Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Çevre ve İnsan

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Trafik ve İlkyardım, Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersleri

11. Türk Kamu Örgütlenmesi I: Genel Yönetim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Genel yönetimin merkez örgütü içinde yer alan başbakanlığın, bakanlıkların ve merkezde yardımcı kurulların örgütsel yapısını öğrenecek, – Genel yönetimin taşradaki örgütlenmesi ve mülki idare amirleri (vali ve kaymakamlar) hakkında somut bilgiler edineceksiniz. İçindekiler – Giriş Merkez Örgütü Genel Yönetimin Taşra Örgütü Özet Test Soruları Sıra Sizde Cevap Anahtarı Başvuru […]

12. Türk Kamu Örgütlenmesi II: Yerinden Yönetim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Yerel yönetim kuruluşlarının türlerini ve niteliklerini öğrenecek, – Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları olarak kamu kurumlarının oluşturulmasının gerisinde yatan nedenleri kavrayacak, – Birbirinden çok farklı özellikleri olan kamu kurumları hakkında bilgi edineceksiniz. İçindekiler – Giriş Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları: Yerel Yönetimler Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları: Kamu Kurumları […]

13. Yönetimin Denetlenmesi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Denetimin yönetimin işleyişindeki yerini ve önemini kavrayacak, – Çeşitli denetim türleri arasındaki farkı öğrenecek, bunlar hakkında genel bir bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Denetim Kavramı Yönetsel Denetim Siyasal Denetim Kamu Denetçisi Yargısal Denetim Kamuoyu Denetimi Özet Test Soruları Sıra Sizde Cevap Anahtarı Başvuru Kaynakları Öneriler Bu üniteyi daha […]

14. Yönetimin Kültürel Çevresi I: Kültürel-Yönetsel Değerler Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Kültür kavramını ve kültürün özelliklerini öğrenecek, – Kültürün yönetim üzerinde nasıl etkide bulunduğunu kavrayacak, – Yönetimi etkileyen başlıca kültürel değerler konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Kültür Kavramı ve Yönetimi Etkileyen Kültürel Değerler Özet Test Soruları Sıra Sizde Cevap Anahtarı Başvuru Kaynakları İçindekiler – Giriş – Kültür Kavramı […]

15. Yönetimin Kültürel Çevresi II: Türk Kültürü ve Kamu Yönetimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Türk kültürünün yönetimle ilgili değerlerinin neler olduğunu öğrenecek, – Devlet-yurttaş ilişkilerinde ve yönetimin iç işleyişinde kültürel değerlerin ne tür etkilerde bulunduğunu anlayacak, – Demokratik devlet ve yönetim anlayışının halkın çabalarıyla kültürün bir öğesi haline getirilebileceğini kavrayacaksınız. İçindekiler – Giriş Türkiye’de Yönetimi Etkileyen Kültürel Değerler Özet Test Soruları Sıra Sizde […]

1982 Anayasası ve Temel Hak ve Özgürlükler Google

Anayasamızın 2. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında “İnsan Haklarına Saygı” göstermeyi de saymaktadır. Kuşkusuz bu deyimin somut içeriğini belirleyecek olan, yine Anayasada insan hakları konusunda yer alan hükümler olacaktır. Bu hükümler, Anayasa’nın en uzun bölümü olan ikinci kısmını oluşturuyor. Anayasa’nın bu kısmının başlığı, hak ve özgürlüklerin yanı sıra bazı ödevleri de içerdiği için “Temel Haklar […]

1982 Anayasası’na Göre Yürütme Organı Google

Anayasa’da yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirileceğinin belirtilmesi, 1982 Anayasasının da 1924 ve 1961 Anayasaları gibi iki kanatlı bir yürütme modeli benimsediğini göstermektedir. Böylece bir yandan parlamentoya karşı siyasi bakımdan sorumsuz olan Cumhurbaşkanı, öte yandan TBMM’ne karşı sorumlu Bakanlar Kurulu’ndan oluşan yürütme, ana ilkeleri itibariyle parlamenter sisteme uygun bir biçimde […]

Adli Yargı ve Yargıtay Google

Genel olarak ceza ve hukuk uyuşmazlıkları adli yargıda sonuca bağlanır. Bu alanda yüksek mahkeme görevi Yargıtay tarafından yerine getirilir. Yargıtay’ın ana görevi adli yargıda bir temyiz yeri olarak ilk derece mahkemelerinin kararlarını incelemek ve bu yargı alanında yer alan mahkemeler arasında içtihat birliğini sağlamaktır (Gözübüyük, 1997: 255). Yargıtay üyeleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından […]

Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi Google

İlk kez 1961 Anayasası ile kurulan Anayasa Mahkemesi yalnızca yargı hakkını kullanan bir yargı yeri değil, aynı zamanda Anayasanın bütünlüğünü koruyan, işlerliğini sağlayan, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu olan bir organdır (Gözübüyük, 1997: 247-248). Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu Anayasa Mahkemesi on bir asıl ve dört yedek üyeden oluşmaktadır. Yedek üyeler, ismine karşın, boşalan asil […]

Anayasalarımız ve “Ulusal Devlet” Google

1924 Anayasası’na 1937 yılında eklenen ve CHP’nin “altı ok”undan biri olan “milliyetçilik” il­kesi, 1961 Anayasası’nın ana metninde yer almamıştı. Onun yerine “milli devlet” ilkesi konul­muş, ancak Anayasa’nın “Başlangıç” kısmında Türk milliyetçiliğinden söz edilmesine de özen gösterilmişti. Burada milliyetçiliğin yanlış ve yıkıcı bir biçimde kullanılmasını önlemek için, ge­niş ve ayrıntılı bir -demokratik- milliyetçilik tanımına yer verilmekteydi. […]