Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Dil ve Edebiyat

Çağdaş Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı ve Türk Dili Dersleri

Anlatı Türü: Tiyatro Google

Tiyatro, sanatın bir kolu olmakla birlikte yazılı metinlere dayandığı için anlatı türlerinden sayılır. Tiyatro yapıtlarında olaylar ve kişi olmak üzere iki öge vardır. Romanda olduğu gibi tiyatro yapıtlarında da giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölüm vardır. Yine romanda olduğu gibi, girişten başlayarak izleyicilerde oyunun merakla izlenmesini sağlayan ve olayları sonuca götüren düğüm, tiyatro […]

Anlatım Nedir? Google

İyi ve doğru anlatım niçin önemlidir? Düşünce ve duygularımızın, başkalarına söz ya da yazıyla bildirilmesine anlatım diyoruz. Her dilin olduğu gibi, Türkçemizin de onu kullananlarca bilinmesi ve uyulması gereken anlatım kuralları vardır. Bunları: – Sözcüklerin yapı, anlam ve sesleriyle ilgili kurallar, – Cümlelerin yapı, anlam, yargı ve öğeleriyle ilgili kurallar olarak iki başlık altında toplayabiliriz. […]

Araştırma Raporlarının Bölümleri Google

Bilimsel içerikli raporların hazırlanışında, biçim ve içerik açısından dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir; elde edilen veriler çalışmaya nasıl bir düzen içinde yerleştirilmelidir? Gerek sosyal bilimler, gerekse fen bilimleri alanında yazılan tez, proje sonuç raporu vb. bir araştırma raporunda, ön sayfalar ve ana bölüm olmak üzere iki temel bölüm yer almaktadır. Aşağıda, bu temel bölümlerin her […]

Araştırma Raporlarının Yazım Kuralları Google

Biçim Araştırma raporlarında yaygın olarak kullanılan yazı karakteri Times New Roman, yazı büyüklüğü ise 12 puntodur. Araştırma raporlarında genellikle bir buçuk satır aralığı kullanılmaktadır. Paragraf başlarında tab verildiğinde, paragraf aralarında boşluk bırakılmaması; paragraf başlarında tab verilmediğinde ise, paragraf aralarında birer satır boşluk bırakılması önerilmektedir. Araştırma raporunun ana bölümlerinden her birinin yeni bir sayfadan başlanarak yazılması […]

Araştırmalarda Fen Bilimleri-Sosyal Bilimler Ayrımı Google

Fen bilimleri ve sosyal bilimler, inceledikleri konuların yanı sıra kullandıkları bilimsel araştırma yöntemleri ve araştırmaları raporlaştırma teknikleri açısından da farklılaşmaktadır. Fen bilimleri kapsamında yer alan fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, tıp gibi bilim dalları, inceledikleri olgular nedeniyle, bilimsel araştırma tanımına çok uygun, diğer bir deyişle, sistematik olarak veri toplama ve analizine dayalı bilimsel araştırmalar yürütebilmektedir. […]

Başlıca Türk Lehçeleri Google

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan Türkler kimlerdir ve dilleri ne gibi özellikler göstermektedir? Türk dili bugün, yedi bağımsız Türk Cumhuriyeti’nde (Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan) Türkiye Türkçesi, Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kazak ve Kırgız Türkçesi adları altında devlet dili olarak konuşulmaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar tek bağımsız Türk devleti olan […]

Bir Dilin Gücü ve Sözvarlığı Google

Bir dilin gücünü ve sözvarlığının zenginliğini belirleyen özellikler nelerdir? Önce, bir dilin zenginliğinden ve sözvarlığı teriminden ne anlaşıldığına değinmemiz yerinde olacaktır. Hemen belirtmemiz gerekiyor ki, dilbilimcilerin görüşüne göre, yeryüzünde ilkel dil yoktur; her toplumun dili, bireylerinin düşüncelerini, duygularını, tasarladıklarını anlatmaya, başkalarına iletmeye olanak verir. Bu anlatım, dilden dile değişen farklı biçimlerde ve birbirinden ayrılan kurallarla […]

Cümlede Anlam Özellikleri Google

Cümlelerimizin anlamları, anlatımlarımızı nasıl etkiler? Dilde kullanılan her cümlenin belirli bir görevi, bir işlevi vardır. Cümlelerin görevini, işlevini onu kullanan kişinin amacı belirler. Cümleyi söyleyen, yazan kişi neyi anlatmak, ne yapmak istiyor? Önemli olan bunu anlamaktır. Bir cümleyi duyduğumuzda, okuduğumuzda onun işlevini, anlamını doğru olarak kavrayabilmektir. Bu konuda Prof. Dr. Özcan Başkan’ın düşüncelerini aktaralım: Cümle, […]

Cümlelerin Genel Özellikleri Google

Şimdi de dilimizdeki cümlelerin genel özelliklerini belirtelim: – Türkçenin cümle yapısında temel öğeler sonda bulunur. Cümlenin temel öğeleri özne ve yüklemdir. Dilimizde yüklemin sonda bulunduğu cümlelere düz cümle adı verilir. Şiiri okurken önce anlamını düşündüm. Sonra harflerini, sözcüklerin istifine, dizelerin sıralanışına baktım. Bir dilde harflerin yan yana getirilmesiyle binlerce sözcük oluşuyor. Sonra da sözcüklerin yan […]

Cümlelerle İlgili Anlatım Bozuklukları Google

En çok yapılan cümle yanlışları nelerdir? Mantık Yanlışları Cümlenin temel niteliklerinden biri, mantık yönünden tutarlı olmaktır. Çok kısa cümlelerde, zihnimiz bu tutarlılığı otomatik olarak sağlayabilir. Ancak cümleler uzadıkça, mantık düzenini kurmak da zorlaşır. Cümlede çeşitli yönlerden tutarsızlıklar, çelişkiler ortaya çıkabilir. Şimdi, sözünü ettiğimiz mantık yanlışlarını görelim: Başbakan, yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Başsağlığı, ölenlere değil, […]