Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Çevre ve İnsan

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Trafik ve İlkyardım, Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersleri

Kamuoyu Denetimi Google

Demokrasilerde kamu yönetiminin yurttaşların istek ve dileklerine karşı duyarlı olması gerekir. Yurttaşların belli bir konuyla ilgili kanılarının yoğunlaşması yönetimi de o yönde davranmaya iter. Yurttaşlar yönetimin işleyişine karşı duyarlıdırlar. Bir kamusal hizmetin sunulmasıyla ilgili olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen ya da hukuka aykırı davranışlar içine giren bir yönetici kamuoyunun baskısıyla görevinden uzaklaştırılabilir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının […]

Kültür Kavramı ve Yönetimi Etkileyen Kültürel Değerler Google

Kültür Kavramı ve Kültürün Özellikleri Toplumsal bilimlerde belki de tanımlanması en güç kavramlardan biri kültür kavramıdır. Bu güçlük, kültür kavramının çok değişik anlamlarda kullanılmasından ve bu konuyla ilgilenen değişik alanlarda çalışan yazarların kendi bakış açılarına göre çok değişik tanımlar yapmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kültür kavramını tanımlamak yerine, “tanımak” ve “tanıtmak”tan söz edenler vardır. Kimi […]

Laikliğin Korunması Google

Laikliğin korunması bakımından en büyük sorumluluğun, çağdaş bir toplumda yaşama bilincine sahip yurttaşlara düştüğüne kuşku yoktur. Ama laikliğin ülkemizin varlığı ve geleceği bakımından taşıdığı büyük önem, bu ilkenin Anayasa ve yasalar ile özel olarak korunmasını da gerekli kılmaktadır. Din Özgürlüğünün Kötüye Kullanılamaması Din özgürlüğünü düzenleyen Anayasa’nın 24. maddesi, bu özgürlüğün hangi hallerde kötüye kullanılmış sayılacağını […]

Merkez Örgütü Google

Başbakanlık Örgütü Cumhuriyet sonrasında başbakanlık örgütü ile ilgili ilk düzenleme 20 Mayıs 1933 gün ve 2187 Sayılı “Başvekâlet Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun”dur. İlk kez başbakanlık merkez örgütü oluşturulan bu yasa daha sonra birçok değişikliğe uğramıştır. Başbakanlık örgütü ile ilgili son kapsamlı düzenleme 10.10.1984 tarih ve 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun ile gerçekleştirilmiştir. Yasa’nın […]

Milletvekili Seçilme Yeterliği Google

Türkiye’de milletvekili seçilebilmek için 30 yaşını doldurmak gereklidir. Bunun dışında “en az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç bir yıl veya fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar” milletvekili seçilemeyecekleri gibi, yine aynı maddede sayılan bazı suçlar nedeniyle hüküm giyenler de “affa uğramış […]

Resmi Bir Devlet Dininin Olmaması Google

Din özgürlüğünün tüm boyutlarıyla sağlanması, devletin ve toplumun bireyler üzerinde dinsel baskıda bulunmasını önlemeyi gerektirir. Laik bir devlette tüm dini inançların aynı olanaklardan yararlanabilmesi gerekir. Resmi bir devlet dininin varlığı ise, devlet öteki dini inançlara hoşgörü ile davransa bile, din özgürlüğü ile bağdaşmaz. Çünkü laik bir devlet, toplumdaki yaygınlığı ne ölçüde olursa olsun, herhangi bir […]

Sayıştay Google

Anayasaya göre Sayıştay genel ve katma bütçeli kuruluşların bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan bir kuruluştur. Ağırlığını mali denetim oluşturan Sayıştay çalışmalarının yargısal yönleri de vardır. Anayasa’nın yüksek mahkemeler arasında saymamakla birlikte, Sayıştay’a yargı bölümünde yer vermesinin sebebi de budur. Sayıştay’ın yargı kararlarına karşı […]

Sendikal Haklar Google

Ancak toplu olarak kullanılabilen, bu nedenle kolektif sosyal haklar da denen sendika, toplu sözleşme ve grev hakları, bir devlete sosyal niteliğini veren demokratik hakların başında gelirler. Birbirleriyle bağlantılı bir hak üçgeni oluşturan sendikal haklar, ilk bakışta yalnızca çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor gibi görünse de, kullanımları, tüm toplumu ilgilendiren bir özellik gösterirler. Güçsüz toplumsal kesimlerin işyerinden […]

Serbest Seçimler Google

Demokrasi, en basit tanımıyla, siyasal iktidarın belirlenmesinde halkın söz sahibi olduğu rejimdir. Temsilcilerin serbest seçimlerle iş başına gelmeleri ve bu seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanmaları, demokrasinin vazgeçilmez kuralıdır. Seçimlerin serbest olması demek, birden fazla aday arasında gerçek bir tercihe olanak vermesi demektir. Bu ise: – Herkesin seçimle gelinen görevlere aday olabilmesini; – Adayların, hukuken eşit koşullarda […]

Siyasal Denetim Google

Halkın temsilcilerinden oluşan parlamentonun kamu yönetimi üzerinde dolaylı bir denetimi söz konusudur. Bu denetim niteliği gereği siyasal bir denetimdir. Daha önceki ünitelerde de belirtildiği gibi, bakanlar kurulu ve tek tek bakanlar ülkenin Anayasa ve yasalar çerçevesinde belirlenen amaçlara göre yönetiminden parlamentoya karşı sorumludur. Ancak bakanların sorumluluğu bununla sınırlı değildir. Her bakan “kendi yetkisi içindeki işlerden […]