Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Bankacılık

Banka ve Sigorta Hukuku, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Bankacılık Uygulamaları, Sigortacılık Uygulamaları Dersleri

Sigorta Akdi Kavramı Google

Sigorta akdi kavramı nedir? Sigorta Akdinin Tanımı Özel sigorta hukukunda sigorta himayesi bir sigorta akdinin kurulması ile elde edilir. Türk Ticaret kanununun 1263. maddesinin 1. fıkrasına göre sigorta akdi şu şekilde tanımlanmıştır: “Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) […]

Sigorta Akdinin Hükümleri Google

Sigorta akdinin tam iki taraflı yani karşılıklı bir akit olduğu daha önce açıklanmıştı (Bk. akdin niteliklerine). Sigorta akdinin bu niteliği itibariyle, taraflardan birinin borcu diğerinin alacağını teşkil eder. Sigorta akdinin hükümleri (hukuki sonuçları) konusunda gerek sigorta ettirenin gerekse sigortacının sigorta akdinden doğan borç (ve yükümlülükleri) incelenecektir. Sigorta Ettiren Açısından Sigorta akdinin sigorta ettiren açısından hükümleri […]

Sigorta Akdinin Kuruluşu Google

Sigorta akdi nasıl kurulur? Sigorta Akdinin (Sınırlı) Akid Serbestisi İlkesine Göre Kurulması Sigorta akdi rızai bir akittir. Sigorta ettirenin ve sigortacının karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini, serbestçe beyan etmeleri (yani icap ve kabul) ile akit kurulmuş olur. Bu hususta, akdin teşekkülüne ilişkin BK. m. 1 vd. uygulanır. Sigortacılık tatbikatında genellikle, teminat arayan kişi sıfatıyla, (müstakbel) […]

Sigorta Akdinin Sona Ermesi ve Zaman Aşımı Google

Sigorta akdi nasıl sona erer, zamanaşımı süresi ne kadardır? Sigorta akdi çeşitli sebepler dolayısıyla sona erer. Bunların başlıcaları şunlardır: Sürenin sona ermesi, rizikonun gerçekleşmesi, rizikonun ortadan kalkması (noterin hukuki sorumluluğunu temin eden bir sigortada noterin meslekten ayrılması, kredi sigortalarında alacağın muacceliyet tarihinden önce ödenmesi, can sigortalarında yeni bir aşının keşfi), sigorta konusu menfaat veya şahsın […]

Sigorta Akdinin Yürürlüğe Girmesi, Değiştirilmesi ve İspatı Google

Sigorta akdinin yürürlüğe girme, değiştirilme ve ispat usulü nedir? Sigorta Akdinin Yürürlüğe Girmesi (Sigorta Himayesinin Başlaması) Kural Sigorta akdi; primin veya ilk taksitinin ödendiği tarihten itibaren yürürlüğe girer (akdin maddi başlangıcı). Başka bir ifadeyle, sigortacı, primin veya ilk taksitinin ödendiği tarihten itibaren gerçekleşen rizikolardan sorumlu olur. Örnek: Akit 15 Ağustos’ta kurulsa (akdin şekli başlangıcı), primin […]

Sigorta Hukukunun Konusu Google

Sigorta hukukunun konusu, niteliği, ülkemizdeki gelişimi nasıldır? Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen bir hukuk dalıdır. Bu kurallar esas itibariyle, Türk Ticaret Kanununun 5. Kitabı ile Sigorta Murakabe Kanununda yer almıştır. Sigorta Hukukunun Niteliği Sigorta Hukukunun iki veçhesi vardır: Sigorta Mukavelesi […]

Sigortanın Ayrımı ve Çeşitleri Google

Sigortanın ayrımı hakkında ne biliyoruz? Sosyal Sigorta – Özel Sigorta Ayırımı Sosyal sigorta, modern refah devletinde büyük halk kitlelerine sosyal güvenlik sağlamak amacını güder. Sosyal sigortalarla temin edilen rizikolar, kural olarak, özel sigortaların karşılaştığı rizikolardan farklıdır. Sosyal sigorta rizikoları, serveti bulunmayan sosyal kesimleri tehdit eder, onların çalışma kudretlerini azaltır veya yok eder. Sosyal sigortaların temin […]

Sigortanın Doğuşu Google

Sigorta kavramı nasıl doğmuştur? İnsanlar ve Tehlikeler Her devrin ve toplumun insanı kısa veya uzun yaşam süresinde tabii ve sosyal nitelikteki çeşitli tehlikelerle (rizikolarla) karşı karşıyadır. Örnek: Deniz ve trafik kazaları, hırsızlıklar, yangınlar, hastalıklar, salgınlar, depremler, su baskınları… vs. gibi. Mal ve can güvenliğini çeşitli şekil ve derecelerde tehdit eden bu tehlikelere karşı insanoğlu ve […]

Sigortanın Yararları Google

Sigortanın yararları nelerdir? Sigorta Güvenlik Sağlar Sigorta fertlere ve müesseselere ekonomik ve sosyal hayatta güvenlik sağlar. Evini yangına karşı sigorta ettirerek teminat altına alan fert güvenlik içindedir. Zira evi yanarsa uğrayacağı zarar sigortaca karşılanacaktır. Fertlerin ve müesseselerin, sigorta sayesinde içinde bulundukları bu güvenlik aynı zamanda, bir ekonomik güç ve kudret kaynağıdır. Sigorta bu niteliğiyle teşebbüs […]

  • Sayfalar 3 / 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3