Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Bankacılık

Banka ve Sigorta Hukuku, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Bankacılık Uygulamaları, Sigortacılık Uygulamaları Dersleri

Bankacılık Sektörünün Örgütlenmesi Google

Bankacılık sektöründe yer alan kuruluşlar ve bu kuruluşların görevleri nelerdir? Bankacılık işlemlerinin içinde yer aldığı, ülke ekonomisi açısından büyük bir önem taşıyan bankacılık sektörü, temelde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu tarafından dü­zenlenmekte, diğer kanunlar ise kendi özel düzenleme alanları ile ilgili bulunduk­ları ölçüde, bankalara ilişkin hükümler getirmektedirler. Bankacılık sektörünün ör­gütlenme şemasında, yani bu sektörde yer alan […]

Bankalarda Devir, Birleşme, Bölünme ve Tasfiye Google

Bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyesi nasıl gerçekleşmektedir? Bank. Kan. m. 18 bir bankanın diğer bir banka ile birleşmesinin yahut tüm malvarlığı ile bir başka bankaya devredilmesinin yahut bölünmesinin Kurulun iznine tabi olduğunu öngörmektedir. Kurulun devir, birleşme veya bölünmeye, bunun ilgililerinin menfaatine aykırı düşmeyeceği sonucuna vararak izin vermesi halinde, izin tarihinden itibaren üç ay içinde […]

Bankalarda Dış Denetim Google

Bankaların dış denetimi nasıl gerçekleşmektedir? Genel Olarak Bankalar, kamu güvenini haiz kuruluşlar olup, ülke ekonomisi açısından bu güveni kesintisiz sürdürmek durumundadırlar. Bu olgudan hareketle, bankalar üzerinde kamusal bir denetim ve gözetim sistemi geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu sistem bir yandan mevduat sahipleri için güvenilir bir ortam yaratarak tasarrufu özendirmek, öte yandan da kredi mekanizmasının ülke ekonomisi yararına […]

Bankaların Faaliyete Geçmesi Google

Bankalar nasıl faaliyete geçer? Bankacılık Kanunu, bankanın kurulması veya ilk şubenin açılması olgusu ile ban­ka veya şube olarak faaliyete geçme olgusunu birbirinden ayırmakta ve bunları farklı bir düzenlemeye tabi tutmaktadır. Nitekim Bank.Kan.m.10, bankanın kurul­ması veya ilk şubenin açılması için Kurul izni alınıp kuruluş veya açılma işlemleri tamamlandıktan sonra, faaliyete geçebilmek için ayrıca izin alınması gerektiğini […]

Bankanın Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler Google

Banka çalışma düzenine ilişkin düzenlemeler nelerdir? Bankacılık Kanunu, bankanın güvenilir ve itibarlı bir kurum olabilmesi için, çalışma düzenine yönelik bir dizi hüküm öngörmektedir. Bu düzenlemede bir yandan bankanın emin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere, koruyucu hükümler ile kayıt ve hesapların nasıl tutulması gerektiğine ilişkin kurallar getirilirken; öte yandan halkın bankalar hakkında sağlıklı bilgiler almasını teminen […]

Bankanın Emtia ve Taşınmazları İle İlgili İşlemlerine İlişkin Sınırlamalar Google

Ticaret Yapma ve Ortaklığa Katılma Yasağı Bankacılık Kanunu ilk önce bankaların ticaret amacıyla taşınmaz ve emtia alım satımı yapamayacaklarını, yalnızca taşınmaz ticareti yapan ortaklıklara katılamayacaklarını hükme bağlamaktadır (m. 57/1). Bu yasağın getirilmesindeki temel düşünce bankaların topladıkları fonları duran varlıklara yatırmalarını, dolayısıyla likiditelerini tehlikeye sokmalarını önlemektir. Bu amaçla öngörülen yasağın gene Bankacılık Kanunu tarafından getirilmiş iki […]

Bankanın Kuruluşu Google

Bankalar nasıl kurulur? Bankacılık Kanunu, bankaların kuruluşunu Türkiye’de banka olarak kurulma ve yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye’de ilk şubesini açma biçimlerinde ele almaktadır. Türkiye’de Banka Olarak Kurulma Bankacılık Kanunu, Türkiye’de bankaların kurulma koşullarını, kurul izni ve ano­nim ortaklık biçiminde kurulma olmak üzere iki grupta öngörmektedir. Kurul İzni Banka olarak kurulmanın ilk koşulu, Bank.Kan.m.6’ya göre […]

Bankanın Ortaklık Paylarına İlişkin Sınırlamalar Google

Bankacılık Kanununa göre, bankaların kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışında bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde on beşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi özkaynaklarının yüzde altmışını geçemeyecektir (m. 56). Görüldüğü üzere hüküm birbirinden farklı ve birbiri ile bağlantılı iki soruya cevap vermektedir. İlk önce bir bankanın toptan ne kadar ortaklık payı edinebileceği, sonra […]

Kredi Google

Kredi nedir, kredi sınırları ve risk grupları Bankacılık Kanununda nasıl belirlenmiştir? Bankacılık Kanununa Göre Kredi Kavramı Ekonomik açıdan kredi, bir kişiye sağlanan satın alma gücüdür. Gerçekten birbirinden farklı işlemlerin, kredi adı altında toplanmalarının temel nedeni, bu işlemlerin hepsinde karşı tarafa bir satın alma gücünün sağlanmış olmasının, ortak bir öğe olarak karşımıza çıkmasıdır. Böylece, bir kimseye […]

Mevduat Google

Mevduatın hukuki niteliği ve türleri nelerdir? Mevduat Kavramı ve Hukuki Niteliği Tanım Bankacılık Kanunu m. 3’te mevduat kavramının tanımını vermektedir. Anılan hükme göre, mevduat, yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen paradır. Öte yandan […]