Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Dış Ticarete Giriş

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2262 – Dış Ticarete Giriş Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Günümüzde Dünya Ekonomisi – I Google

Dünyadaki 200 civarındaki bağımsız ülkenin ekonomik durumlarına ve birbirle­riyle olan ekonomik ilişkilerine göz attığımızda, ne yazık ki bunların en fazla 50 kadarının refah içinde olduğunu ve bu elli civarındaki ülkenin dünya toplam ih­racat ve ithalatın neredeyse tamamını gerçekleştirdiğini görürüz. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olacaksınız: – Dünya […]

Dünya Ekonomisinde Gayrisafi Milli Hasıla ve Büyüme Hızı Google

Dünya ekonomisinde GSMH, büyüme hızı ve kişi başına GSMH’de son yıllarda ne gibi gelişmeler meydana gelmiştir? Gayrisafi Milli Hasıla Bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğü hakkında genel bir fikir edinilmek istendiğin­de bilinmesi gereken ekonomik göstergelerden biri, belki de birincisi o ülkenin gayrisafi milli hasılasıdır. Çünkü bu rakam sayesinde o ülkede bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam gelir, toplam […]

Dünya Ekonomisinde Hizmet İhracat ve İthalatı Google

Dünya ekonomisinde hizmet ihracat ve ithalatında son yıllarda ne gibi gelişmeler meydana gelmiştir? 2003 yılında dünya hizmet ihracatı (ithalatı) bir önceki yıla göre % 12 oranında ar­tarak 1,76 trilyon dolara yükselmiştir. Bu değer aynı yıldaki dünya mal ihracatının % 24,2’sine karşılık gelmektedir. 1 trilyon 760 milyar doları oluşturan sektörlerden biri olan turizm ve seyahat, 517,4 […]

Dünya Ekonomisinde Mal İhracatı ve İthalatı Google

Dünya ekonomisinde mal ihracat ve ithalatında son yıllarda ne gi­bi gelişmeler meydana gelmiştir? 2002 yılı itibarıyla tüm dünya ülkelerinin mal ihracat-ithalat değerleri ve bu değerle­rin dünyanın toplam mal ihracat ve ithalatı içindeki paylan Tablo 1.7’de verilmiştir. Dünyanın ihracatı, başka gezegenlerle ticaret söz konusu olmadığına göre ay­nı zamanda dünya üzerindeki ihracat yapılan ülkelerin ithalatı demektir. Dolayısıy­la […]