Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Çevre ve İnsan

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Trafik ve İlkyardım, Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Google

1982 Anayasası yapılırken, siyaset ve hukuk çevrelerinin üzerinde görüş birliği sağladıkları ender koşulların başında, Türkiye’de, 1961 Anayasası öncesi olduğu gibi, tek meclisli bir sisteme dönüş geliyordu. Bunun nedeni, ülkenin parlamento desteği zayıf hükümetlerle yönetildiği 1973-1980 döneminde yasama sürecinde ortaya çıkan tıkanıklıkların bir ölçüde de parlamentonun iki meclisli yapısından kaynaklanmış olmasıydı. Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet […]

Türkiye’de Yönetimi Etkileyen Kültürel Değerler Google

Yetke İlişkileri ve Türk Kamu Yönetimi Kültür-yönetim etkileşimini ele aldığımız bir önceki ünitede, yönetim kültür ilişkisi incelenirken üzerinde en çok durulan konunun yetkeye (otorite) ilişkin kültürel değerler ve bunun uzantısı olarak yetkeye karşı tutumlar olduğunu, bunun nedeninin de yönetimin her şeyden önce bir yetke ilişkisi -yöneten-yönetilen ilişkisi- olduğunu belirtmiştik. Türk toplumuna ve Türk kamu yönetimine […]

Uyuşmazlık Mahkemesi Google

Uyuşmazlık Mahkemesi adli, yönetsel ve askeri yargı yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamakla görevli bir yüksek mahkemedir. Aynı konuda kendilerini yetkili gören birden çok mahkeme varsa ya da tam tersine hiçbir yargı mercii davanın kendinde görülmesini kabul etmiyorsa, çeşitli mahkemelerce verilmiş kararlar arasında çelişki varsa bu mahkemeye başvurulur. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay […]

Yargı Kuruluşlarının Güvenilirliğinin Sağlanması Google

Hukuk devletinin gerekleri olarak ele aldığımız, yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması ve yönetimde hukuka bağlılığın yargı denetimine tabi olması ilkeleri, bu denetimin en etkili araçları olan yargı organlarının güvenilirliğinin sağlanmasını gerektirir. Bu güvenilirliğin sağlanamaması, vatandaşların mahkemelere duyacakları güven duygusunu sarsacak, hukuk devleti ilkesi ve toplumdaki adalet duygusu zedelenecektir. Yargının toplumsal yaşamda sahip olduğu büyük önem, 1961 […]

Yargısal Denetim Google

Yönetimin hukuka uygun çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan bir başka denetim yolu yargısal denetimdir. Ancak yargısal denetimin işleyişi ve varlık nedeni öbür denetim yollarından farklıdır. Yargısal denetimin varlık nedeni, yönetimin hukuka aykırı uygulamaları karşısında yurttaşların haklarını ve çıkarlarını korumaktır. Yargı birliğinin geçerli olduğu ülkelerde yönetimin hukuka aykırı eylem ve işlemleriyle hakları ve çıkarları zedelenmiş olanlar olağan […]

Yasalar Önünde Eşitlik Google

Yasalar önünde eşitlik, kişiler arasında kanunların uygun, her şeyden önce kişiler arasında kanunların uygulanması bakımından bir fark gözetilemeyeceği anlamına gelir. Başka bir deyişle yasalar, toplum içindeki yeri, ekonomik gücü, cinsiyeti ya da toplumsal/etnik kökeni ne olursa olsun, herkese aynı biçimde uygulanmalıdır. 1982 Anayasasının 10. maddesi, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, […]

Yasalarda Anayasaya Uygunluğun Sağlanması Google

Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleşmesi için, yasaların, anayasaya uygunluğunun sağlanması zorunludur. Gerçekten de eğer bir ülkede anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı söz konusuysa, o ülkede yasaların en üst kurallar bütünü olan anayasaya uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekir. Bu denetimin başlıca iki yolu olduğu söylenir: Siyasal denetim ve yargısal denetim. Siyasal denetim, yasaların anayasaya uygun olup olmadıklarının siyasal […]

Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları: Yerel Yönetimler Google

Yer yönünden yerinen yönetim kuruluşları, bir başka deyişle yerel yönetimler “belli amaçlara ulaşmak, belli gereksinmelere yanıt vermek üzere, toplumların tarihsel gelişmesine koşut olarak ortaya çıkmış birimlerdir. Yanıt verdikleri gereksinmeler ve gelişmelerini sağlayan etmenler, siyasal, yönetsel ve toplumsal nitelik taşırlar” (Keleş, 2000: 21). Yerel yönetimler, yerel demokrasi ve yerel özerklik kavramlarına dayalı olarak örgütlenirler. Bu açıdan […]

Yönetimde Hukuka Bağlılığın Sağlanması Google

Hukuk devletinin gerçekleşmesi bakımından, yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması tek başına yeterli sayılamaz. Yasaları uygulayacak olan yönetimin hukuka bağlı kalmasının sağlanması, hukuk devleti denince belki de akla ilk gelen husus olmaktadır. Anayasa da, yönetimin hukuka bağlılığının sağlanması bakımından yer alan ilk hüküm, yürütme yetki ve görevinin anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirileceğini belirten 8. madde […]

Yönetsel Denetim Google

Sıradüzensel (Hiyerarşik) Denetim Yönetimin örgütlenmesi sıradüzensel (hiyerarşik) bir biçimde gerçekleşir. Bu düzende, her birim bir üstündeki birime bağlıdır, onun buyruğu altındadır. Başka bir deyişle bir ast-üst ilişkisi vardır; örgüt bütünlüğü bu bağlantılarla sağlanır ve bu yapının en üstünde örgütün baş yöneticisi bulunur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, denetleme yönetim sürecinin en önemli öğelerinden biridir, dolayısıyla yöneticinin […]