Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Bankacılık

Banka ve Sigorta Hukuku, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Bankacılık Uygulamaları, Sigortacılık Uygulamaları Dersleri

01. Banka Hukukuna Giriş ve Bankaların Kuruluşu Google

Banka Hukuku, banka adı verilen ticarî ve finansal kurum ile bu kurumun işlev­lerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Banka Hukuku, bankanın kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlen­mesini ve sona ermesini düzenlemektedir. Faaliyet konuları arasında en önemlisi, bankacılık işlemleridir. Çünkü bankacılık işlemleri, gerçekte bankaların toplumsal yaşamda yüklendikleri işlevlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Nitekim, bu işlevlerin bir […]

02. Bankaların Örgütüne, Çalışanlarına ve Çalışma Düzenine İlişkin Düzenlemeler Google

Bankacılık sektöründe, mevduat bankaları açısından, faaliyetlerin sürdürüldüğü finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak için etkin bir şekilde çalışan kredi sistemi kurmak ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak amaçlarının gerçekleştirilebilmesinin büyük ölçüde düzenli çalışan, güvenilir ve itibarlı bir bankacılık sistemi kurmakla mümkün olduğu açıktır. Böyle bir sistemin kurulabilmesi, çağdaş teknolojik donanıma sahip olunmasına bağlı olduğu […]

03. Bankaların Faaliyetleri, Denetimleri ve Sona Ermeleri Google

Bir bankanın gerekli izinleri aldıktan sonra kurulup faaliyete geçmesi ile kastedilen, onun uğraş alanı olan bankacılık sektöründe üçüncü kişiler ile bankacılık işlemleri yapmak üzere ilişkiler kurmasıdır. Bu ilişkilerin konusu genelde mevduat toplama ve kredi kullandırmadır. Gerçekten banka mevduat toplama yolu ile oluşturduğu kaynağı, kredi verme şeklinde ekonomik yaşama intikal ettirmektedir. Ne var ki, mevduat toplama […]

04. Sigorta Kavramı Google

Sigorta müessesesi, ekonomik ve sosyal yaşamın temel, vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sigortanın gerek mikro, gerek makro düzeyde sağlamış olduğu faydalar, sigortacılık sektörünün, bir ülke ekonomisinin gelişiminde lokomotif rol üstlenmesine neden olmaktadır. Bir ülkede sigortacılık ne kadar yaygın ve üretken ise, o ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesi de o kadar yüksektir. Sigortanın en önemli işlevi, kişilere ve […]

05. Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi (Sözleşmesi) Google

Sigorta kavramı toplumun sosyal yapısının gelişmesiyle dünyada ilk olarak XIV. yüzyılda İtalya’da, Türkiye’de ise XIX. yüzyıl sonlarında denizcilik alanında ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise sigorta kavramı büyük bir önem kazanmış ve yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizdeki sigorta hukukuyla ilgili gelişme ve düzenlemelerin ayrıntılarıyla incelenmesi gerekmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt […]

06. Sigorta Akdi (Sözleşmesi) Google

Sigortanın önemi, tarihsel gelişimi ve sigorta akdinin unsurları ve kuruluşu daha önceki ünitelerde açıklanmıştı. Karşılıklı akit niteliğinde olan sigorta akdinin taraflar açısından birtakım hükümleri vardır. Gerçekten de sigorta akdi taraflara birtakım borç ve yükümlülükler yüklemekte ve taraflara birtakım haklar sağlamaktadır. Sigorta akdinin bu hükümlerinin ve de akdin sona ermesinin de sigortanın sosyal hayattaki önemi göz […]

Banka Çalışanlarına İlişkin Düzenlemeler Google

Banka çalışanlarına ilişkin düzenlemeler nelerdir? Bankanın, amaçlandığı gibi güvenilir ve itibarlı bir kurum haline gelebilmesi için, bankanın yönetiminde doğrudan etkin bir rol oynayacak üst düzey görevlerine atanacakların belli bir eğitimden geçmiş ve bankacılık ve işletmecilik alanında belli bir deneyim elde etmiş kişiler olması gerektiği kuşkusuzdur. Bu niteliklerin yanında, bu kişilerin dürüst ve güvenilir olmaları da […]

Banka Hukuku Google

Banka Hukukunun Konusu Banka Hukukunun konusu ve kaynakları nelerdir? Banka Hukuku, banka adı verilen ticarî ve finansal kurum ile bu kurumun işlev­lerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Banka Hukuku, bankanın kuruluşunu, örgütünü, faaliyete geçmesini, başlıca faaliyet konularını, denetlen­mesini ve sona ermesini düzenlemektedir. Faaliyet konuları arasında en önemlisi, bankacılık işlemleridir. Çünkü bankacılık işlemleri, gerçekte bankaların toplumsal yaşamda […]

Banka Kavramı Google

Banka nasıl tanımlanır, türleri nelerdir? Tanım Bankacılık sektörünün, dolayısıyla Banka Hukukunun merkez kavramı yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi bankada. Bankacılık Kanunu, bankayı bir üst kavram olarak ele almakta, bu kavramın içine mevduat bankalarını, katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankala­rını yerleştirdikten sonra, bunlardan her birinin tanımını vermektedir. Banka: Karşılığında faiz ya da kâr payı vermek üzere […]

Banka Örgütüne İlişkin Düzenlemeler Google

Banka örgütü ile ilgili düzenlemeler nelerdir? Bankalar, anonim ortaklık biçiminde kurulduklarından, kural olarak Türk Ticaret Kanununun anonim ortaklıklar hakkındaki hükümlerine tabi bulunmaktadırlar. Bununla ifade edilen, bankanın örgüt yapısının TTK. hükümlerine göre belirleneceğidir. Bilindiği gibi TTK. anonim ortaklıklarda zorunlu olarak genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler olmak üzere en az üç organ bulunduğunu kabul etmektedir. Şu […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >