Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Çevre ve İnsan

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Trafik ve İlkyardım, Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersleri

Devletin İşleyişini ve Toplumsal Kuralların Dini Kurallar Olmaktan Çıkması Google

Laiklik, din özgürlüğünün geçerli olduğu ve dinsel kuralların siyasal ve toplumsal yapıda kurucu nitelikte olmadığı bir düzendir. Böyle bir devlette, yönetim din kurallarına göre değil, toplumsal gereksinimlerin bilimsel değerlendirmesine göre işler. Başka bir deyişle laiklik, devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılmasının ötesinde, kamusal ve toplumsal yaşamın bir dini inancın baskı altında bulunmamasını da gerektirir. Bu, […]

Devletin Sınırlandırılması ve Temel Hakların Korunması Google

Kişilere hukuk güvenliği sağlamak, her şeyden önce devlet iktidarının sınırlandırılmasını gerektirir. Devlet gücünün tek elde toplanmasını önlemek, yetki sahiplerini karşılıklı dengeleme yöntemlerine bağlı kılmak, belli görevlerde bulunmayı belli sürelere bağlamak, bazı devlet organlarına bağımsızlık vererek siyasal iktidarın etkisinden uzak tutmak gibi önlemler hep bu amaca yöneliktir. Bütün bu kuralları üstün bir metinde toplamayı amaçlayan anayasacılık […]

Din Özgürlüğünün Sağlanması Google

Din özgürlüğü, belli bir dini görüşü benimsemek demek olan dini inanç (vicdan) özgürlüğü ile bu inancın gerektirdiği ibadeti uygulayabilme hakkını içerir. Dini inanç özgürlüğü öteden beri Anayasalarımızda mutlak olarak korunan bir haktır. I982 Anayasası da herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğunu belir terek bu alanı mutlak bir güvence altına almıştır. Kişiler farklı […]

Genel Yönetimin Taşra Örgütü Google

Günümüz taşra örgütlenmesinin geçmişi 1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesine dek uzanır. Fransız mülki idare sistemini esas alan ve Tanzimat sonrasında genel yönetimin taşra örgütünde gerçekleştirilen en sistemli ve kapsamlı düzenleme niteliğindeki Nizamname ile oluşturulan mülki idare sistemi günümüze kadar çok köklü değişiklikler geçirmemiş, varlığını sürdürmüştür (Ortaylı, 1979: 290 vd.). Günümüzde mülki idare sistemimizi belirleyen temel […]

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Google

Hukuk Devleti ile ilgili ünitede belirtildiği gibi, mahkemelerin ve yargıçların bağımsızlık ve güvencelerini sağlamak açısından atılan en büyük adım 1961 Anayasası ile Yüksek Hâkimler Kurulu’nun oluşturulmuş olmasıydı. 1982 Anayasası bu kurulu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu olarak yeniden düzenlemiştir. Yedi üyeden oluşan kurulun başkanı Adalet Bakanı’dır. Adalet Bakanlığı müsteşarı da kurulun doğal üyesidir. Kurulun beş […]

Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları: Kamu Kurumları Google

Oluşumlarının Gerisinde Yatan Nedenler ve Nitelikleri Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının, yani kamu kurumlarının oluşturulmalarının gerisinde birkaç nedeninin yattığı söylenebilir (Karasu, 2004: 222 vd. Gözübüyük- Tan,1998: 238; Duran, 1982: 188): – Kamu hizmetlerinin genişlemesi ile birlikte kamu idarelerinin (devlet tüzel kişiliği ve yerel yönetimler) fiziki kapasite açısından hizmet ve faaliyetleri yürütmede yeterli olamamaları nedeniyle bir hizmet […]

Kamu Denetçisi Google

Yönetimin denetlenmesi amacıyla özel yargı yerlerinin bulunmadığı kimi ülkelerde, yönetimin yasama organına bağlı olarak çalışan tarafsız denetçiler tarafından denetlenmesi söz konusu olmaktadır. Kamu denetçileri, yurttaşların yönetimin hukuka aykırı eylem ve işlemleriyle ilgili yakınmalarını kabul eder, yurttaşın başvurusunu haklı bulursa, işlemi yapan ya da eylemde bulunan yönetim kuruluşunun bu hukuka aykırı uygulamadan vazgeçmesini kamuoyunu ve siyasal […]

Kamu Örgütlenmesi Google

Yönetimin temel öğelerinden biri olan örgütlenme, yönetim sürecinin maddi, görülebilir, karşılaştırabilir, ölçülebilir boyutudur. Herhangi bir amaç ya da politika örgütlenme ile somutluk kazanır. Amacın ya da politikanın niteliği örgütlenmenin niteliğini de belirlemektedir. Örgütlenme, zaman ve mekâna, kültürel ve toplumsal yapıya, siyasal ve ekonomik koşullara, hizmetin gerektirdiği şartlara ve teknik içeriğe göre farklılık göstermektedir. Kamu hizmetleri […]

Kamu Örgütlenmesinin İlkeleri Google

Kamu hizmetleri, kamu iktidarının bir merkezde toplanması ya da iktidarın çeşitli parçalar arasında dağıtılması ile ilgili bir tercihe bağlı olarak farklı biçimlerde, çeşitli siyasal ve yönetsel ilkeler ışığında örgütlendirilebilir. Kamu örgütlenmesinin ilkeleri, kamu hizmetlerinin hukuki bir biçim almasıdır. Kamu hizmetinin kurulması, kamu iktidarını kullanma yetkisine sahip birimler arasındaki yetki paylaşımıdır. Bu yetki paylaşımı ilk olarak […]

Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Türleri Google

Kamu örgütlenmesi, kamu tüzel kişileri ve onlara bağlı örgütlerden oluşur. Anayasa’nın idarenin kuruluşuna ilişkin temel ilke olarak belirlediği “idarenin bütünlüğü” göz önünde bulundurulduğunda kamu örgütlenmesinin her bir parçası (kamu örgütleri), “ya başlı başına birer tüzel kişidir ya da belli kamu tüzel kişiliğinin bir öğesidir’, bir başka deyişle kamu örgütlenmesinde bir örgüt, hiçbir kişiye bağlı olmadan […]