Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Düşünelim, Tartışalım

Adi Komandit Ortaklık – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim Elindeki tasarrufunu değerlendirmek isteyen Bay (E), pazarlama alanında bir komandit ortaklık kurmak istemektedir. Arkadaşları (A), (D) ve (Ö) de kurulması düşünülen ortaklığa ortak olacaklardır. Hazırlıklarını tamamlayan arkadaşlar “Güçlü Pazarlama Komandit Ortaklığı” nı kurmuşlardır. Bay (E), (A) ve (Ö) kurulan ortaklığa komandite, Bay (D) komanditer ortak olarak katılmışlardır. Bu ünitede edindiğimiz bilgiler ışığında […]

Ahlak Gelişimi – Tartışma Google

Ahlak Gelişimi – Tartışma

1. Piaget’nin Ahlaki Gelişim Kuramına göre, çocukların ahlaki gelişimlerini hızlandırmak için yetişkinlerin neler yapabileceklerini tartışınız. 2. Kohlberg’in kuramında sözü edilen Gelenek Sonrası Düzeyde olmanın bireyler açısından yarar ve varsa zararları neler olabilir tartışınız. 3. Kohlberg’in kuramında bir gelişim düzeyinden bir sonrakine geçişin nasıl olabileceğini tartışınız. 4. Türk Eğitim Sistemini ahlak gelişimini sağlama işlevi açısından değerlendiriniz. […]

Anonim Ortaklığın Çıkarabileceği Menkul Kıymetler – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim (B) Anonim Ortaklığı, bir süredir, piyasalardaki durgunluk nedeniyle yeterli satış yapamamış ve alacaklısı (A)’ya olan borçlarını ödeyememiştir. Bu gelişmeler üzerine ortaklık yönetim kurulu, ortaklık aktiflerini değerlendirerek bilânço hazırlamış ve böylece ortaklık sermayesinin 2/3’nün karşılıksız kaldığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin tamamlanmasının mümkün olmadığı sonucuna vararak sermayenin 1/3’ü ile […]

Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul) – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim Faaliyet konusu ithalât ve ihracat olan Kocaman Anonim Şirketinde yolsuzluk şüphesi oluşması üzerine denetçiler, hesap döneminin bitiminden 1 ay sonra gerekli ilanları yaparak ve taahhütlü mektupla çağrılması gerekenleri de taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündeminden haberdar ederek, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Gündem maddesi olarak söz konusu yolsuzluk gösterilmiştir. Toplantıda yönetim kurulu […]

Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim Sermayesi 210. 000 Yeni Türk Lirası olan ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren 10 ortaklı (X) Anonim ortaklığı 07. 07. 2002 tarihinde genel kurul toplantısı yapacaktır. Toplantının gündemi şu şekilde belirlenmiştir: 1) Mobilya sektörünün eski cazibesinin kalmadığı ve bu alanın terk edilerek bilişim sektöründe faaliyete başlanmasının görüşülüp karara bağlanması, 2) Bilişim alanındaki alt […]

Bankacılık: Krediler – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim 1. Banka kredilerine uygulanan piyasa faiz oranının %20 olması durumunda, pür rekabet koşulları altında çalışan bir banka açacağı kredilere %21 faiz oranı uygulamak isterse hangi miktarda kredi açacaktır? Neden? 2. “Piyasa gücüne sahip bir banka kredilere uyguladığı faiz oranını piyasadaki diğer bankaların uyguladıkları faiz oranının üzerinde bir düzeye yükseltirse, hiçbir müşteri bu […]

Bankacılık: Mevduatlar – Tartışalım Google

Biraz Daha Düşünelim 1. Zorunlu rezerv oranının %15 olduğu bir ekonomik ortamda, mevduatların marjinal ürünü %85’ten büyük olabilir mi? Neden? 2. Aşağıdaki değişikliklerin her birinin bir bankaya ait mevduatların marjinal ürün değeri üzerindeki etkisini belirleyiniz: a. Piyasa mevduat arzında ortaya çıkan bir artış b. Piyasa mevduat talebinde ortaya çıkan bir artış c. Zorunlu rezerv oranındaki […]

Bankacılık: Yönetim ve Performans – Tartışma Google

Biraz Daha Düşünelim 1. Bir bankada yöneticilik görevi yürüttüğünüzü ve bilanço üzerinde yaptığınız incelemede, bankanızın 150 trilyon liralık sabit faizli, 350 trilyon liralık değişken faizli varlığa, buna karşılık 250 trilyon liralık sabit faiz ve 200 trilyon liralık değişken faizli yükümlülüğe sahip olduğunu belirlediğinizi kabul edelim. Görev yaptığınız bu banka için gelir açığı analizini gerçekleştirerek, a. […]

Bilgi İşleme Kuramı – Tartışma Google

Bilgi İşleme Kuramı – Tartışma

1. Öğrenmede, davranışçı yaklaşımla bilişsel yaklaşım arasındaki en temel ayrılığı açıklayınız. 2. Açıklayıcı bilgi, işlemsel bilgi ve koşul bilgisini karşılaştırarak bunların uzun süreli bellekte saklanış yerlerini söyleyiniz. 3. Kodlama ve geri getirme süreçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 4. Hiç unutma olmasa, birey öğrenmelerinde bundan nasıl etkilenir? İnsan belleğinin özelliklerini düşünerek açıklayınız. 5. Öğrencinin biliş bilgisinin güçlü […]

Bilişsel Gelişim – Tartışma Google

Bilişsel Gelişim – Tartışma

1. Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramına göre, çocukların bilişsel gelişimlerini hızlandırmak için, yetişkinlerin neler yapabileceklerini tartışınız. 2. Okulöncesi dönem çocuklarının; bilişsel gelişimini olumsuz olarak etkileyebilecek etmenler neler olabilir, bu etmenlerin olumsuz etkilerini giderme yolları neler olabilir, tartışınız. 3. Piaget’in kuramında, bir gelişim düzeyinden bir sonrakine geçişin nasıl olabileceğini tartışınız. 4. Türk Eğitim Sistemini bilişsel gelişimi sağlama […]