Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İlköğretimde Drama

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3481 – İlköğretimde Drama Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Dramada Temel Kavramlar Google

Bu ünitede drama, dramatik, dramatik an, dramatik oyun, dramatizasyon, yara­tıcılık, yaratıcı drama, eğitici drama, tiyatro, psikodrama, doğaçlama, rol oyna­ma, canlandırma, oyun gibi kavramları üzerinde durulmakta; eğitimde drama-yaratıcı drama kavramlarının genel bir tanımı yapılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda, – Eğitimde drama kavramlarının gerekliliğini açıklayabilecek, – Eğitimde drama kavramında ele alınması gereken temel kavramları tanım­layabilecek, – Eğitimde […]

02. Dramada Amaç ve Özellikler Google

Eğitimde dramanın amaç ve özellikleri başlığını taşıyan bu ünitede eğitimde dra­manın genel bir tanımı yapılıp eğitimde dramayı oluşturan temel öğeler üzerinde durulmuştur. Eğitimde dramanın temel öğeleri aynı zamanda dramanın özellik, amaç ve ilkelerine de ışık tutmaktadır. Bunun yanında ünitede eğitimde drama çalışmalarında izlenen aşamalar ve bu aşamaların içeriğine uygun geniş açıkla­malara yer verilmiştir. Amaçlarımız Bu […]

03. Drama ve Öğrenme Ortamları Google

Dramanın öğretim yöntemi olarak kullanılmasında, ortam düzenleme ya da her­hangi bir ortamın eğitim amaçlı kullanılması söz konusu olabilir. Bu öğrenme or­tamı, bazen bir oyun parkı, bazen bir müze bazen de boş bir salon olabilir. “Bü­tün dünya bir sahne” olduğuna göre her türlü rol, her yerde oynanabilir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Eğitimde drama ortamlarının […]

04. Dramada Öğrenme ve Öğretme Süreci Google

Dramada öğrenme ve öğretme süreci; bu yaşantıları paylaşanlar açısından çeşitli sürprizleri içerir. Sürprizlerin olumlu olanlarının yanı sıra, kimi zaman istenme­dik durumlarla karşılaşılabilir. Böylelikle, drama süreci öğrenen ve öğretmen açı­sından daha etkili yaşantılara dönüşebilir. Bu bölümde, dramada öğrenme ve öğ­retme sürecinin arka planını oluşturan öneriler gözden geçirilecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Dramada öğrenme ve […]

05. Dramada Program Geliştirme Google

Dramada program geliştirmek için, temel kavramları bilmek ve kavramların bir­birleriyle ilişkilerini yorumlamak önemlidir. Sonraki adım, drama eğitim progra­mının öğelerini ve program geliştirmeye ilişkin gereksinimleri belirlemektir. Ancak bu adımlardan sonra drama eğitim programını geliştirme süreci başlayabilir. Bu süreç; drama dersini alacak öğrencileriyle ilgili özellikleri belirleyerek dersin he­deflerini, içeriği, eğitim ve sınama durumunu tasarlamak, uygulamak ve değer­lendirmekle […]

06. Drama Ders Planları Google

İlköğretimde farklı konu ve öğrenme alanlarına ilişkin ya da tema odaklı drama ders planları hazırlanabilir. Bu planlar; hangi konu ya da öğrenme alanlarında, hangi temalarda, hangi kazanımlara ulaşmak için ve hangi araç gereçler yardımıyla geliştirilebilir? Planlardaki etkinlikler nasıl sıralanabilir? Bu bölümde, bu so­ruların yanıtları aranmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – ilköğretimde farklı konu […]

07. Dramada Teknikler Google

Eğitimde drama uygulamaları bir yanıyla öğretim yöntemi, bir yanıyla bilim dalı, bir yanıyla da sanat eğitimidir. Doğaçlama tekniği başta olmak üzere birçok tek­nik kullanılabilir. Özellikle, sürece dayalı etkinliklerde değişik tekniklerin kullanı­mı, sorunun çözümüne de katkı getirmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Drama etkinliklerinin geliştirilmesinin tekniklere bağlı olduğunu anlayabilecek, – Dramada kullanılabilecek tekniklerin neler olabileceğini […]

08. Drama ve Sanatlar Eğitimi – 1 Google

Dramanın sanatlar arası köprü oluşturabilme özelliği, çok yönlü öğrenme biçimi­ni de desteklemektedir. Ele alınan bir nesneye, öykü oluşturup onu canlandırmak olabileceği gibi, bir kuklayı kişileştirip canlandırmak da olasıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Drama ve çocuk yazını ilişkisini kurabilecek, – Çocuk yazını metinlerinin drama yoluyla nasıl işlenebileceğini öğrenebi­lecek, – Drama ve görsel sanatlar ilişkisini […]

09. Drama ve Sanatlar Eğitimi – 2 Google

Drama eğitiminin yararlandığı alanlardan biri de değişik sanat türleridir. Bun­lardan müzik ve dansla dramanın ilişkisi ele alınmıştır. Bütüncül sanat eğitimine giden yolda, drama eğitiminin diğer sanat türleriyle ilişkiye gereksinimi olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Drama ve müzik ilişkisini kurabilecek, – Müzikli dramanın temellerini öğrenebilecek, – Drama ve dans/devinim ilişkisini kurabileceksiniz. Örnek Olay Seçkin, […]

10. Dramada Etkinlik Dağarcığı Google

Drama gibi eyleme ve yaşantılara dayalı öğrenme biçimleri, örnek olaylara bağlı olarak zenginleştirilir. Katılımcılarla birlikte, ne kadar etkinlik örneği oluşturulur­sa, o kadar zengin yaşantı elde edilir. Bunun için değişik yaş ve düzeylere uygula­nabilecek drama dağarcığına gereksinim duyarız. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – İlköğretimin değişik sınıflarında uygulanabilecek drama etkinliklerine sahip olabilecek, – Yeni etkinlikler tasarlayabileceksiniz. […]