Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Gelişim ve Öğrenme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2354 – Gelişim ve Öğrenme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Bilişsel Öğrenme Yaklaşımı Google

İnsan öğrenmesi, şimdiye dek yapılan bilimsel çalışmalarda, iki temel yaklaşımla açıklanmıştır. Bunlardan birincisi davranışçı yaklaşım, ötekisi bilişsel yaklaşımdır. Davranışçı yaklaşımda öğrenme, uyarıcıyla tepki arasında bağ kurma işidir. Birey, belli uyarıcılara karşı belli tepkiler, davranışlar geliştirir. Bu nedenle, öğrenme bir bakıma koşullanmadır. Bu yaklaşıma göre, yalnız gözlenebilen davranışlardaki değişmeler öğrenmedir. Bilişsel yaklaşımdaysa öğrenme, uyarıcıyla tepki arasındaki […]

Bilişsel Süreçler Google

Bilgi işleme modelinin ikinci ana bileşeni olan bilişsel süreçler, bilgilerin duyusal bellekten işleyen belleğe, işleyen bellekten uzun süreli belleğe, uzun süreli bellekten de yeniden işleyen belleğe aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinliklerdir. Bu etkinlikleri, daha doğrusu bilişsel süreçleri şöyle adlandırabiliriz: – Dikkat – Algı – Tekrar – Kodlama – Geri getirme Bunlardan dikkat ve algı, bilgilerin duyusal […]

Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri Google

Beynin gücündeki büyümeye ilişkin bilgilerimiz arttıkça, zekâyı ve düşünme eylemini daha iyi anlar olduk. Geçmişte, zekâ ve düşünme ile ilgili pek çok hatalı varsayım, yanlış eğitimsel uygulamalara temel olmuştur. Örneğin zekâdaki farklılıkların, düşünme hızındaki büyük farklılıklarla aynı şey olduğu görüşü, uzun yıllar boyunca doğru olarak kabul görmüştür. Yani hızlı düşünebilen insanların bu özelliklerinin onların zekâ […]

Değişim Süreci Olarak Gelişim Google

Gelişim; bir organizmada döllenmeden ölüme kadar olan süreçte ortaya çıkan sistemli ve birbirini izleyen değişmeler olarak tanımlanmaktadır. Ancak, gelişim ve değişme, tamamıyla eşit kavramlar değillerdir. Her ne kadar gelişimde, değişme var olmakla birlikte, tüm değişmeler gelişimsel durumlar içermemektedir. Rastlantı ile ya da gelişigüzel oluşmuş karışık, düzensiz, organize olmamış değişmeler, gelişimsel değişmeler olarak görülmemektedir. Değişmeleri, gelişimsel […]

Deneysel Yöntemler Google

Deneysel yöntem, bilimsel bilgiyi en objektif bir biçimde elde etmeye yarayan bir araştırma yöntemidir. Deneysel yöntem; laboratuar ya da laboratuar dışındaki bir deney düzeneğinde olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini belirlemeyi amaçlayan ve araştırmacının önceden öngördüğü hipotezleri test etmeye yarayan bir araştırma yöntemidir. Deneysel araştırmalarda, bağımlı değişkeni etkilediği düşünülen bir ya da daha fazla değişkenin, bağımlı […]

Doğum Öncesi Dönemde Fiziksel Gelişim Google

Doğum öncesi gelişimde, çok hızlı bir fiziksel gelişim gerçekleşmektedir. Ancak, bu gelişim dönemindeki fiziksel gelişim süreci doğrudan gözlenememektedir. Bununla birlikte, bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu bulgulara dayanarak, doğum öncesindeki değişim süreci, bu sürece ilişkin genetik ve çevresel etkiler betimlenebilmektedir. Doğum öncesi dönem, döllenmeyle başlamakta, normal koşullarda ortalama 38 haftalık bir süre sonucunda, bebeğin doğmasıyla son bulmaktadır. […]

Eğitim Ortamları Açısından Doğurgular Google

Eğitim Ortamları Açısından Doğurgular

Weiner’ın nedensel çıkarsama kuramının eğitim ortamları açısından iki önemli özelliği vardır: – Bu kuram, başarı ve başarısızlık durumlarının etkilerini inceler. – Bu kuram, sınıftaki öğretmen-öğrenci etkileşimini irdelemek için bir çerçeve sunar. Sınıfta nedensel çıkarsamalar nasıl oluşur? Weiner”ın nedensel çıkarsama kuramına göre, öğretmenin gösterdiği tepkiler, öğrencinin kendi başarısına ilişkin yapacağı nedensel çıkarsamaları üç şekilde etkiler: 1. […]

Ergenlik Döneminde Fiziksel Gelişim Google

Ergenlik dönemi, çocukluktan yetişkinliğe geçilen bir yaşam dönemidir. Çocuklar, ergenlik döneminin başlangıç yıllarında, yoğun bir fiziksel gelişim yaşarlar. Ergenliğin bu ilk yıllarına “erinlik” adı verilir. Erinlik, ergenlik döneminin ilk yıllarındaki gelişimin fiziksel boyutlarını betimler ve ergenliğe girmenin bir işareti olarak kabul edilir. Erinlik yıllarında çocuklar çok hızlı bir bedensel büyüme gerçekleştirir. Bedensel büyüme değerinde, bebeklik […]

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Google

Freud, insan kişiliğinin gelişimini psikoseksüel gelişim dönemleriyle açıklamış ve kişilik gelişiminde cinselliği temel alarak, cinselliği aşırı bir şekilde vurgulanmıştır. Erikson’sa insan kişiliğinin gelişimini psikososyal gelişim dönemleriyle açıklamış ve kişilik gelişiminde cinsellik yerine psikososyal gelişimi temel almıştır. Bununla birlikte, Erikson psikososyal gelişim kuramını geliştirirken, Freud’un gelişim kuramından etkilenmiştir. Erikson, Freud gibi, kişilik gelişimini dönemler halinde açıklamıştır. […]

Freud’un Kişilik ile İlgili Kuramları Google

Freud, yaşadığı dönem içerisinde pek çok konuyla ilgilenmiş ve bunlara ilişkin çeşitli kuramlar geliştirmiştir. Freud’un görüşlerini oluşturan bu kuramlar, pek çok psikolog tarafından temel alınmış ve onların görüşlerinin dayanak noktasını oluşturmuştur. Böylece Freud’un kuramlarını temel alan çeşitli psikodinamik kuramlar ortaya çıkmıştır. Freud’un kuramları, psikoloji alanını etkilemiş ve yeni görüşler, yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Freud; kişiliğin […]