Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Bankacılık Uygulamaları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2412 – Bankacılık Uygulamaları Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar Google

Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır. Bankalar konusunda ayrıntılı açıklamalara girmeden önce, bankaların da dahil olduğu finansal sistemin açıklanması, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu ünitede, ekonomik ve finansal sistemin fonksiyonları, finansal piyasaların unsurları,bankaların finansal sistemdeki rolü ve önemi üzerinde durulacaktır. Anahtar Kavramlar – […]

Bankalar Google

Finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşların arasında bankalar gelmektedir. Bankaların geçmişinin yüzyıllar öncesine dayanması, geniş bir coğrafyada örgütlenmesi, geçen zaman içerisinde kurumsallaşmasını tamamlaması, toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, gelişen teknolojiye kısa zamanda ayak uydurması gibi faktörlerin etkisiyle tüm dünyada ekonomiler için önemli kurumlar olma özelliğini sürdürmektedir. Bankalar, ekonominin para ve […]

Ekonomik Sistem Üzerine Google

Ekonominin temel fonksiyonu, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli kaynakların bölüşümünü yapmaktır. İnsanlık tarihi boyunca yapılan tüm çalışmalar insanoğlunun refah düzeyinin artırılmasına, ihtiyaçlarının giderilmesine, daha iyi şartlarda yaşamasına yönelik olmuştur. İlk zamanlarda insanların beklentileri yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı iken günümüzde ihtiyaçlar sayılamayacak kadar çoğalmıştır. Başlangıçta kendi ihtiyaçlarını kendileri […]

Finansal Piyasalar Sınıflandırılması Google

Finansal piyasaları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Aşağıda finansal piyasalar çeşitli açılardan ele alınarak sınıflandırılmıştır. Menkul Kıymetlerin Yatırımcısına Sağladığı Haklara Göre Ortaklık Hakkı Sağlayan Menkul Kıymetler: Yatırımcısına, aldığı menkul kıymetlerin temsil ettiği kuruluşa sahiplik hakkı verir. Hisse senedi piyasası bu piyasanın en aktif finansal aracıdır. Hisse senedi sahipleri, işletmenin ortağı konumunda olup, oy kullanma, kârdan pay […]

Finansal Piyasaların Ekonomik Sistemdeki Önemi Google

Finansal piyasalar, finansal varlıkların yaratılmasına olanak tanıyarak, tasarruf sahipleri ile fon kullanıcıları arasında köprü işlevi kurup, gerçek varlıkların artmasını sağlar. Bu köprü kurulmadığında, fon akışı geçit bulamayacak, dolayısıyla üretken yatırımlar ve üretim azalacaktır. Ekonomik birimlerce yatırımların yapılabilmesi için, bazı ekonomik birimlerin de tasarruf etmesi zorunludur. Birçok zorunlu yatırım fırsatı tasarrufların yetersizliğinden dolayı ertelenmek ya da […]

Finansal Piyasaların Unsurları Google

Finansal piyasalar, fon talep edenler ile fon arz edenlerin bir araya geldiği piyasalar olarak adlandırılmakla birlikte, bu tanım yetersiz kalmaktadır. Zira tanımdan finansal piyasaların sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerden oluştuğu sonucu çıkmaktadır. Oysa finansal piyasalar, fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşmaktadır (Şekil […]

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Google

Piyasalar, mal ve hizmetlerin üretimi, gelir dağılımı ve kaynakların dağılımı gibi karmaşık işlemleri düzenler, yerine getirir. Kıt kaynaklar ile bu kaynaklara olan talebi karşılaştırmak için toplum tarafından oluşturulan kurumlara piyasa denir. Modern toplumlar hayatta kalmak ve gelişmek, binlerce mal ve hizmet üretebilmek için işgücü, hammadde ve sermayenin doğru bileşimini yapabilmede piyasaları kullanırlar. Piyasalar, mal ve […]