Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Çevre ve İnsan

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Trafik ve İlkyardım, Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersleri

Siyasal Faaliyet ve Siyasal Partiler Google

Siyasal Faaliyette Bulunma Hakkı Serbestçe siyasal faaliyette bulunma hakkı, demokratik rejimlerin temelini oluşturur. Kişiler, farklı siyasal görüşler çerçevesinde siyasal kararların oluşumuna özgürce etkide bulunma olanağına sahiptirler. Bu olanak, belli aralarla yapılan seçimlerde oy kullanmaktan ibaret değildir. Çoğulcu demokrasi, siyasal katılma kanallarının herkese açık olduğu, halkın siyasete etkin bir biçimde katıldığı sisteme verilen isimdir. Anayasa, vatandaşların […]

Sosyal Devlet Kavramı Google

Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra demokratik ülkelerde benimsenen ve uygulanan sosyal devlet anlayışı, 1961 Anayasası ile Anayasa hukukumuza girmiş, 1982 Anayasasında da Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmıştır. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, 1982 Anayasası genişçe yer verdiği sosyal devlet ilkesi bakımından bir hayli tedirgin” bir bakış açısını yansıtmaktadır. “Sosyal adalet” ve “insan onuru ile bağdaşır yaşam […]

Sosyal Devleti Gerçekleştirme Önlemleri Google

Bir devletin sosyal devlet olabilmesi, bu anlayışın gerektirdiği bazı hakların tanınması ve birtakım önlemlerin alınmasına bağlıdır. Bunlar anayasalarda düzenlenmiş olabileceği gibi, yasalarla gerçekleştirilmiş de olabilir (Tanör, 1978:195-212). 1924 Anayasası’nda parasız ilköğretim ve çiftçinin topraklandırmasına ilişkin Anayasaya sonradan eklenen hüküm dışında, sosyal devlet anlayışı ile ilgisi kurulabilecek bir düzenleme yer almamaktaydı. Buna karşın, bu dönemde çalışma […]

Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı Google

1982 Anayasası’nın değişik 65. maddesi “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikler gözeterek mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” diyerek, sosyal devlet anlayışı bakımından üzerinde durulması gereken önemli bir sorunu ortaya koyuyor. Anayasayla hemen her alanda kapsamlı görevler üstlenmiş olan devletin, bütün bu amaçları gerçekleştirmesi bugünden yarına olabilecek […]

TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Google

Milletin Temsili Anayasamıza göre, -TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler”. Önceki anayasamızla da aynen var olan bu hükümle, milletvekillerinin seçmenlerinin direktifleriyle bağlı birer delege değil, kendi serbest iradeleriyle ulusun çıkarının ne olduğuna karar verebilecek birer temsilci oldukları vurgulanmış olmaktadır. Kuşkusuz bu ilke, siyasal partilere dayanan gönümüz siyasi yaşamında, milletvekili […]

TBMM Üyelerinin Seçimi Google

Anayasamız, milletvekillerinin seçimine ilişkin genel demokratik ilkeler dışında seçim sistemine ilişkin bir hüküm içermemektedir. Başka bir deyişle, seçim çevrelerinin nasıl saptanacağı, milletvekillerinin seçim çevrelerine hangi kurallara bağlı olarak dağıtılacağı ve oyların değerlendirilmesinde hangi sistemin kabul edileceği konuları yasalara bırakılmaktadır. Ancak, yasa koyucu, 1995 değişiklikleri ile Anayasa’nın 67. maddesine eklenen ve “seçim kanunları, temsilde adalet ve […]

TBMM’nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları Google

Parlamentolu sistemlerde, yasama organının en önemli görevlerinden birini de hükümetin denetlenmesi oluşturur. Bu denetimin araçları Anayasa da belirtilmiştir: – Soru: Milletvekillerinin, başbakan veya bakana, bilgi almak amacıyla soru sormalarıdır. İki türü vardır: Sözlü soru ve yazılı soru. Her ikisi de yazılı önerge ile sorulmakla birlikte, sözlü sorular başbakan veya ilgili bakan tarafından meclis kürsüsünden sözlü […]

TBMM’nin Çalışma Düzeni Google

İçtüzük TBMM, çalışmasını anayasaya ve kendi yaptığı içtüzüğe göre yürütür. Anayasa, içtüzüğün, meclisteki siyasi parti gruplarının meclis çalışmalarına üye sayıları oranında katılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmesini öngörmektedir. İçtüzüğün Anayasaya uygun olup olmadığını denetleyecek organ ise Anayasa Mahkemesidir. Başkanlık Divanı TBMM Başkanlık Divanı; Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Kâtip Üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. Başkanlık Divanının oluşumunda, siyasi parti […]

TBMM’nin Görev ve Yetkileri Google

Parlamenter bir sistemde yasama organının yetkilerini iki ana başlık altında toplamak mümkündür: Yasa yapma yetkisi ve hükümetin denetlenmesi ile ilgili yetkiler. Anayasanın 87. maddesinde sayılan TBMM’nin yetkilerinden para basılması, af yetkisi ve ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin olanlar, sembolik önemleri dolayısıyla TBMM tarafından yerine getiriliyorlar (Soysal, 1993:195). Savaş ilanı, yabancı ülkelere asker göndermeye izin verme […]

Topluluk, Toplum ve Yönetim Google

İnsanlığın geçmişine baktığımızda, yalnızca insanların değil, insansı yaratıkların bile tek baş­larına değil, topluluklar halinde yaşadıklarını görüyoruz. İnsanlığın geçmişini inceleyen insan­bilimciler ve tarihçiler, insan topluluklarının evrimini çeşitli dönemlere ayırarak ele almaktadır­lar. İlk insan toplulukları, toplumbilimsel anlamda birer toplum (cemiyet) niteliği taşımadıkla­rı için genellikle topluluk (cemaat) olarak adlandırılmakta ve insan topluluklarının evrimi en kaba sınıflandırma ile ilkel […]