Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İlköğretimde Kaynaştırma

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3482 – İlköğretimde Kaynaştırma Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları Google

Ülkemizde 2006-2007 öğretim yılında ilköğretim çağında yetersizliği olan dolayısıyla eğitimleri bazı özel düzenlemeleri gerektiren yaklaşık bir milyon iki yüz bin öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu ünitede özel eğitim olarak adlandırılan bu düzenle­meler ve bu düzenlemeler içerisinde son yıllarda ön plana çıkan kaynaştırma uygula­malarına ilişkin bazı temel kavramlar ve konunun yasal boyutları açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

02. Kaynaştırma Uygulamalarında İş Birliği Google

Kaynaştırmada sınıf öğretmeninin kaynaştırılan öğrencinin gereksinimlerine iliş­kin meslektaşları, uzmanlar ve ebeveynler ile iş birliği içerisinde çalışması, kay­naştırma uygulamalarının başarısında önemli bir etmendir. Bu ünitede kaynaş­tırma sınıf öğretmenlerinin iş birliği yapma olasılığı olan özel eğitim ve destek hiz­metleri sunan meslek alanları/disiplinler tanıtılarak iş birliği kavramı üzerinde durulacak, ardından kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin meslektaşları, uzmanlar ve ebeveynler ile […]

03. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenci Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Google

Değerlendirme, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerle çalışan öğretmenler ve uzmanlar için önemli bir kavramdır. Bu nedenle öğretmenlerin; öğrencilerin okulda öğrenme ve davranış sorunu olup olmadığını fark edilebilmesi, bu sorunun yetersizlikle ilgisinin belirlenebilmesi, özel eğitim kararının verilebilmesi, uygun eğitim programlarının geliştirilebilmesi ve öğrencilerdeki ilerlemelerin izlenebilme­si için değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunabilmeleri gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; […]

04. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretimin Planlanması Google

Yetersizliği olan öğrencilerin yerleştirildiği ve kaynaştırma sınıfı olarak adlandırı­lan sınıflarda öğretmen, öğretimi planlarken öğrenci ve sınıfın gereksinimlerini be­lirlemelidir. Öğretmen bu gereksinimleri dikkate alarak bireysel farklılıklara uygun öğretim sunmalı ve yetersizliği olan öğrencinin kendisini sınıfın bir üyesi olarak al­gılamasını sağlamalıdır. Böylece öğretmen, olumlu bir sınıf atmosferi yaratarak öğrenciyi akademik ve sosyal açıdan destekleyebilen bir sınıf ortamı […]

05. Seyrek Rastlanan Yetersizlikleri Olan Öğrenciler Google

Seyrek rastlanan yetersizlikler; ileri düzeyde ve çoklu yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalık kategorilerinden oluşur. Seyrek rastlanan yetersizliği olan tüm öğrencile­rin genel öğrenci nüfusu içindeki oranının % 2’nin altında olduğu sanılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – seyrek rastlanan yetersizliklerin her birini betimleyebilecek, – seyrek rastlanan yetersizliği olan […]

06. Sık Rastlanan Yetersizlikleri Olan Öğrenciler Google

Sık rastlanan yetersizlikler, dil ve konuşma güçlüğü, hafif düzeyde zihinsel yeter­sizlik, öğrenme güçlüğü ve duygu ve davranış bozukluğu kategorilerinden oluşur. Sık rastlanan yetersizliğe sahip tüm öğrencilerin genel öğrenci nüfusu içerisindeki oranının % 10 kadar olduğu sanılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – sık rastlanan yetersizlik türlerinin neler olduğunu sıralayabilecek, – dil ve konuşma güçlüğü olan […]

07. Özel Gereksinimi Olan Diğer Öğrenciler Google

Özel eğitim gerektiren diğer öğrenciler, resmî olarak kaynaştırma öğrencisi kapsa­mında olmasalar da eğitsel gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanabilmesi için eğitim ortamlarında çeşitli düzenlemelere gereksinim duyan öğrencilerdir. Bu öğrenciler şu başlıklar altında toplanabilir: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bo­zukluğu (DEHB) olan öğrenciler, üstün yetenekli öğrenciler ve risk grubundaki öğrenciler. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – özel gereksinimi […]

08. Öğretimsel Uyarlamalar Google

Daha önceki ünitelerde öğrendiğimiz gibi, öğretmenin uyguladığı öğretim yön­temleri ve kullandığı materyallerin, öğrencilerin sınıfta ne öğrenmekte olduğu üze­rinde güçlü etkileri vardır. En iyi öğretim yöntemleri uygulansa ve en iyi materyal­ler kullanılsa bile özel gereksinimi olan birkaç öğrenci için özel bazı uyarlamaya da düzenlemelere gidilmesi gerekecektir. Bu ünitede bu uyarlamalar kapsamında uygulayabileceğiniz stratejiler açıklanacaktır. Bu stratejilerin […]

09. Kaynaştırma Uygulamalarında Bağımsız Öğrenme Stratejileri Google

Yetersizliği olan öğrencilerin kaynaştırma ortamlarında en üst düzeyde öğrenme­lerini sağlamak ve öğrencilerin kendi öğrenmelerine aktif olarak katılımlarını ar­tırmak için bağımsız öğrenme stratejileri kullanılmaktadır. Bu ünitede, bağımsız öğrenme stratejileri kapsamında yer alan ve yetersizliği olan öğrencilerin eğitimin­de sıklıkla kullanılan kendine ön uyaran verme, kendini izleme/kaydetme, kendi­ni değerlendirme, kendine yönerge verme ve kendini pekiştirme stratejilerinin kul­lanımı örneklerle […]

10. Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenmenin Değerlendirilmesi Google

Öğrenci başarılarının nasıl ölçüleceği, değerlendirileceği ve raporlaştırılacağı eği­tim sisteminin önemli konuları arasındadır. Özellikle yetersizliği olan öğrencilerin başarılarını belirlemek için sınav ve not verme uygulamaları sorunlu olabilmekte­dir. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için öğretmenlerin sınavlarda bazı uyarla­malara ve not verme sistemlerinde bazı değişikliklere gitmeleri gerekmektedir. Bu ünitede bu uyarlamalar ve not verme sistemleri açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi […]