Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Gelişim ve Öğrenme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2354 – Gelişim ve Öğrenme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

İkinci Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim Google

İkinci çocukluk dönemi, genellikle 6- 12 yaşlar arasındaki zaman dilimini kapsar. Çoğu kültürlerde çocuklar bu dönemde okula başlarlar. İkinci çocukluk dönemi, ilköğretimin birinci kademesine karşılık gelir ve okul yaşantıları ön plana çıkar. Okul yıllarında, fiziksel büyüme ve motor gelişim çocuğun yaşantılarını etkiler. Fiziksel olarak zinde ve sağlıklı olan çocuklar, sağlık problemleri olan çocuklara göre okul […]

İlk Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim Google

İlk çocukluk dönemi, bebeklik döneminin sona ermesinden itibaren yaklaşık beş ya da altı yaşlarına kadar devam eden gelişim dönemidir. Bu dönem, okul öncesi yıllara denk gelir ve genellikle 2- 6 yaş aralığı olarak kabul edilir. İlk çocukluk dönemi içerisinde bedensel gelişimin hızı ya da büyüme değeri, bebeklik dönemine oranla azalırken, hem kaba hem ince motor […]

İstatistiksel Yöntemler Google

Psikolojide, çok çeşitli yöntemler kullanılarak ilgilenilen problemler incelenmeye çalışılmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler, bazen o probleme özgü geliştirilmiş ölçme araçları yoluyla elde edilmektedir. Böylece; araştırmacılar elde edilen bilgileri, daha somut bir biçimde ortaya koymak amacıyla, sayısal veriler halinde ifade etmeye çalışırlar. Bu sayısal bilgilerin ne anlama geldiğini, nasıl yorumlanacağını ve ne […]

Kişiliği Açıklayan Diğer Kuramlar Google

Modern Psikodinamik Kuramlar Freud’un görüşleri, kendisinden sonraki birçok kuramcının görüşlerinin temel kaynağını oluşturmuştur. Freud’u izleyen ve Modern Psikodinamik Kuramcılar olarak anılan bir grup kuramcının Freud ile temelde ortak görüşleri olmakla birlikte her birinin ayrıldıkları görüşleri bulunmaktadır. Kişiliğin psikodinamik kuramlarını savunan kuramcılar, kişiliğin; geçmiş yaşantılar, düşünceler, duygular ve anılar ile bilinçliliğin çeşitli düzeylerinde yaşanılan içsel ve […]

Kişilik Gelişimi – Tartışma Google

1. Günlük konuşma dilinde kullanılan kişilik kavramıyla ünitede anlatılan kişilik kavramının benzerlik ve farklılıklarını örnekler vererek tartışınız. 2. Kişiliğin şekillenmesinde etkili olan çevresel faktörleri örnekler vererek tartışınız. 3. Freud’un kişiliği açıklayan Yapısal Kuramıyla Topografik Kuramı arasındaki bağlantıları tartışınız. 4. Kişilik gelişiminde tuvalet eğitiminin etkisini Freud ve Erikson açısından tartışınız. 5. Kişiliği açıklayan tüm kuramlar arasındaki […]

Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler Google

Her insanı, diğerlerinden farklılaştıran davranışları, duyguları ve düşünceleri bulunmaktadır. Bu farklılıklar nasıl ortaya çıkmaktadır? İnsanlar zaten doğuştan farklı mıdırlar, yoksa içinde yaşanılan çevresel etkilerle mi farklı olmaktadırlar? Yani, kişilik yapısında ve gelişiminde kalıtım mı, yoksa çevre mi etkilidir? Bu kalıtım ve çevre tartışmaları gelişimin diğer alanlarında olduğu gibi kişilik gelişiminde de söz konusudur. Aşağıda kişilik […]

Kişilik Nedir? Google

Kişilik, psikolojide kapsamı en geniş olan kavramlardan biridir. Kişilik kavramı bireylerin, inançlarının, tutumlarının, değerlerinin, güdülerinin, mizaçsal özelliklerinin, davranış örüntülerinin bir bileşimini kapsamaktadır. Bu nedenle kişiliğin tüm psikologların üzerinde anlaştıkları tek bir tanımı bulunmamaktadır. Gordon W. Alport kişilikle ilgili 48 ayrı tanımın olduğunu ortaya koymuştur. Getzel ise yapılan bu farklı tanımları 3 kategoride toplamıştır. Bunlar kişiliğe […]

Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Kuramı Google

Kohlberg ahlak gelişimi kuramını Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına dayalı olarak geliştirmiştir. Ahlak gelişimi, bilişsel gelişime paralel olarak ve dönemler halinde yapılanır. Kohlberg, kuramında ahlak gelişiminin üç büyük düzey ve bunların içinde alt evreler halinde oluştuğunu belirtir. Kohlberg’e göre kişinin içinde bulunduğu düzeyi belirlemek için, bir sorunla karşılaştığında bulduğu çözümle veya sergilediği davranış ile değil de, […]

Kohlberg’e Göre Ahlak Gelişimi Süreci Google

Kohlberg ahlak gelişimini içeren kuramını, içinde Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede yaptığı araştırmalara dayalı olarak geliştirmiştir. Önceleri kuramda üç büyük düzey ve bunların içinde ikişer alt evre varken, daha sonraki araştırmalarında son düzeyin içinde bir alt evre olması biçiminde bir değişiklik yapmıştır. Bu ünitede kuramın son haline yer verilmiştir. Gelenek Öncesi Düzey 1. ve […]

Nedensel Çıkarsama-Duygu-Davranış İlişkileri Google

Nedensel Çıkarsama-Duygu-Davranış İlişkileri

Nedensel çıkarsama kuramında; nedensel çıkarsamalar, duygular ve davranışlar arasındaki ilişkilerin önemi üzerinde durulmaktadır. Weiner”a göre duygular, nedensel çıkarsamaların sonucu olarak ortaya çıkar; duygular, nedensel çıkarsamaları etkilemez. Dolayısıyla, bir konuda yapılan nedensel çıkarsamaların değişmesi, duyguları da değiştirebilir. Bir nedensel çıkarsamaya bağlı olarak, kişinin kendisinin ya da başkalarının yaşadığı duygular, yapılan nedensel çıkarsamalara ilişkin ödüllendirici ya da […]