Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Çevre ve İnsan

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Trafik ve İlkyardım, Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersleri

Askeri Yargı Google

1961 Anayasası ile güvence getirilmek amacıyla Anayasa’nın kapsamına alınan “askeri yargı” alanı 1971 anayasa değişiklikleri ile genişletilmişti. 1982 Anayasası da askeri yargı düzenini tüm yaygınlığı ile korumaktadır. Askeri Yargıtay Askeri yargı alanında yüksek mahkeme görevini Askeri Yargıtay yerine getirir. Askeri Yargıtay askeri mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Askeri Yargıtay üyeleri Askeri Yargıtay […]

Bürokrasi Google

İster özel yönetim ister kamu yönetimi olsun yönetimden söz edildiğinde ilk akla gelen kavramlardan biri bürokrasidir. Latince “burra” (masaları kaplamada kullanılan koyu renkli kalın kumaş) ve Yunanca “kratos” (egemenlik, yönetim) sözcüklerinin bir araya getirilmeleriyle türetilen bürokrasi sözcüğü ilk kez 1745 yılında iktisatçı Vincent de Gournay tarafından büroların artan egemenliğini betimlemek için kullanılmıştır (Fişek, 2005: 102). […]

Demokrasi ve Cumhuriyet Google

1921 Anayasası’nın 1923 yılında değiştirilmesi ile ilan edilen Cumhuriyet ilkesi, 1982 Anayasası’nın 1. maddesinde, Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir biçiminde yerini almaktadır. Yine 1924 ve 1961 Anayasalarında olduğu gibi devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükmün değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği de Anayasada tekrarlanmaktadır. Cumhuriyet kavramı, demokrasi kavramıyla sıkı sıkıya bağlı olmakla birlikte, ondan daha farklı bir […]

Demokrasi ve Temsil Google

Eski Yunan kent demokrasilerinde görülen ve halkın bir araya toplanıp devlet işleri hakkında kararlar aldıkları “doğrudan demokrasi” adı verilen yönetimi artık çok gerilerde kalmıştır. Geniş topraklarda hüküm süren, çok sayıda insanın yaşadığı, yönetim sorunlarının karmaşıklaştığı günümüz devletlerinde bu yöntemi uygulamaya artık olanak yok. Bu nedenle bütün demokratik ülkelerde benimsenen tutum, halkın belli bir süre için […]

Demokrasi ve Ulusal Egemenlik Google

1982 Anayasası’nın 6. maddesi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek ilk defa 1921 de anayasa hukukumuza giren ulusal egemenlik ilkesini tekrarlamaktadır. Egemenliğin ulusun olduğunu söylemek, devlet yaşamında en üst gücün bir tek kişi ya da gruba değil, bütün ulusa ait olduğu anlamına gelir. Anayasa’nın 6. maddesinin son fıkrası egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya […]

Denetim Kavramı Google

Denetim, en genel anlamıyla, bir işin öngörüldüğü biçimde yapılıp yapılmadığının saptanması olarak tanımlanabilir. Denetim yönetim sürecinin son evresidir. Her yönetsel eylem beraberinde denetimi de getirir. Bir örgütün, örgütte çalışan görevlilerin eylemlerinin örgüt amaçlarına, örgütün kurallarına, yöneticiler tarafından verilen buyruklara uygun olarak, örgütün öbür birimleriyle uyum içinde çalışıp çalışmadıkları, kendilerine verilen yetkileri yerinde (isabetli) ve doğru […]

Devlet Google

Devletin Tanımı ve Öğeleri Günümüzde en çok kullanılan kavramlardan biri olmasına ve günlük yaşantımızda kolayca algılanabilmesine karşın, “devlet”, somut olarak tanımlanması hayli güç bir kavramdır. Her şeyden önce devlet kavramının biri geniş, biri dar olmak üzere iki anlamda kullanıldığını gö­rüyoruz. Geniş anlamda “devlet” kavramından, belli bir biçimde örgütlenmiş insan topluluğu anlaşılır. Dar anlamda devlet kavramı […]

Devlet İle Din Kuruluşlarının Ayrılması Google

Laiklik, devlet ile dini kurumlar arasındaki ilişkinin belli bir biçimde olmasını gerektirir. Bu iliş ki, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve dinin, kişilerin iç dünyalarına ait bir inanç sistemi olarak korunması amacına yönelik olarak düzenlenir. Böylece hem dine bağlı devlet, hem de devlete bağlı din anlayışları reddedilmiş olur. Ne var ki gerek İslam dininin […]

Devlet ve Toplum Google

Yukarıda devleti, geniş anlamda örgütlenmiş insan topluluğu, dar anlamda da bu insan top­luluğunun yönetim aygıtı olarak tanımlamıştık. Geniş tanımdan yola çıkıldığında devlet top­lumsal sistemle özdeşleşirken, dar tanım esas alındığında devlet, toplumla özdeş değildir; genel toplumsal sistemin alt sistemlerinden biri konumundadır. Bu durumda bir siyasal-hukuksal kurum olan devlet ile toplum arasında bir ayrışma olmakta, kamusal alan […]

Devlet ve Ulus Google

Devletin kurucu unsurlarından biri olan insan topluluğu, çağımızda ulus olarak tanımlanmak­tadır. Günümüzün devletleri de ulusal devletlerdir. Hemen belirtmek gerekir ki, ulus kavramı ve ulusal devlet, tarihi gelişmenin belli bir aşamasında ortaya çıkmış gerçekliklerdir. Batı Av­rupa’da feodal düzenin yıkılması süreci içinde aile, soy, din ya da kişisel bağlantılara daya­nan siyasal örgütlenmelerin yerini, ulus olgusuna dayanan ulusal […]