Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Dil ve Edebiyat

Çağdaş Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı ve Türk Dili Dersleri

Anlatı Türü: Eleştiri Google

Eleştiri; yazın, sanat ya da düşünce ağırlıklı yapıtları inceleyip çeşitli yönlerden değerli değersiz yanlarını ortaya koymadır. Bu amaçla hazırlanan yazılara da eleştiri yazısı denir. Yazın ve sanatta önemli bir yeri olan eleştiri, edebiyatımıza Batı yazınından gelen bir düz yazı türüdür. Eleştiri yazıları bir sanat ya da yazını yapıtını tanıtmakta önemli rol oynar. Eleştirmenler, okuyucuya yeni […]

Anlatı Türü: Fıkra Google

Fıkrayı iki ayrı anlamda kullanılmaktadır: 1. Gülünç, ilginç bir olayı kısa ve özlü bir biçimde anlatan nükteli öykücük şeklindeki fıkralar: Bu tür fıkralar, okurken güldürmekle birlikte, genellikle, bir öğüt vermek, bir pay çıkarmak için yazılır. Yalnızca güldürmek için yazılmış fıkralar da vardır. Yazılı fıkraların yanı sıra ağızdan ağza dolaşan ve ulusal kültürleri yansıtan sözlü yazın […]

Anlatı Türü: Gezi Yazıları Google

Gezi yazılarının özelliği, gözleme dayanan yazılar oldukları için gerçeği yansıtmalarıdır. Gezi yazıları, uzun bir süre, kolayca gezilip görülemeyecek yerleri tanıtma amacıyla yazılmıştır. Afrika, Çin, Hindistan, Kutuplar gibi, herkesin kolayca gidemeyeceği yerlerle ilgili gezi yazıları, büyük bir ilgi görerek okunmuştur. Gezi yazılarında görülen yerler anlatılırken, yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen bilgiler de eklenebilir. Ancak önemli […]

Anlatı Türü: Günlük (Günce) Google

Anılar gibi günlükler de bir iç dökmedir. Tarih atılarak yazılır. Günlükleri yazarının taşıdığı özelliğe göre iki grupta toplayabiliriz: – Dışa dönük yazarlarca tutular günlükler: Daha çok, değişik dış olayları; sanat, yazın, siyaset adamlarıyla ilgili düşünceleri; yenilen ya da beğeniler şeyleri anlatan günlüklerdir. – İçe dönük yazarlarca tutulan günlükler: Bilinçaltına yerleşmiş hayallerin, duygulanmaların ve iç tahlillerinin […]

Anlatı Türü: Makale Google

Bilim, sanat, kültür ve başka konularda bilgi vermek, bir düşünceyi ortaya koymak ya da savunmak amacıyla hazırlanan, yazarın kişisel görüşlerini de yansıttığı, gazete ve dergilerde yayımlanan yazılara makale adı verilir. Gazetelerde yayımlanan makaleler daha çok günün konularıyla ilgilidir. Dergilerde yayımlanan makaleler değişik konularda olabilir. Bilim dergilerinde yayımlananlar başta olmak üzere, hangi uzmanlık alanında olursa olsun, […]

Anlatı Türü: Mektup Google

Uzakta bulunan bir kişiye, bir kuruma ya da bir topluluğa bir düşünceyi, bir durumu bildirmek, bir şey istemek için yazılan yazılara mektup denir. Birbirlerinden uzakta yaşayan insanların haberleşme gereksiniminden doğan mektubun yazın değeri taşıyanları yazınsal bir tür oluşturmuştur. Bir görüşün açıklanması, savunulması amacıyla sanat değeri taşımasına özen gösterilerek yazılan, yazınsal mektuplar da çeşitlilik gösterir. Kişiden […]

Anlatı Türü: Öykü Google

İtalyan yazarı Boceacio’nun Decameron Öyküleri bu türün ilk örnekleri sayılır. Türk yazınında da ilk yazılı metinler olan Orhun Yazıtları öykü niteliği taşır. Destansal özellikleri ağır basmakla birlikte destandan öyküye geçişin özgün örnekleri olarak Dede Korkut Hikâyeleri’ni gösterebiliriz. Türk yazınında öykünün gelişim sürecinde, destanları izleyerek sözlü halk geleneğinde günümüze dek sürüp gelen halk öykülerini görüyoruz. XVI. […]

Anlatı Türü: Roman Google

Roman terimi Ortaçağ’da ortaya çıkmış ve Rönesans’tan sonra bugünkü anlamını kazanmaya başlamıştır. Yazınımıza roman, Tanzimat döneminde Batılı yazarlardan yapılan çevirilerle girmiştir. İlk roman çevirisi Fenelon’un Telemak’ıdır. Onu, Robenson Cruzoe, Sefiller, Monte Kristo gibi çeviriler izler. Yazarlarımızca yazılan ilk roman örneklerine 1870’ten sonra rastlıyoruz. Şemsettin Sami’nin Taaşşuk- ı Telat ve Fıtnat’ını izleyerek, Namık Kemal’in İntibah, Cezmi; […]

Anlatı Türü: Röportaj (Görüşme) Google

Yazınımızda yirminci yüzyılın başlarında ün kazanmış yazar ve şairlerle yapılan konuşmalar biçiminde ortaya çıkan bu tür, giderek gelişme göstermiştir. Günümüzde yalnızca yazar ve şairlerle değil, değişik sanat dallarında tanınmış kişiler, bilim adamları, siyasetçiler görüşme için seçilebiliyor. Bugünkü anlamda röportajlar, yazınımızda yirminci yüzyılın başlarında görülmeye başlar. Bu tür yazıları başlatan ilk yazarımız, Ruşen Eşref Ünaydın’dır. Ruşen […]

Anlatı Türü: Şiir Google

En eski yazın türü ve anlatım yolu şiirdir. Yazının bulunuşundan önce şiir ağızdan ağıza dolaşan bir anlatım olmuştur. Şiirin uzun süre kullanılan tanımı” Ölçülü, uyaklı söz” olmuştur. Ancak giderek değişen şiir anlayışına göre, değişik şiir tanımlarıyla karşılaşıyoruz. Genel tanımıyla yazın türü olarak şiir “Duygu, düşünce, gözlem, izlenim ve imgelerin genellikle ölçü, uyak, ses uyumu gibi […]