Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3484 – Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Birleştirilmiş Sınıflar Google

Türkiye’de nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde ilköğretime giden öğ­renci sayısının az olması ve her sınıfa çok az öğrenci düşmesi nedeniyle, beş ders­likli okulların yapılması ve bu okulların her sınıfına öğretmen gönderilmesi ola­naklı ve ekonomik olmamaktadır. Bu yerleşim birimlerinde, çocukların ilköğretim gereksinimini karşılamak bakımından başvurulan yollardan biri birleştirilmiş sı­nıflarda öğretim uygulamasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, […]

02. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Temel Dayanakları Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin temel dayanağı ilköğretim programıdır. 2005- 2006yılında uygulamaya konulan İlköğretim Programı’nda birleştirilmiş sınıflar­da öğretim için ayrı bir program ya da açıklama bulunmamakta; programın ba­ğımsız sınıflarda öngörülen biçimiyle birleştirilmiş sınıflarda da uygulanması istenmektedir. Yeni İlköğretim Programı, önceki programlardan farklı bir bakış açısına sahip olduğundan; programın öngördüğü yaklaşım ve etkinliklerin birleş­tirilmiş sınıflara da uyarlanması gerekmektedir. […]

03. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Düzenlenmesi Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, bağımsız sınıflarda yapılan öğretimden farklı bir niteliğe sahiptir. Bağımsız bir sınıfta yapılan öğretim ile birleştirilmiş sınıfta yapı­lan öğretim arasındaki fark, öğretim biçiminden kaynaklanmaktadır. Buna göre, birleştirilmiş sınıflarda, bağımsız sınıflardan farklı olarak öğrenciler derslerin bü­yük bir kısmını kendi kendilerine çalışarak geçirmekte, bazı dersleri, iki ya da da­ha çok sınıfta birlikte görmektedirler. Bu nedenle, […]

04. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretme-Öğrenme Süreci Google

Öğretme-öğrenme süreci eğitim programının en uygulamalı öğesidir. “Nasıl öğre­telim?” sorusuna yanıt aranıldığı bu süreçte, amaçlara uygun olarak seçilen içeri­ğin öğrencilere kazandırılabilmesi için en uygun strateji, yöntem ve tekniklerin se­çilmesi ve öğretimin araç-gereçlerle desteklenmesi beklenir. Öğretme-öğrenme süre­cinin karmaşık ve zor olduğu birleştirilmiş sınıflarda, istenilen öğrenmelerin ger­çekleşmesi için koşulların dikkate alınması ve olanaklıysa düzeltilmesi gerekmek­tedir. İstenilen öğrenme […]

05. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Google

Okullarda öğretim etkinlikleri belli bir plan kapsamında yürütülür. Böylece, öğret­menler gerçekleştirecekleri öğretim etkinliklerinde neyi, ne zaman, nasıl ve neden yaptıklarını önceden belirlemiş olurlar. Birleştirilmiş sınıflarda, bütün öğrencileri aynı anda etkinliğe yöneltmek ve etkinlikleri başarıyla sonuçlandırmak planlı ça­lışmayı gerektirir. Özellikle, ödevli çalışma saatlerinde öğrencilerin yapacakları et­kinlikleri planlamak, başarının temel koşullarından biridir. Bu nedenle, öğretim işinin daha […]

06. Birleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Yönetimi Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan öğretmen için sınıf yönetimi, bağımsız sı­nıflarda öğretim yapan öğretmene göre daha zordur. Çünkü, birleştirilmiş sınıflar­da öğretimde kimi dersler öğretmenli kimi dersler ödevli olarak işlenmektedir. Bu­na göre, öğretmen, bir grupla öğretmenli ders işlerken diğer grup öğretmenin açık­lamaları ve rehberliği doğrultusunda kendi kendilerine çalışmak durumunda kal­maktadırlar. Böylesi bir ortamda, sınıf yönetimi değişkenlerini eğitim-öğretimin […]

07. Birleştirilmiş Sınıflarda Ölçme ve Değerlendirme Google

Günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, eğitimde öngörülen amaçların öğrencide ne kadar davranışa dönüştüğünü belirlememize yardım eder. Birleştirilmiş sınıflarda öğretimde amaçlara ne ölçüde ulaşıldığı, yapılacak ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle belirlenir. Her dersin ya da ünite/temalar kapsamında gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin sonuçları, bir sonraki ders ya da ünite/tema için temel oluşturur. Amaçlarımız […]

08. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Google

Birleştirilmiş sınıflı okullarda öğretimin niteliği öğretmenin niteliğine bağlıdır. Birleştirilmiş sınıflı okullarda sınıfların oluşma biçimi, planlama çalışmaları ve öğrencilerin öğrenme biçimindeki farklılıklar öğretmenin farklı niteliklere sahip ol­masını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, birleştirilmiş sınıflı okullarda öğrencilere istenilen davranışların kazandırılması, bu okullarda öğretimi gerçekleştiren öğret­menin birleştirilmiş sınıflarda öğretim konusunda geniş bilgi ve beceriye sahip ol­masıyla olanaklıdır. Amaçlarımız Bu […]

2004 İlköğretim Programı ve Öğretim Programlarının Temel Özellikleri Google

Türk eğitim sisteminde, 2005-2006 öğretim yılına değin, 1968 Programı, yıllar içe­risinde birtakım değişikliklere uğratılarak günümüze değin uygulanmıştır. Ancak, çağdaş gelişmeler ışığında eğitim sistemimizde ve programlarda birtakım değişik­liklerin yapılması son yıllarda bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla geliştiri­len yeni ilköğretim programı 2004-2005 öğretim yılında 9 ilde pilot olarak uygulan­mış, 2005-2006 öğretim yılından başlayarak da ülkemizdeki tüm […]

Birleştirilmiş Sınıflarda Değerlendirme ve Not Verme Google

Eğitimde,ölçme işlemleri sonucu elde edilen ölçümlerden sonra karar vermek için mutlaka bir değerlendirme işlemine gerek duyulur. Kararın doğru olabilmesi için ölçümlerin geçerli ve güvenilir, değerlendirmenin de doğru olması gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde en önemli öğe ölçüttür. Değerlendirme sürecinde kulla­nılan ölçüte göre değer yargısı ve dolayısıyla karar değişecektir. Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi şöyle açıklayabiliriz. Değerlen­dirme ölçmeyi […]