Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Gelişim ve Öğrenme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2354 – Gelişim ve Öğrenme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Öğretime Dönük Uygulamalar Google

Bilgi işleme kuramına göre öğrenme, önceki bölümlerde açıkladığımız gibi, çevreden gelen uyarıcıların algılanması, bunların anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, bilginin bellekte saklanması, gereksinme doğduğunda geri getirilmesi ve davranış olarak gösterilmesi biçiminde gerçekleşmektedir. Öğrenme, başka bir deyişle, bellek sistemi içinde, sayılan bilişsel süreçlerin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bu nedenle, bunların tümü öğrenme açısından kritik önem taşımaktadır. Gerçekte, sözünü […]

Olumlu Bir Sınıf Atmosferi Yaratma Google

Olumlu Bir Sınıf Atmosferi Yaratma

Weiner’ın nedensel çıkarsama kuramını kullanarak, olumlu bir sınıf atmosferi yaratmak için öğretmenlerin neler yapabileceğine ilişkin önerilerde bulunulabilir. Bu bölümde, bu önerilerin belli başlıları sıralanmaktadır: 1. Öğretmen, öğretim amaçlarını, öğrenme süreçleri ya da stratejileri açısından yeniden yapılandırmalıdır. Bu yapılandırmada ise, şu süreçleri dikkate almalıdır. – Hangi öğretim amaçlarının, öğrenme stratejilerini vurgulayacak şekilde tekrar yazılabileceği incelenmelidir. Örneğin, […]

Pavlov’un Klasik Koşullama Kuramı Google

Klasik koşullama ilk defa Rus fizyolog Ivan Pavlov tarafından incelenen bir öğrenme kuramıdır. Aynı zamanda, Pavlov’un klasik koşullama kuramı, öğrenmenin davranışsal yaklaşımda sistematik olarak ele alındığı ilk kuramdır. Aslında bir fizyolog olan Pavlov köpeklere farklı miktar ve türde yiyecek vermenin mide asitleri ile salya akıtma davranışı üzerindeki etkisini incelerken köpeğe yiyecek vermeden de mide asidi […]

Piaget ve Ahlak Gelişimi Google

Bilişsel Gelişim Kuramının yaratıcısı olan Piaget, ahlak gelişimi konusunda da önemli katkılar getiren bir bilim adamıdır. Piaget’e göre, bireyin ahlak gelişimi, bilişsel gelişimine paralel olarak gelişir. Bu görüşe göre insanoğlu, gelişimi açısından iki önemli dönemden geçer. Bunlar; “Dışa Bağlı Dönem” ve “Özerk Dönem” olarak adlandırılmıştır. Dışa Bağlı Dönem; yaşamın ilk yıllarından, yaklaşık 10 yaş civarına […]

Piaget ve Bilişsel Gelişim Kuramı Google

Piaget’nin, bilişsel gelişimi anlamamızdaki önemli katkısı, onun çocukları çok uzun yıllar boyunca gözlemesi ve bu gözlemlerden çıkardıklarıyla oluşmuştur. Kuramdaki temel görüş; zekânın doğasının ve zekâyı kullanarak gerçekleştirilen bilişsel etkinliklerin zaman boyunca anlamlı olarak değiştiğidir. Büyüme, diğer bir deyişle gelişim dönemleri, biri diğerinden ayırt edilebilir özelliklere sahip aşamalar sıralamasıdır. Her bir dönemde akıl yürütme biçimiyle, durumları […]

Skinner’ın Edimsel Koşullama Kuramı Google

Skinner’a göre öğrenme, davranışlarda meydana gelen değişikliklerdir. Edimsel koşullama kuramı, davranışçı yaklaşım içinde yer alan ve uygulama ortamlarında en sık kullanılan kuramlardan biridir. Edimsel koşullama kuramının temel ilkeleri şöyle sıralanabilir: 1. Öğrenme, çevresel değişikliklere bağlı olarak gerçekleşir. Davranışı, davranış öncesinde yer alan ve davranışı izleyen çevresel olaylar biçimlendirir. Edimsel koşullamada ABC ilkesi yer almaktadır. A […]

Yaşam Dönemleri Google

Gelişim psikolojisi alanında dönem kavramı oldukça tartışmalı bir kavramdır. Bu durum gelişim psikologları arasında; gelişimin sürekliliği süreksizliği konusundaki görüş ayrılıklarından kaynaklanmaktadır. Bir görüşe göre gelişim, dönemler halinde meydana gelir. Bu dönemler herkesin aynı sırada ilerlediği farklı adımlardır. Tırtıldan kelebeğin oluşması gibi her bir dönem bir diğerinden niteliksel olarak farklılıklar göstermektedir. Bu görüş çerçevesinde psikologlar dönem […]

Zihinsel Beceriler Hiyerarşisi Google

Zihinsel Beceriler Hiyerarşisi

Gagne, zihinsel becerileri kendi içinde dörde ayırmaktadır ve basitten karmaşığa doğru şu şekilde sıraya dizmektedir: ayırdetme, kavram öğrenme, kural öğrenme ve problem çözme. Aşağıda, her bir zihinsel beceri çeşidi örneklerle açıklanmaktadır. Ayırdetme: Ayırdetme, nesneleri birbirinden ayıran şekil, boyut, renk gibi özelliklere farklı tepkilerde bulunmaktır. Diğer bir deyişle ayırdetme, bir özellik açısından (örneğin, renk) benzeyen nesneleri […]