okulöncesi eğitim alanını göz önüne alarak çözümleyebilecek, – öğretmenin görev ve sorumluluklarının neler olduğunu açıklayabilecek, – öğretmenin görev ve sorumluluklarını okulöncesi eğitim alanını göz önüne alarak yorumlayabilecek, – geleceğin öğretmeninin nasıl olacağını okulöncesi eğitim kapsamında tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğretmenlik ve […]

04. Okul ve Sınıf Ortamı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulun yapısı ve özelliklerini tanıyabilecek, – okulu oluşturan öğelerin neler olduğunu açıklayarak aralarında ilişkiler kurabilecek, – sınıfın özelliklerini belirtebilecek, – sınıf içi etkileşim konusunda görüş üretebileceksiniz. İçindekiler – Giriş – Okulun Yapısı ve Özellikleri – Okulu Oluşturan Öğeler – Okulun Öğeleri Arasındaki İlişkiler – Sınıfın Özellikleri – Sınıf İçi […]

05. Eğitimin Toplumsal Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplumsal kurum olarak eğitimin özelliklerinden söz edebilecek, – eğitim kurumlarının işlevlerini açıklayabilecek, – eğitimin öteki toplumsal kurumlarla ilişkisini kurabilecek, – belli başlı toplumsal olguların eğitimle ilişkisini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Toplumsal Kurum Olarak Eğitim Eğitim Kurumlarının İşlevleri Eğitimin Öteki Toplumsal Kurumlarla İlişkisi Belli Başlı Toplumsal Olgular ve Eğitim Özet […]

06. Eğitimin Psikolojik Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitimin bir bilim olarak gelişimini kavrayabilecek, – eğitimin psikolojik temellerinin atılmasına öncülük eden bilim adamlarını görüşleriyle birlikte tanıyabilecek, – farklı bakış açılarından eğitim psikolojisini tanımlayabilecek, – günümüz eğitim psikologlarının ne tür sorunlar üzerinde yoğunlaştıklarını kavrayabilecek, – öğretmenin eğitim psikolojisinin ilgi alanlarına ilişkin kazanımlarını, sınıftaki etkinliklere nasıl uygulayabileceğini kavrayabileceksiniz. İçindekiler […]

07. Eğitimin Felsefesi Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – felsefenin uğraş alanlarını tanıyabilecek, – başlıca felsefe akımlarını kavrayabilecek, – eğitim ile felsefe arasında ilişki kurabilecek, – başlıca eğitim felsefesi kuramlarını bilecek, – Türk eğitiminin dayandığı temel felsefeleri belirleyebilecek, – Türk Ulusal Eğitiminin felsefi temellerini açıklayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Felsefe ve Felsefenin Uğraş Alanları Çağdaş Felsefenin Temelleri: Başlıca Felsefe […]

08. Eğitimin Tarihsel Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – tarih bilgisinin eğitim açısından taşıdığı önemi kavrayabilecek, – eski Türklerde eğitimin temel özelliklerini açıklayabilecek, – eğitimin Avrupa’daki gelişimini ana çizgileriyle kavrayabilecek, – Selçuklu Devleti dönemindeki eğitim kurumlarını tanıyabilecek, – Osmanlı Devleti döneminde eğitimde görülen gelişmeleri açıklayabilecek, – Türkiye’de Cumhuriyet döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen gelişmeleri özümleyebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Tarih […]

09. Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Türk milli eğitiminin amaçları ile temel ilkelerini açıklayabilecek, – Türk milli eğitim Sisteminin yönetim yapısını kavrayabilecek, – Türkiye’deki örgün eğitimin basamaklarını tanıyabilecek, – yaygın eğitim konusunda görüş belirtebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri Türk Milli Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı Türkiye’de Örgün Eğitimin Basamakları Yaygın […]

10. Eğitimde Farklı Bakış Açıları ve Yeni Yaklaşımlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilim ve bilimin temel niteliklerini kavrayabilecek, – bilimsel araştırma türlerini tanıyabilecek, – “okulsuz toplum, “açık okul” ve “kendi kendine öğrenme” kavramlarını tanımlayabilecek, – bireyselleştirilmiş öğretimin niteliklerini açıklayabilecek, – uzaktan eğitimin özelliklerini ve yararlarını kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Bilim ve Bilimin Temel Nitelikleri Bilimsel Araştırmalar ve Türleri Eğitimde Değişik Görüngü […]