Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Gelişim ve Öğrenme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2354 – Gelişim ve Öğrenme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Nedensel Çıkarsamalara Temel Oluşturan Özellikler Google

Nedensel Çıkarsamalara Temel Oluşturan Özellikler

Nedensel çıkarsamaların nasıl olacağı, bireyin sahip olduğu ön bilgilerle yakından ilişkilidir. Ön bilgiler üç grupta toplanmaktadır: (a) yaşantısal bilgiler, (b) bilişsel özellikler, (c) kişilik özellikleri. Yaşantısal bilgiler arasında, geçmişteki başarı durumları, çalışmaya ne kadar zaman ayrıldığı, başkalarının performansları vb. sayılabilir. Örneğin, kişinin geçmişinde tutarlı bir başarı grafiği yer alıyorsa, kişinin başarısını yeteneğe bağlama olasılığı yüksek […]

Nedensel Çıkarsamaların Boyutları Google

Nedensel çıkarsamalara ilişkin ilk çalışmalar, nedensel çıkarsamaları tek boyutlu olarak ele almaktadır. Yapılan çıkarsamaların ya kişinin kendisi ile ilgili (içsel) ya da kendisi dışındaki nedenlerle ilgili (dışsal) olduğu öne sürülmüştür. Bu görüşler arasında en yaygın olan Rotter’in denetim odağı kuramıdır. Bu kurama göre, nedensel çıkarsamalar içsel ve dışsal denetim odağı adı verilen iki uç nokta […]

Nedensel Çıkarsamaların Boyutları-2 Google

Weiner’a göre, nedensel çıkarsamaların üç boyutu vardır: Denetim odağı, süreklilik ve kontrol. Aşağıda, nedensel çıkarsamaların boyutları tanımlanmaktadır: a. Denetim odağı: Denetim odağı, bireyin belli bir durumda elde ettiği sonuçtan sorumlu tuttuğu nedenin, bireyin kendi özellikleri (içsel) ile mi, yoksa bireyin dışındaki çevresel özelliklerle mi (dışsal) ilişkili olduğudur. b. Süreklilik: Süreklilik, bireyin elde ettiği sonuçtan sorumlu […]

Öğrenme Çeşitleri Google

Öğrenme Çeşitleri

Gagne’ye göre beş çeşit öğrenme vardır: Sözel bilgi, zihinsel beceri, devinsel beceri, tutum ve bilişsel strateji. Aşağıda, bu öğrenme çeşitlerinin her biri örneklerle açıklanmaktadır. Sözel bilgi: Sözel bilgi ediniminde birey, belli bilgileri (tanımları, adları, açıklamaları vb. ) dinleyerek ya da okuyarak öğrenir ve bu bilgileri yazılı ya da sözlü olarak ifade eder. İlkelerin başkentlerini, iç […]

Öğrenmenin Koşulları Google

Öğrenmenin Koşulları

Öğrenmenin İçsel Koşulları Her bir öğrenme çeşidi, farklı biçimlerde edinilir. Gagne’nin kuramında, her bir öğrenme çeşidinin öğrenilmesi için gerekli birikim ve işlemlere, öğrenmenin içsel koşulları denmektedir. Ayrıca, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli çevresel uyaranların önemi de vurgulanmaktadır. Bu uyaranlara da, öğrenmenin dışsal koşulları denmektedir. İçsel ve dışsal koşullar birbirleriyle etkileşerek öğrenmeyi oluşturmaktadır: İçsel koşulların bazıları, öğrenmenin […]

Öğrenmenin Oluşumu Google

Bilgi işleme kuramına göre öğrenme, bireyin sahip olduğu bellek sisteminde yaptığı çeşitli zihinsel işlemler sonunda gerçekleşir. Yapılan zihinsel işlemlerle bilgi işlenir ve birey tarafından öğrenilir. Bu kuram, çok yalın deyişle, bilginin belleğe nasıl girdiğini, orada nasıl depolandığını ve gerekli olduğunda oradan nasıl geri getirildiğini açıklayan bir kuramdır. Öğrenmenin oluşumunda belleğin yapısı, bellekteki işlemler ve bu […]

Öğrenmenin Özellikleri Google

Öğrenme sonucu davranışta gözlenebilir bir değişiklik gerçekleşir: Diğer bir deyişle, öğrenme, birey davranışının öğretimden sonra değişiklik göstermesidir. Davranış ise, iki ya da daha fazla kişi tarafından güvenilir olarak gözlenebilen ve ölçülebilen, belli bir başlangıcı ve bitişi olan, tekrarlanabilen özellikler olarak tanımlanır. Davranışların gözlenebilir olması davranış gerçekleştiğinde herkesin davranışta ifade edilen durumu anlamasıdır. Örneğin “Ayşe, alfabeyi […]

Öğretim Amaçları Google

Öğretim Amaçları

Farklı öğrenme çeşitlerine yönelik hazırlanacak öğretim amaçlarında yer alacak ifade biçimleri de farklılaşmaktadır. Aşağıda, her bir öğrenme çeşidi için söz konusu olabilecek gözlenebilir ve ölçülebilir amaç yüklemleri yer almaktadır: 1. Sözel bilgi: belirtir, ifade eder, yazar, tanımlar. 2. Devinsel beceri: yapar, yerine getirir. 3. Tutum: … ‘yi seçer, …’yi tercih eder. 4. Bilişsel strateji: kullanır. […]

Öğretim Aşamaları Google

Öğretim Aşamaları

Her çeşit öğrenme için söz konusu olabilecek öğretim etkinliklerinin öğeleri dokuz basamakta toplanmaktadır ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her bir basamağın sırasıyla yerine getirilmesi gerektiği öne sürülmektedir. Aşağıda, öğrenmeye hazırlık, edinim ve yerine getirme ile kalıcılık ve genelleme başlıkları altında toplanan bu dokuz basamak tanıtılmaktadır. A. Öğrenmeye hazırlık: ___ 1. Öğrenme uyaranına dikkati yöneltme ___ 2. […]

Öğretim İlkeleri Google

Öğretim İlkeleri

Gagne’ye göre, etkili öğretim sağlayabilmek için aşağıdaki temel ilkelere dikkat edilmelidir: 1. Okulda öğrenmeyi etkili kılabilmek için, öğretimin planlı yapılması gerekmektedir. Her ne kadar okullarda büyük gruplara yönelik öğretim planlanmaktaysa da, planlamada öğrencilerin bireysel özellikleri de mutlaka dikkate alınmalıdır. 2. Öğretim planı kısa süreli aşamalarla birlikte uzun süreli aşamaları da içermelidir. Daha açık bir ifadeyle, […]