Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023 – Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Yurttaş ve Çevresi: Devlet, Toplum, Ulus Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İnsanlığın toplumsal ve siyasal evrimi sürecinde yönetimin yerini ve önemini kavrayacak, – Devletin doğuşu ve gelişimiyle ilgili bilgiler kazanacak, – Devletin niteliğine ilişkin çeşitli kavramları öğrenecek, – Devlet-toplum ilişkisini siyasal-hukuksal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirebileceksiniz. İçindekiler Topluluk, Toplum ve Yönetim Devlet Devlet ve Ulus Anayasalarımız ve Ulusal Devlet Devlet ve […]

02. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 1: İnsan Haklarına Saygı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İnsan hakları kavramının ne anlama geldiğini kavrayacak, – Temel hak ve özgürlüklerin nasıl sınıflandırdığını öğrenecek, – Temel hak ve özgürlüklerin hangi hallerde ve nasıl sınırlanabileceği görecek, – Anayasamızda bu konuda yer alan temel ilkeleri öğrenecek, – İnsan haklarının günümüz dünyasında kazandığı uluslararası boyutu değerlendirebileceksiniz. İçindekiler Giriş 1982 Anayasası ve […]

03. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 2: Laiklik Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Laikliğin anlamını öğrenecek, – Laikliğin tam anlamıyla uygulanabilmesi için hangi ilkelere uyulması gerektiğini kavrayacak, – Laikliğin Türkiye’de gelişimi konusunda bilgiler edinecek, – Laikliğin korunmasının Türkiye için ne denli önemli olduğunu düşünmeye başlayacak, – Anayasada yer alan laiklikle ilgili hükümleri tartışabileceksiniz. İçindekiler Din Özgürlüğünün Sağlanması Resmi Bir Devlet Dininin Olmaması […]

04. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 3: Demokratik Devlet Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Demokrasinin temel ilkelerini öğrenecek, – Ulusal egemenlik kavramı üzerinde düşünme olanağı bulacak, – Serbest seçimlerin ilkelerinin neler olduğunu görecek, – Siyasal partilere ilişkin temel bilgileri edinecek, – Demokrasinin ülkemiz bakımından sahip olduğu yaşamsal önemi daha iyi değerlendirebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Demokrasi ve Cumhuriyet Demokrasi ve Ulusal Egemenlik Demokrasi ve […]

05. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 4: Hukuk Devleti Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Hukuk Devleti’nin ne anlama geldiğini öğrenecek, – Hukuk Devleti’nin gerçekleştirilebilmesi için nelerin gerektiğini anlayacak, – Demokratik bir ülkede yargı denetiminin değerini kavrayacak – Hukuk Devletinin kişiler açısından taşıdığı önem üzerinde düşünme fırsatı bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Devletin Sınırlandırılması ve Temel Hakların Korunması Yasalarda Anayasaya Uygunluğun Sağlanması Yönetimde Hukuka Bağlılığın […]

06. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri 5: Sosyal Devlet Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Sosyal devlet kavramını ve bu anlayışın gelişmekte olan ülkelerde ne anlama geldiğini öğrenecek, – Sosyal devletin gerçekleşmesi için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde düşünecek, – Çalışma yaşamıyla ilgili anayasal düzenlemelerin neler olduğunu öğrenecek, – Sendikal hakların demokratik bir devletteki önemini değerlendirme olanağı bulabileceksiniz. İçindekiler Sosyal Devlet Kavramı Sosyal […]

07. Türkiye’de Devletin Yapısı ve İşleyişi 1: Yasama Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – TBMM ile ilgili temel bilgileri edinecek, – Milletvekillerinin seçimi ve hukuki statüleriyle ilgili önemli noktaları öğrenecek, – TBMM’nin işleyişini ana çizgileriyle kavrayacak, – Yasamanın yürütmeyi denetleme yollarını anlayabileceksiniz. İçindekiler Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Üyelerinin Seçimi Milletvekili Seçilme Yeterliği TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü TBMM’nin Çalışma Düzeni TBMM’nin Görev ve […]

08. Türkiye’de Devletin Yapısı ve İşleyişi 2: Yürütme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Yürütme erkiyle ilgili genel bilgi edinecek, – Yürütme alanının üst yönetimini oluşturan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun görev ve yetkilerini öğrenecek, – Cumhurbaşkanının anayasal konumunu kavrayacak, – Parlamenter sistemin özünü oluşturan siyasal sorumluluk mekanizmasının nasıl işlediğini göreceksiniz. İçindekiler Yürütme Kavramı Yürütmenin Güçlendirilmesi 1982 Anayasası’na Göre Yürütme Organı Özet Test […]

09. Türkiye’de Devletin Yapısı ve İşleyişi 3: Yargı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Ülkemizdeki yargı türleri konusunda genel bir bilgi sahibi olacak, – Ülkemizde yargının nasıl örgütlendiği konusunda temel bilgiler edinecek, – Yüksek mahkemelerin kuruluş ve görevlerine ilişkin öz bilgileri öğrenecek, – Yargı işlevinin önemi konusunda düşünme fırsatı bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi Adli Yargı ve Yargıtay Yönetsel […]

10. Yönetim ve Kamu Örgütlenmesi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Yönetim ve bürokrasi olgusunu öğrenecek, – Kamu örgütlenmesinin niteliği ve merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri hakkında bilgi edinecek, – Kamu tüzel kişiliği kavramı ve türleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Bürokrasi Kamu Örgütlenmesi Kamu Örgütlenmesinin İlkeleri Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Türleri Özet Test Soruları Sıra […]